Hudi József - Tóth G. Péter (szerk.): Emlékezet, kultusz, történelem- Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából (Veszprém, 1999)

Rendszerváltások A város - Gazdag István: Debreceni hétköznapok a kormány Debrecenben tartózkodása idején

Gazdag István Debreceni hétköznapok a kormány Debrecenben tartózkodása idején 1 képviselőház és a felsőház vegyes ülése - Kossuth Lajos javaslatára - közfelkiáltással elhatározta, hogy a kormány és a képviselőház ideiglenesen átteszi székhelyét Debrecenbe. 2 A főváros és a fél ország elvesztése, az osztrák katonai túlerő fenyegetése megingatta a sikerbe ve­tett hitet és bizalmat. Ezt a válsághangulatot mélyítette a fővárosból való kapko­dó, tervszerűtlen menekülés. Áttelepítendő volt mindaz, ami az államgépezet ­amely éppen csak kialakulóban volt - működtetéséhez, de mindenekfelett a talpraálláshoz, a küzdelem megszervezéséhez szükséges volt. A legfontosabb ál­lamvagyon és berendezések csomagolására mindössze egy hét állt rendelkezésre, január 5-én a magyar csapatok már elhagyták Pestet. Nem véletlen tehát, hogy sok szükséges dolog a fővárosban maradt. Szolnokig vasúton lehetett utazni és szállítani, de a pesti-szolnoki és a pesti-gödöllői-tiszafüredi országúton is szünte­lenül szekérkaravánok vonultak 20 fokos hidegben kelet felé. 3 Kollár János, Bé­kés vármegye küldötte a megyei bizottmányt így tudósította a menekülésről: „A felszereletlen honvédek átfázottan, dideregve, számtalan mezítláb, ronggyal köt­vén be lába ujjait - nyüzsgött az országúton. Ez egy elátkozott népvándorlás ké­pe. Joggal állapította meg Szabó István: „[...] lehet-e csodálkoznunk azon, hogy az ország népében, különösen a lerongyolt-vert hadak elvonulását és a kormány menekülését végignéző városok és falvak lakosságában szinte gyökeret vert a kételkedés és a kishitűség szelleme. " És mit jelentett a végállomás? Szemere Bertalan írta: „Száműztük magunkat a tiszai pusztaságra, hol malom sincs. " Csányi László kormánybiztos jegyezte fel: „[...] én maradok, míg a kato­naság elvonul (Pesten - G. I.), aztán Döbrecenbe - nyugalomra, míg onnan is ki nem zavarnak. " 6 A hangulatot jól ábrázolja, hogy a városba telepített felszerelé­sekjanuár első napjaiban készen álltak menekülésre, a Honvédelmi Bizottmány irattárát le sem szedték a kocsikról, amelyek a városháza udvarán álltak. Ezekben a napokban Kolozsvár városa felajánlotta a kormány és a képviselőház számára a befogadást. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom