Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 37. – (2015) (Szombathely, 2015)

Néprajztudomány - Horváth Sándor: Az őrségi társadalom történetéhez és néprajzához

Horváth Sándor: az őrségi társadalom történetéhez és néprajzához általánosított. Ez a nagyrákosi nemesi közösség - tudati, elvi - kivetüléseként jelenhetett meg. Ott 1924-ben például Sáska Gyula volt a nemesi kö­zösség „szergazdája”, azaz a Nemesszer közössé­gének gazdasági felelőse, amint az a Fölnagy csa­lád irataiból kitetszik. 1743-ban és 1751-ben Szattán a Bonc család ne­meseit írták össze (Gaál & Gaál Dezsőné Hu- nyák 2001: 29). Egy 1775-ben készített listán Senyeháza, Szent- péter, Nagyrákos, Iklód, Hodos és Bajánháza la­kosai voltak a számba vett nemesek.4 A nagyrákosi Nemesszer nemesi közbirtokos­ság 1828-tól vezetett feljegyzéseket az évente ja­nuárban megtartott gyűléseiről. A jobbágyfelsza­badítással ugyan a nemesség is megszűnt, de a nemesszeriek a kései indulás után késve is zárták be nemesi közösségük működését. A 20. század­ban - amint arról már írtunk - szergazda vezette a közbirtokossága gazdálkodását két ülés között. Az éppen működő szergazda házában jöttek a gyűlésekre össze. E gyűlések - a 20. századból fennmaradt adatok és a visszaemlékezések alap­ján - nemesi kocsma és a nemesi temető fenn­tartásával foglalkoztak. A temető kaszálóként való bérbeadása jelentett állandó bevételt a közösség számára. A közösségi háló A hagyományos falusi közösségeinkben, ame­lyekben a földművelés és az állattartás, mint a családháztartás létalapját biztosító feladatok vol­tak általánosan jellemzőek, különösen szükséges volt minél nagyobb, minél szélesebb körű társa­dalmi, közösségi hálót kialakítani az egyes csalá­doknak. Hiszen évente több alkalommal volt cél­szerű élni a visszasegítés, a kalákázás rendszeré­vel: a földművelés számos munkaalkalmánál je­lentett segítséget a minél szélesebb körből hív­ható rokonok köre. Ez is arra ösztönözte a csalá­dokat, hogy gyermekeik házassági szándékát a ro­konsági kapcsolatok bővítése irányába terelges­sék. Emellett pedig a vérrokonság mellett a mű­rokonságokkal is minél szélesebb közösségi hálót szőjenek. Ennek egyik legkézenfekfőbb lehető­sége a keresztszülők választásával adódott. Az Őrség reformátusainál ráadásul a 18. és 19. szá­zad egy szakaszában minden gyerekhez több ke­resztszülőt is hívtak. Ennek csúcsát a jelek szerint a nagyrákosi tanító tartja: gyermeke keresztelő­jére 1791. augusztus 10-én 48 keresztszülő vitt ajándékot, korozsmát. „Nagy Rákosi oskola Rector Ketskés László Úr Lampert Susánna feleségétől való Kis dedjek Pál. Kér. Atyák s’ Anyák Filep János Pred. F. Nagy Su­sánna. Nemes Ferenc F. Horváth Anna. Siska János F. Soldos Ilona. Nagy István F. Nemes Mag­dolna Veres jósef F. jó Judith. Hada jósef Németh Rusinka Sáska László F. Nagy julinka Özv. Sáska Bendekné Özv. Sáska Ferencné Pap Mihály F. Orbán Anna, Orbán György F. Baksa Kata Bata László F. Baksa Éva, Bata János F. Nemes Ersébeth Zsoldos Márton F. Mihály Judith. Németh Mihály F. Pap Kata Veres Ferencz F. Ferincz Rusinka Szabó Péter F. Greczi Kata, Nemes Mihály F. Csi­pán Ilona. Szalai András Kertzai Osk. Rector Fe­leségével. Szent Péteri osk, Rector Kántor János Úr. Feles. Soldos Ferencz Feleségével Büki Anná­val Lakatos Ferencz F. Németh Ersébeth. Özv. Nemes István és Fia Nemes György Feleségével. Szabó Mihály Feleségév.” Az Őrség neves monográfusa, Nemesnépi Zakál György fiának keresztszülői 1801. április 26-án a következők voltak; idézzük az anyakönyvi bejegyzést: „A Sácramentomi Szent Feredövel megmosatta Sannya-házan lakó Notarius és Erdő Inspector Szakáll György, és Jánosko Judit, fijók Jósef. Párt fogói ezek vótak: Kápolnai lspány Úr Omisch János és annak felesége Szakátsits Mag­dalena; ismét Dobraföldi Kasznár Úr Péterfi György, és annak felesége Gyenese Trhesia; ismét Kertzai Mészáros Zöld László, és annak felesége Hajos Rósália, ismét Hajos Mihály nyőtlen ifjú; ismét Sannya házi Molnár Lebrentsits János, és annak felesége Dedits Máriana, ismét Öreg Öz­vegy Lebrentstits Ferentz; ismét Sannya-házi Kotsmáros Barbarits János és ezek mind Pápisták. A’ Reformatus Párt fogók pedig ezek: Szent Péteri Prédikátor Járdánházy Gábor és annak felesége Szép Katalin, a ki tartotta a’ Gyermeket a Sz. fö­4 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Xlll. 54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai. 166

Next

/
Oldalképek
Tartalom