Szerecz Imre (szerk.): Richard Bright utazásai a Dunántúlon 1815 (Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1970)

Bevezetés Bright Richárd angol orvos és geológus a bécsi kong­resszus idején járt hazánkban. 1815 márciusában, majd áp­rilis-májusban, Bécsben tartózkodó főuraink ajánlóleve­leivel felszerelve előbb Pozsonyon át Selmecbányára, on­nan Pesten át vissza Bécsbe utazott. Másodízben a Du­nántúlt ,,körülutazva" ismerkedett meg Magyarország­gal, melynek főleg politikai, közgazdasági és néprajzi viszonyai érdekelték. Tapasztalatait terjedelmes, 762 ol­dalnyi úti naplójában rögzítette, amely az 1818. évben Londonban és Edinburgh-ban jelent meg. Könyvének címe: „Travels from Vienna through Lower Hungary, with some remarks on the state of Vienna during the congress in the year 1814." Könyve - egy világot járó fiatal angol munkája - pontos megfigyeléseket, össze­hasonlításokat és ítéleteket tartalmaz. Érdeklődésünkre joggal tarthat számot még ma is, megjelenése után 150 esztendővel. A jelen fordítás az útleírásnak a Dunántúlra vonatkozó része (VIII-XIII. fejezet) szemelvényeit tar­talmazza, magában foglalja az ugyanazon fordítótól 1935­ben megjelent, Keszthellyel és vidékével foglalkozó fe­jezeteket is. („Angol szemmel Keszthelyen százhúsz év­vel ezelőtt.") Bright nagy hozzáértéssel vizsgálja a meglátogatott nagybirtokok gazdasági számadását, mert - saját szavai szerint - „angol olvasóit egy magyar birtokos fáradha­tatlan igyekezetével megismertetni kívánta, és őket azon becses utasításoktól, melyeket innen kaphatnak, meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom