Nagy Zoltán (szerk.): A Batthyányak évszázadai.Ttudományos konferencia Körmenden 2005. október 27-29. (Körmend Város Önkormányzata, Körmend, 2006)

II. A Batthyány család évszázadai - Gróf Batthyány Ádámtól Batthyány-Strattmann László hercegig - KONDICSNÉ KOVÁCS ÉVA Batthyány Fülöp, a mecénás főúr

zeum legkorábbi, latin nyelvű leltárkönyvében is. A feltárt anyagban írásra és étkezéshez használt edények, gombok, gyűrűk, keresztek és pecsétnyomók voltak. 1828-ban Vas vár­megye közgyűlése pedig azért mondott köszönetet örökös fő­ispánjának, hogy „nem régiben meghalálozott Petrődy Antal úrnak válogatott régi nevezetességekben álló gyűjteményét meg­vévén, azt a Nemzeti Múzeumnak nemes érzésűd vezettetvén oda ajátidékozni, és annak tulajdon maga költségén Pestre le­endő szállításéit kegyeimessen megrendelni méltóztatott." 6 Nemrég szóbeli közlés alapján arról értesültünk, hogy a Szép­művészeti Múzeumban van egy olyan római szarkofág, ame­lyet eredetileg Batthyány Fülöp vásárolt, és ajándékozott a múzeumnak. 9 Mindezek alapján feltételezhető, hogy fognak még előkerülni olyan műtárgyak, amelyek Fülöp herceg me­cenatúrája kapcsán jutottak múzeumainkba. 3. kép. (VIII. tábla 1. kép) A körmendi kincs néhány darabja, melyeket Batthyány Fülöp ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak Tárgyalt korszakunkban, az 1790-es évektől folyt a küz­delem a magyar nyelv államnyelvvé tételéért. A nemzeti nyelv használata terjedt az arisztokrácia és a nemesség köré­ben. A II. József halálát követő időben így próbálták kifeje­zésre juttatni magyarságukat. A nemesi nacionalizmus jelen­tős eredményt ért el, amikor az 1825/27. évi diétán, az 1825. évi november 3-i kerületi ülésen gróf Széchenyi István fel­ajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét, azaz 60 000 forin­tot a Magyar Tudós Társaság, az Akadémia alapítására. 10 Szé­chenyi tettével egyszerre maga felé fordította a figyelmet; az arisztokrácia képviselői közül többen csatlakoztak az Akadé­mia alapításának ügyéhez. Egy magát Gr. DJ. - ként szigná­ló arisztokrata, Dessewfy József a Felső Magyarországi Mi­nerva című folyóiratban alkalmi versben üdvözölte Széche­nyit, és seregszemlét adott arról, hogy milyen fogadtatása volt az arisztokrácia részéről a gróf bejelentésének. 11 Ennek néhány sorát idézzük: Fellép magad mellé gyönyörű sereg, Andrássy a' szép Károly és Vay, Hősek! Kik ősek dísz nyoméiban Elintenek és lehozának új fényt. Több más van ilyen - Pálffy a ' szenvedő, Batthyány a lelkes... Az alapító főúr igyekezett további mecénásokat is meg­nyerni az általa képviselt dolognak. 1826. januárjában rábe­szélte Batthyány Fülöpöt, hogy ..egy nagyobb adomány"­nyal támogassa az intézményalapítást.' 2 A megkeresés ered­ményeként a herceg 50 000 forinttal járult hozzá a magyar kultúra fellegvárának alapításához, amely összegszerűen a második legnagyobb volt Széchenyiét követően. Öccse, Já­nos Baptist (Iván) 10 000 forintjával együtt a Batthyány fivé­rek, az alapítóval azonos összeggel támogatták az Akadémi­át. 13 Amikor az megkezdte működését, mint alapító tagot, Fülöp herceget is beválasztották az igazgatótanácsba, amely­nek örökös tagja lett. Sajnos, ez irányú tevékenységéről nem sokat tudunk, de annyi bizonyos, hogy továbbra is támogat­ta anyagilag az intézményt. 1860-ban, az önkényuralom át­meneti enyhülésekor megkezdődött a gyűjtés az Akadémia palotájának építésére, amire ,Jelszólítatlanul"Tett 10 000 fo­rint felajánlást, amint erről a Vasárnapi Újság beszámolt. 1 ' Széchenyi alig két hónappal később bekövetkezett halála megrázta az idős herceget. Elrendelte, hogy uradalmaiban tartsanak gyászmisét a nagy halott lelki üdvéért. A körmen­di katolikus templomban erre I860, április 26-án került sor. A szomszédos Egyházasrádócon pedig 29-én a református templomban tartottak megemlékezést. 13 Az 1820-as években a liberális álláspont felé közeledő Vas megyei nemesség lelkesen üdvözölte azokat a híreket, ame­lyek a diétáról érkeztek és Batthyány herceg ottani tevékeny­ségéről tudósítottak. Az országgyűlés berekesztése után ün­nepélyes keretek között kívánták beiktatni hivatalába a tiszt­ségét immár hivatalosan elfoglaló főispánt, amire 1827. októ­ber l-jén került sor. Az egyébként visszahúzódónak tűnő Fü­löp herceg ezúttal vállalta a nyilvánosságot. A Körmend felől érkező menetet a megyei tisztikar Óperintnél fogadta, ahol a herceg kedves szavakkal üdvözölte a tiszteletére érkezőket, akik között egykori (1809) nemesi felkelő ezredének a régi egyenruhát felöltő katonáit is felismerte. „Kedves lészen né­kem minden alkalmatosság, mellyben a tekintetes Státusok­hoz és Rendekhez viszont tiszteletemet igaz magyar szívvel megbizonyíthatom. ' 4É A hivatalos üdvözlések és az alkalmi versek bepillantást engednek a herceg addigi életútjába, a megyei nemesség által is méltatott tevékenységébe. Az egyik, ismeretlen kökéitől való verses köszöntőt, amely a napó-leoni háborúk korától idézi fel a herceg életút­ját, érdemes teljes szöveggel idézni. 17 Idvez légy Polgári Innepünk!- felvátott Örömink köz'tt Hegy Völgy harsogj ma vivátot. Tisztuljatok Felhéík!- derüljön ki Egünk, Fő Ispányunk Fülöp Batthyáni Herczegünk. Mienk Ő, és Nemes Megyénk kívül is hány Megye örül annak hogy Ő a' FőIspányP­Hazáját szereti igaz Magyar szive, Királyát buzgóan tiszteli mint Híve. A' Thronust hogy a ' Frantz' Sassá fenyegette, Mint vitéz fegyverbe öltözött érette. Nemes Seregünknek lévén Óbestere Alatta sok vitéz koszorúkat nyere. 'S ott forogván maga az ellenség között, Herczegi fejére laurust kötözött. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom