Savaria - A Vas megyei Múzeumok értesítője 22/3. (1992-1995) (Szombathely, 1996)

Gróh Dániel–Gróf Péter: A Visegrád-lepencei őrtorony és a későrómai szoborlelet

SAVARIA22/3 (1992-1995) PARS ARCHAEOLOGÎCA torony ásatásakor, 1956-ban Soproni Sándor egy, a szövegében majdnem egyező (a consulok nevében el­térő) 372-re keltezett, szabályosan megírt, megfelelően vésett építési feliratot hozott felszínre (SOPRONI 1978 53.). A több darabra törött tábla körül három, fehér mészkőből készített életnagyságú szoborfej feküdt. Mindhárom műalkotás hiányos, mivel a nyakrész tö­rött, így nehéz megállapítani, hogy önálló portrék vagy egész alakos szoborhoz tartoztak-e. A legkvalitásosabb munka minden bizonnyal tekintélyes hölgyet ábrázol (m: 25 cm) (3. kép). A szobor mindkét fülében egy­szerű gömbcsüngős fülbevalót visel, halántékára fésült hajtincsei kissé elkülönülnek a teljes frizurától, melyet a fejre szabályos rendszerű hajháló(?) szorít. Az orr sérült, a szembogarak megmunkálása előrenéző, átható tekintetet idéznek elő. Ugyanakkor a készítő elképzelé­sétől távolálló idegenkezűség nyomai is felfedezhetőek a portrén. Erőteljes vésőnyomok mutatják a felsőajak eltávolításának szándékát, az orr vonalának és a száj ráncainak hangsúlyozását. Ezek a későbbi beavatkozá­sok igyekeznek az arcnak férfias, katonás jelleget adni! A fiatal férfit ábrázoló, kevésbé jó kőanyagból készült portrén göndör haj, magas, nyílt homlok és élethű fülek a legfőbb jellegzetességek, az egész műalkotás felülete megkopott (m: 23 cm). Több gondot okoz a harmadik darab meghatározása. Ez a meghatározhatatlan nemű, leginkább gyermek ábrázolása, vállán ruhadísszel, esetleg egy mellette álló alak kezével, valószínűleg sír­emlékről leválasztott féldombormű töredék (m: 23). Mindhárom szobor homlok fölötti részénél vékony vakolatvonulat figyelhető meg, amely néhol a fül előtt és az arc egyes részein is követhető. Ez a jelenség a portrék el/befalazására enged következtetni. A szob­rokkal és az építési táblával kapcsolatos fenti megfi­gyeléseink eredményeképpen összetartozásukat bizo­nyítottnak látjuk. Ha az összes adatot megpróbáljuk együtt szemlélni, kirajzolódik egy hipotetikus elképze­lés értelmezésükre. Az építési táblán felsorolt három uralkodó kora nagyjából megegyezik a portrékról leol­vasható koradatokkal (I. Valentinianus 371-ben 50, Valens 43, Gratianus pedig 12 éves). Az átalakított hölgyfej, ha a beépítés következtében a fülbevalók nem látszanak, lehet a császár ábrázolása. Eképpen a meg­felelően elhelyezett építési felirat a császár és a társ­császárok portréjával adott esetben alkalmas valami­lyen - egyelőre általunk nem ismert - ünnepi vagy rangos esemény elvárt demonstrálásához. A szoborfe­jeken kívül előkerült még egy másodlagosan felhasz­nált kőszobor is. A teljesen bevakolt kődarab megtisz­títása után nyitott szájú, oldalra néző, talapzaton ülő oroszlán szintén fehér mészkőből készült, művészien kifaragott ábrázolása tűnt elő (a talapzat hossza: 37 cm, a szobor magassága: 34 cm) (4. kép). Igen valószínű, hogy párja is volt, de ez még nem került elő. A Visegrád-lepencei nagy őrtorony (kiserőd) és a szoborleletek valamint az építési tábla együttes előke­rülése példa nélkül áll a hazai és valószínűleg a távo­labbi területek emlékanyagában. Az őrtorony méretei nagyjából egyeznek a leányfaluiéval. A Valentinianusi korból négy építési táblát ismerünk: kettő Visegrádon, kettő Esztergom környékén került felszínre (PRK 1990 111.). Mindezek jelzik a Dunakanyar stratégiai szere­pének, ezen belül a lepencei lelőhelynek kiemelt római kori jelentőségét. A kiváló minőségben megépített ob­jektum a Lepence-patak völgyének bejárata előtt áll. Ezért a völgynek katonai és közlekedési jelentőségét és szerepét I. Valentinianus császár uralkodása idején és azt megelőzően - az újabb kutatások eredményeképpen - fokozottan figyelembe kell venni. IRODALOM GROF-GROH 1995 PRK 1990 SOPRONI 1978 SZŐKE 1976 SZŐKE 1977 GRÓF Péter-GRÓH Dániel: Római építészeti emlékek Visegrád térségében. Műemlékvédelem 39/2 (1995) 61-68. Pannónia Régészeti Kézikönyve. (Szerk: Budapest, 1990. SOPRONI Sándor: Der spatrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Budapest, 1978. SZŐKE Mátyás: Visegrád-Lepence. RégFüz Ser. I. No. 29 (1976) 71. SZŐKE Mátyás: Visegrád-Lepence. RégFüz Ser. I. No. 30 (1977) 49. DER WACHTURM VON VISEGRÁD-LEPENCE UND DER SPÄTRÖMISCHE STATUENFUND Während der Ausgrabung des Wachturms aus dem 4. Jh. von Visegrád-Lepence kamen drei Steinköpfe neben einem beinahe ganzen Bauinschrift zum Vorschein. Der Steintafel datiert den Bau des Wachturmes sicher ins Jahr 371 n. Chr. Die Identifizierung der Steinköpfe ist problematisch: Valentinian I., früherer Kaiser, Kaiserin? Dániel GRÓH - Péter GRÓF Mátyás Király Museum H-2025.Visegrád, Fő u. 23. 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom