Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai.Ttudományos konferencia Körmenden 2005. október 27-29. (Körmend Város Önkormányzata, Körmend, 2006)

II. A Batthyány család évszázadai - Gróf Batthyány Ádámtól Batthyány-Strattmann László hercegig - KONDICSNÉ KOVÁCS ÉVA Batthyány Fülöp, a mecénás főúr

KONDICSNÉ KOVÁCS ÉVA BATTHYÁNY FÜLÖP, A MECÉNÁS FŐÚR Batthyány Fülöp kora közel egy évszázadot ölel fel: a ma­gyar történelem egyik legváltozatosabb évszázadának volt tanúja. II. József uralkodása idején született, így gyermek, il­letve ifjúkorában kezdődött a magyar nyelv ügyéért folyta­tott küzdelem, ezredes kapitányként részt vett a napóleoni háborúkban, a reformmozgalom kezdetén habitusából ere­dően passzív pártfogóként, mecénásként kapcsolódott be az eseményekbe, s öregkorában még jelen volt a kiegyezést kö­vető királykoronázáson. A jótékonykodás nem állt távol a magyar főurak egy részé­től, a Batthyányaktól sem, és Fülöp herceg kedvező korban élt ahhoz, hogy ne csak szűkebb környezetében tegye ezt, hanem országosan is jegyezzék nevét, tetteit. 1 Batthyány Fülöp 1771. november 13-án született Batthyá­ny II. Lajos herceg és Férgen Erzsébet grófnő idősebb fiaként, és 1870. július 22-én hunyt el. 2 Édesapja is ismert volt a kul­túra és a művészet szeretetéről. Nevéhez fűződött a körmen­di várkastély klasszicista stílusú átépítésének megkezdése, de más uradalmaiban is hagyott hátra félbe maradt építkezéseket, amelyeket uradalmainak igazgatását átvevő fia édesapja iránti tiszteletét és kegyeletét hangsúlyozva befejezett. A fiatal herceg neveltetéséről, tanulmányairól viszonylag keveset tudunk, mindössze egy irodalmi forrás, Eötvös Kár­oly A nazarénusok című regénye tesz róla említést. Ezek sze­rint Fuchsofer jezsuita pap volt a nevelője, majd 1800-ban két barátjával, Ürményi Ferenccel, a későbbi fiumei kor­1. kép. (III. tábla 3- kép) Miklóssi József Batthyány II. Lajos. Olaj, vászon, 1828. 2. kép. (III. tábla 4. kép) Miklóssi József: Batthyány Fülöp Olaj, vászon, 1829. mányzóval és Chernél Ferenccel együtt jurátus volt Mikos László kerületi táblabíró mellett. 3 Gyermekkorában a kor arisztokratáinak szokásához igazodva édesapjával franciául levelezett. Miután 1806-ban a hitbizomány élére került, gaz­datisztjeinek szóló utasításai latin nyelven születtek, de főis­páni hivatalával kapcsolatos iratait mindig magyarul írta. Ránk maradt levélfogalmazványaiból lendületes kézírása, vá­lasztékos stílusa és a kornak megfelelően következetes he­lyesírása ismerhető meg. Fülöp herceg visszahúzódó, a nagy nyilvánosságot kerülő ember volt. Ahogy Vas vánnegye alispánja, Niczky János jelle­mezte, „szelíd herceg") Nem alapított családot. Elképzelhető, hogy valami rejtélyes betegségtől félt, amit nem akart az utó­dokra átörökíteni. Viszonylag sokszor hivatkozott ugyanis arra, hogy fél a betegségtől. Hazánk egyik leggazdagabb főuraként bőkezűen adakozott, ha úgy ítélte meg, hogy ezzel a magyar nyelv, a kultúra ügyét támogatja. De elemi katasztrófa által súj­tott embertársain is az elsők között igyekezett segíteni. A XIX. század első fele a magyar nyelv hivatalossá tételé­ért folytatott küzdelem, a nemzeti kultúra születésének kora volt Magyarországon. A II. József halálát követő években di­vattá vált „magyarnak lenni, magyarul beszélni és öllözköd­H/'az arisztokrácia egy rétegének körében is, amint azt Vas Gereben Nagy idők, nagy emberek című regényében Bat­thyány Lajos herceggel kapcsolatban le is írta. Fülöp herceg atyai jó barátja volt gróf Széchényi Ferenc, aki 1802-ben megalapította a Magyar Nemzeti Múzeumot. 3 Öt évvel később Batthyánynak Vas vármegye örökös fő­ispáni tisztségébe való beiktatásakor ő képviselte az uralkodót, és atyai jé) ta­nácsokkal látta el. A fiatal herceg azon­ban 1809-től nem töltötte be személye­sen a főispáni hivatalt, hanem az őt be­iktató Széchényi kapott adminisztrátori megbízást.'' A nemzeti örökséget gyűjtő főúr személyes hatása azonban kimu­tatható volt Fülöp herceg több tettében is. A Nemzeti Múzeum fennállásának első éveiben közadakozások, és vásár­lások útján gyarapította gyűjteményeit. A nemzeti érzületű mecénásoknak nagy szerep jutott abban, hogy a ma­gyar kultúra e fontos tárházát létrehoz­ták, és Batthyány Fülöp is ezek között volt. 1805 és 1821 között folyt a kör­mendi kastélypark angolkertté való át­építése. A munkálatok során került elő 1812-ben az a középkori leletegyüttes, amelyet a herceg két évvel később a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott. 7 A lelőhelye alapján körmendi kincsnek nevezett értékes anyag szerepel a mú-

Next

/
Oldalképek
Tartalom