A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 44. (Nyíregyháza, 2002)

Tudománytörténet - Makkay János: Csallány Dezső megkísértése a rovásírással

Csallány Dezső megkísértése a rovásírással Makkay János A Jósa András Múzeum Évkönyvének XII-XIV. - összevont - kötetében jelent meg a múzeum hajdani igazgatójának, Csallány Dezsőnek az egyik tanulmánya rovásírásos régészeti leletekről (CSALLÁNY 1972.). A cikk első két bekezdésében egy korábban soha és sehol nem ol­vasható forrásadatot közöl a szerző, egyben a kötet szerkesztője: „1. 1. István király rendelkezései a rovásírással kapcsolatban Vitéz István rozsnyói kanonok, Gömör és Kishont vármegyéid 1 ^ táblabírája, 1816-ban a Szilassy család levéltárában őrzött érdekes oklevelet fordított le. Jelzete: Vatican 1000-ben »IX. Cal. oct. Die festő Jac. Ap. I. István király titkos tanácsbeliéivel) aláíróit s törvénnyé lett rendelet, amely értelme szerint: Domonkos esztergomi érseknek a magyar keresztény egyháznál leendő keresztülvitel, és egyúttal általa Sylvester pápával leendő közlésül és^ kiadatott: Mely szerint Sylvester pápa tanácsolása folytán határoztatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balrai po­gány írás megszüntetődjék és helyébe latin betűk használtassanak. Itt rendeltetik, hogy a pap­ság azok használatára jutalmazás mellett betanítattassék és a pogány írástól valamint tanítá­sátólpapi állásának vesztése és 20 arany pensasnak büntetés fizetése mellett eltiltassék. Továb­bá, hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisites­senekés latinval felcseréltessenek, valamint pedig azok, kik régi pogány iratokat, vagy vésete­ket beadnak, 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. A beadott iratok és vésetek pedig tűz és vas­sal pusztítassanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásrai emlékezés, visszavágyódás meg­szüntetődjék. 1 «" Az 1. jegyzet szerint ^orrai Sándor, Budapest, írásos másolata (1969), amelyért köszönetet mondok."^ Az első látásra primitív hamisításnak tartható szöveget (PÜSPÖKI NAGY 2001.) a tudo­mányos kutatás természetesen nem vette semmibe sem, és legfeljebb Csallány Dezső tudomá­nyos autoritásának ártott. A szigorú kritika elmaradása érthető ugyan, de következményei Helyesen Gömör és Kishont vármegye lett volna, hiszen ez a megye az 1802. évi IX. te. alapján jött létre egy megye­ként (Magyar Nagylexikon 8. Szerk. Glatz Ferenc. Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest 1999. 739.). Bizonyára sajtóhiba „ is " helyett vagy CSALLÁNY 1972-ben vagy már az eredeti hamisítványban. Arról a Forrai Sándorról van szó, akinek Kiskarácsontói Sülvester estig. Múzsák Kiadó, Budapest 1985. című műve elejétől végig tele van sületlenségekkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom