Savaria - A Vas megyei Múzeumok értesítője 22/3. (1992-1995) (Szombathely, 1996)

Gróh Dániel–Gróf Péter: A Visegrád-lepencei őrtorony és a későrómai szoborlelet

SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTŐJE SZOMBATHELY 22/3 (1992-1995) PARS ARCHAEOLOGICA 1996 A VISEGRÁD-LEPENCEI ŐRTORONY ÉS A KÉSŐRÓMAI SZOBORLELET GRÓH DÁNIEL GRÓF PÉTER Mátyás Király Múzeum Mátyás Király Múzeum Visegrád Visegrád 1994 őszén a lepencei termálfürdő előtti parkoló építését megelőzően szondázó kutatásokat végeztünk a területen (1. kép). A gépi kutatóárokból több falmarad­vány, omladék került felszínre. A lelőhelyen elkezdett feltárások során 4. század végi római őrtorony marad­ványai váltak láthatóvá (GRÓF-GRÓH 1995 67.). A 18,30 x 18,30 m-es, 170 cm falvastagságú, négyzet alapú építmény belső terét négy szimmetrikusan elhe­lyezett pillér tagolta, a bejárat a Duna felé néz. A falak tájolása mellékégtájak szerinti, alapozásuk 135 cm, a pillérek alapozása 150 cm. Az objektum kétharmada a 11-es sz. főközlekedési út alatt van, mivel az út e sza­kaszának építése idején, a 80-as évek elején a múzeu­mot nem értesítették épületmaradványok előkerülésé­ről. Mind a falak, mind az alapozás igen gondos mun­kával készült, építésükhöz kiváló kőanyagot (édesvízi mészkövet) használtak, a felületi habarcsot szinte va­kolat-szerűén alkalmazták. Az őrtorony sarkait kváder­kövekből falazták és a sarkokat külön is megerősítet­ték. ÉK-i falát belülről még 20-30 cm-rel megnövelték, és itt készült el a derékszöges elfordulású, három lép­csőfokból álló feljáró kőépítménye is. A felső szintre való feljárást faszerkezetes rendszerrel (mozgatható létra) oldották meg, ennek elhelyezésére utaló nyomo­kat a falfelületben figyelhettünk meg. Az őrtorony be­járatának megmaradt küszöbköve lenyomataival meg­őrizte az épület építéstörténetének egy szakaszát. Az ajtó csapolásának helyét két persely is mutatja, jól lát­hatóan bizonyítva, hogy a bejárati nyílást beszűkítet­ték. Az ajtó méreteit íves kopásnyomok alapján lehet azonosítani. Az ajtó betörését a mögé állított rudakkal próbálták megakadályozni. Ezek téglány formájú, kis­méretű illesztőnyílásai is megvannak. A szélesebb be­járatot hosszabb ideig használták, mivel a szárgerendák kopásnyoma is sokkal erősebb. A kapu szűkítése után a külső küszöbkő és a további bejárat közti méretbeli ki­egyenlítődést két íves vakolatszakasszal oldották meg, bár ez utóbbiak igazi rendeltetését egyelőre nem is­merjük. Az egész építmény több korábbi kulturrétegre épült. Ezek közül kiemelkedik az urnamezős kultúra váli csoportjának és a 2-3. századi római rétegnek a megfi­gyelhetősége. Érdekes, hogy az eddigiek alapján ez utóbbi réteg kb. 20-30 cm-es steril réteggel határolódik el az őrtorony járószintjétől, azaz építési idejétől. Korábban csatornaépítéssel megbolygattak egy Ár­pád-kori temetkezést. A leletek: csonttöredékek és ezüst, S-végű hajkarika, a tájolás valószínűleg ÉK­DNy. A sír a lepencei termálfürdő területén korábban feltárt temetőhöz tartozhatott (SZŐKE 1976 71; SZŐKE 1977 49.). Az őrtorony belsejében értékelhető leletanyag alig volt, különösen szembetűnő a kerámitöredékek csak­nem teljes hiánya. Megemlíthetők a bélyeges téglák (FRIGERIDUS DUX, TERENTIUS DUX), néhány I. Valentinianus-kori érem és különböző méretű, minden bizonnyal az épület elpusztult tetőszerkezetéhez tar­tozó, kovácsoltvas szeg. A torony belsejében tapasztott járófelület nem volt, mind a belső, mind a külső járó­szint alaposan lejárt, szilárd padlójú, több réteges. A bejárattól két méterre, a falakon kívül megtalál­tuk az objektum amfibol-andezitből készült építési tábláját (2. kép). A felerősítését két „füllel" oldották meg. Az alsó és felső szélén fehér alapon vörössel fes­tett rácsmintával és vonalkákkal díszítették. A betűk vésetnyomát szintén vörössel festették ki. A szövegso­rok, szövegtükör és betűnagyság egyenetlenek, arra utalnak, hogy az írás készítője nem volt hozzáértő em­ber. A tábla felirata szerint: „A mi urainknak Valen­tinianusnak, Valensnek és Gratianusnak, a legnagyobb császároknak fejedelmi parancsára, valamint a kiváló férfiak közül való Eqitius comesnek, a hadsereg főpa­rancsnokának rendelkezésére Foscianus, a Marsról el­nevezett I. számú légió parancsnoka a rábízott katonái­val együtt a parancsot végrehajtva ezt az őrtornyot az alapjaitól az utolsó simításig felépítette a mi isteni Gratianus császárunk 2. és a jeles férfiak közül való Probus consulsága idején" (Soproni Sándor fordítása nyomán), vagyis 371-ben készült el, de az őrtorony építésének idejére kérdéses, hogy érvényes-e ez az időpont. Erre utal a fogyatékos vésési technika, ami azért érdemel említést, mivel a Visegrád-kőbányai őr­21

Next

/
Oldalképek
Tartalom