Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a 15. század elejéig. (Jósa András Múzeum Kiadványai 60. Nyíregyháza, 2008)

Adattár

Varsány a honfoglalás kori (X. sz.-i) alánok magyar neve. 1214-ben [a Kaplony nb-i] Simon prédiuma, amelynek Buda, Péter, Vendég, Boroszló, Póka és Bunta nevű lakóit Besenyődi (Szabolcs m.) Kilián erőszakos pénzelvétellel vádolja. 1290-1300 között [a Káta nb-i Csaholyi] Ábrahám fia: Péter rendelkezik a falu egy részével, amelyet [ Jákói (Szabolcs m.)] Csépán fia: Miklós elpusztított, 40 M. kárt okozva. E falurészre 1371-ben úgy emlékeznek vissza, hogy azt Péter erdős területen telepítette (ubí ipsa p. Vassan haberetur ibi in antea silua extitisset, et eandem Petrus... extirpando ipsam siluam ibi v-m logassent). 1300-ban [a Kaplony nb-i] Varsányi Mihály [a Vitkai cs. őse] fiai: Gál, Mihály, Demeter és Marcell tiltják nemzetségtársuk, Jakó [a Nagymihályi (Zemplén m.l cs. őse] fiait, Jakot és Andrást birtokaik, Krassó, Kaplony, Kolcs, Gelénes, Vitka és Lápos elfoglalásától. 1301-ben a Káta nb-i [Csaholyi] Ábrahám fia: Péter itteni birtokrészét elcseréli [a Kaplony nb-i] Imregi (Zemplén m.) Dénes fiai: András és Dezső Sályi falujáért. 1310-ben a Kül- és Belvarsányra osztott Szatmár m.-i falut a Kaplony nb-i Dénes fia: András elcseréli a Gutkeled nb-i Pál bán fiaival, Istvánnal, Viddel és Miklóssal az ő Zemplén m.-i Gerepse, Géres és Őrös birtokaikért. 1317-re kiderül, hogy Pál mester fiai 42 tiszta ezüst M.-val adósak maradtak, ugyanis Őrös cseréjét Varsánnyal Dénes fia: András fizette ki. 1322-ben Pál bán fiai: Miklós [a Butkai cs. őse], István [a Márki cs. őse] és Vid [a Ráskai (mindhárom Zemplén m.) cs. őse] a Tisza körül fekvő 2 Varsány örökölt birtokukon is megosztozik. Mivel Börvely és Gáva (Szabolcs m.) értékesebb a 2 Varsánynál. István és Vid mesterek 40 M.-t érő 40 ökröt adnak Miklós mesternek. 1325-ben Pál fiai: Miklós, István és Vid ellen emelt panaszt Csaholymonostori Péter fia: János az ő örökölt földje felének haszná­latáért. A következő évben ezért Varsányi megosztották Pál bán fiai: Miklós és Vid, ill. Csaholymonostori Péter fia: János között, új határokat emelve. A határjárás érintette az Előmezőt (campus Eleumezeu iuxtaß. Tychye) a Tisza folyó mellett, a Hosszútót és Nagytót (ad medium 2 lacum Hozyothou ac Nogythou), az előbbi Jánosé, a másik Pál bán fiaié lesz. Kereknek nevezett tölgyfákat (a-es ilicis: Kereek), Pósamezőt (campus Posamezey) és 1 ligetet (locus Lygeth), amelynek 1/3-a Gyüre (p. Gere Szabolcs m.) birtok felől Jánosé. A felsorolt hn.­ek közül a XIX. sz.-ban az Előmező ismert (Pesty, Szabolcs m.). Az utóbbi vádja szerint Varsányi Miklós fia: Pál az ő Varsány birtokát használja ( 1341 ). 1335 előtt Málcai Pál bán fia: István valamennyi birtokát, köztük Varsányi is fiainak, Fábiánnak és Jánosnak adja. 1341­ben Pál bán fia: István mester és fiai: Fábián, Miklós és János, Pál bán fia: Miklós fia: Pál mester, valamint Pál bán fia: Vid fia: Loránd mester eddigi osztatlan birtokaikat, így Külső­és Belsővarsányt is 3 részre osztják. Külsővarsányban Pál mesteré az erdő és a Tisza felőli rész, Loránd mesteré a Ny felőli, azaz az apátságnál kezdődő rész. Ez ellen Miklós fia: Pál [felesége „Nagy" Miklós pazdicsi (Zemplén m.) várnagy leánya, Erzsébet (1365: DL 66819)] később panaszt emel, mert ősi javaikban, így Varsányban sem részesítették. Ezért 1 évvel később az osztást megismétlik: Ádám hospes házától 1 linea É-ra Jánosé, Rethe jobbágy házától a másik linea - ahol Szent Mihály arkangyal kápolnája is van - D (Namény) felé a Vid fiáké. Ádám házától a harmadik utca (piatea) K-en a Tisza részén Pálé. A saját lakásul szolgáló telekhelyek kinek-kinek a saját területén. A másik Varsányban 2 linea... hospesek házától É-ra Jánosé, innen 1 linea Ny-ra, Namény felé a Vid fiáké, míg a másik linea K-en a Tisza felé Pálé. A kápolna és a halastavak, erdők utak közösek maradnak. Gávai (Szabolcs m.) [Butkai] Miklós fia: Pál 80 M.-val tartozott [a Balogsemjén nb-i] Semjéni (Szabolcs m.) István fia Istvánnak és Csaholymonostori Péter fia Jánosnak, ezért Varsány birtoka 2/3-t zálogba adta, s 1343-ban végleg is átadta. Emiatt Pált itteni birtokrészének eladásától tiltják, Csaholyi Péter fia Jánost és Nagysemjéni István fia Istvánt pedig a megvételétől (DL 66802-3). Miklós fia: Pál és fia: Já­nos a király előtt mégis elzálogosította a falu 2/3-t 139 M.-ért Csaholymonotori Péter fia Já-

Next

/
Oldalképek
Tartalom