Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a 15. század elejéig. (Jósa András Múzeum Kiadványai 60. Nyíregyháza, 2008)

Adattár

MEZÖPETRI 307. 1316: p. Mezeupetri (A. I, 396-9; Károlyi I, 45; AOkl. IV, 290); 1332-4/PpReg.: And. sac. de ~ (Vat. 1/1, 108); 1338: p. Mezeupetry (DL 51086; A. Ill, 483; Kállay I, 547); 1358>366: p. ~ (DL 98591; Károlyi I, 267); 1396: p. Mezeupethry (Zs. I, 4331); 1399: p. Mewzewzenthpetery (DL 98716; Károlyi I, 504); 1418: p. Mezwpetri (Zs. VI, 2033). A hn. a magyar Péter szn.-nek birtoklást kifejező szn.-i származéka. A Mező- előtag az alföldi mezőségi talajra utal. A falu Petriből vált ki a XIII. sz. végén, birtokosztás eredményeképp. Részege határa egy ponton érintkezik Mezőpetrivel és Kisbesenyővel (1316), Szaniszlóval is határos (1338). 1366-ban [a Kaplony nb-i Vadai] Petri György fia: András birtoka, akit Mezőpetri és Vezend, valamint Iriny és Portelek között fekvő SVs ekényi föld elfoglalásával vádolnak az irinyi nemesek. Vid fiai: László és András, valamint [Porteleki] Jakab fia: Márton. Az 1358-ban indított határper 1367-ben határjárással zárul, ekkor említik a Petriből Szántóra (Közép-Szolnok m.) vezető utat (DL 98597; Károlyi I, 288). 1396-ban a Kaplony nb-i nemesek birtokosztásakor Vezend birtoknak Mezőpetri felé eső részét említik (megkülönböztetve Petritől), amelynek Portelek felé eső fele Bagosi Simon fia Péteré, Vetési Péter fia Lőrincé és Pál fia Miklósé, valamint Csomaközi György fia Jánosé, míg Szaniszló felé eső fele a Károlyiaké, Marhard fiaié, László és Andrásé, valamint Simon fia: László fia Jakabé lett. 1399-ben Mezőszentpéteri alakban tűnik fel Vezenddel együtt, amikor [a Káta nb-i] Dengelegi Pongrác fia: János fia: László és Bertalan fia: Zsigmond e 2 birtokban lévő részeik miatti perét Károlyi Marhard fiai: László és András, ill. László fia: Jakab ellen a nádor hadbavonulás miatt elhalasztja. 1418-ban Károlyi Marhard fia: András, Vetési László fia: Jakab, Bagosi Péter, Csomaközi Elek és Ambrus, Károlyi Lancholath (Lanc) és Simon fia: Jakab 60 megnevezett, idevaló jobbágya hatalmaskodik a piskolti vásáron. Az erdélyi püspökség szatmári főesperessége alá tartozó - Szent Péter tiszteletére szentelt (ld. Mezőszentpéteri névalakot) ­egyházának András papja 1332-ben 4 g. pápai tizedet fizetett. Ref. temploma „kőtemplom, haj­dan a katolikusoké" (Acta C). A XIX. sz.-ban É-ról Károly, K-ről Iriny, Vezend és Károly, D­ről Dengeleg és Piskolt (Bihar m. ), Ny-ról Szaniszló és Részege (Szirmay II, 28), ill. Vezend, Por­telek, Iriny, Dengeleg, Piskolt, Részege és Szaniszló határolta (Pesty, 1864). — M. Mezőpetri, R. PetrestiJ. SM. (Hnt. 1892, 1361: 4179 kh.). MEZÖRESZEGE 308. 1327: Alex.f. Alex-i de Mezeurezuge (Károlyi I, 67; AOkl. XI, 517); 1417: pr. Mezeujrezege (Zs. VI, 1156); 1418: p. MezeurRezege/!/ (Uo. 2054); 1420: p. Mezeiurezege (Uo. VII. 2146); 1421: pr. Mezerere/ceze/!/ (DL 98843; Károlyi II, 64); 1424: pr. Mewzewrezegez/\/ voc. habitatoribus destitutam in C-u Zathmariensi exist. (DL 98857; Uo. II, 83); 1436: p. Mezewrezege (DL 98925; Uo. II, 168); pr. ~ (DL 98930; Uo. 174); 1496: pr. Pwztharezege al. nom. Zenthjanostheleke (LO Proth. 11-20). A település Részege D-i felével egy; a XIII. sz. végén jött létre birtokosztás eredményeképp. 1327-ben Mezőreszegei Sándor fia: Sándor Vezend perében esküt tevő tanú. 1417-ben Részegei Balázs fia: György és fiai: Gergely, Balázs és Sandrin ősi tulajdonának mondják a Szatmár m.­i, lakóitól elhagyott puszta birtokot, amelyben őket Zsigmond király új adomány címén megerősíti. Abirtokba iktatásnak 1418-ban Szarvadi (Közép-Szolnok m.) István leánya: Ilona, Szarvadi László fia: Jakab felesége, Erzsébet, Mindszenti (Közép-Szolnok m.) Ambrus felesége: Ilona és többen mások ellentmondanak. 1420 előtt Kidéi Pál fiait, Andrást és Jánost, valamint Albert fia Jánost akarták e Szatmár m.-i birtok É-i felébe iktatni, ennek azonban a Károlyiak, a Vetésiek, a Csomaköziek, a Reszegeiek és a Csaholyiak ellentmondtak. 1421-ben Károlyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom