Vonház István: A szatmármegyei német telepítés (Pécs, 1931)

Előzmények

2 Az 1705-ik óv szeptember havában tartott szécsényi ország­gyűlésre a szatmári követek azt az utasítást kapták a vármegyé­től, hogy Szatmár megye csak 59 porta után hajlandó adózni, mint­hogy 1685-től 1702-ig 1,545.552 forint állami adót fizetett, lakosait pedig a háború, árvíz, ragályos betegség (pestis), éhség, tűzvész és kivándorlás hallatlan mértékben megapasztotta. 2 Ily körülmények között természetes, hogy az egész országgal együtt Szatmár vármegye is fellélegzett a hat évvel később, 1711 ápr. 50-án, kötött szatmári béke hírére, amely ennek a sokat szen­vedett nemzetnek meghozta végre az oly sokáig nélkülözött nyu­galom áldásait. A szatmári békét követő időszak legsürgősebb teendői közé tartozott az elpusztult vidékek, a lakatlan falvak és városok bené­pesítése. Egyformán buzgólkodtak e fontos feladat végrehajtásán a bécsi kormány és a gazdagabb magyar főpapok s főurak, mint az esztergomi és kalocsai érsekek, a váci és pécsi püspökök, Káro­lyi, Erdődy, Zichy, Eszterházy, Ráday és Schönborn grófok. Míg azonban emezeket kizárólag gazdasági szempontok vezették tele­pítési munkálatukban, addig a bécsi kormány az ország gazda­sági felvirágoztatása mellett Magyarország elnémetesítését is célba vette telepítéseinél. Céljának elérésében támogatta az a kapóra jött körülmény is, hogy a roppant kiterjedésű magyar kincstári birtokok munkáskezek nélkül állottak. Ide azután főleg német tele­peseket hoztak a német birodalom különböző vidékeiről. Német telepítések már a XAIT. század végén, közvetlenül Buda visszafoglalása után (1686) is történtek hazánkban. Különösen Pest megye, Buda és Pest közvetlen környéke tett szert korán né­met lakosokra. Az esztergomi érseke 1" svábokat és frankokat ho­zattak egyházmegyéjük területére. A T század elején még a Rákóczi-féle szabadságharc mozgalmas t n (1703—1711)' is folyton jöttek újabb és ú jabb bevándorló csapatok. Ekkor is főleg Pest megyébe telepedett le a német jövevények nagyobb része. Ezenkívül Esztergom, Csanád, Arad és Krassószörénv megyék egy­pár községe kapott új telepeseket. A Bánátba és Felsőmagyaror­szágba már 1703-ban jöttek tiroli bányászok. 3 kuruccá lett 98, elesett 29 paraszt. Szaniszló és Csomaköz két-két hétig állot­tak pusztán; az előbbinek 10, az utóbbinak pedig 30 gazdája maradt. Vada, Csanálos, Fény és Válluj öt hétig voltak lakatlanok, a földek szántás-vetés nélkül maradtak; alig volt 3—4 gazda egy-egv községben, kuruccá lett Fény­ről 23, Vállajról 7 paraszt. Iriny két hétig állott üresen, kuruccá lett 24, meg­maradt csak 3 gazda. Mezőterem és Nagymajtény két, Kaplony pedig öt hétig volt lakosok nélkül. Sok kárt szenvedtek a földbirtokosok is. így a nagykáro-­lyiak közül Károlyi Sándornak 40.000, Eötvös Miklósnak 824«, Irinyi Zsigmond­nak 6770, Szatmári Sámuelnek 745 forint kára volt. V. ö. Vármegyei jegyzők: 1705, Fol. 204—217 és Magyarország vármegyéi és városai: Szatmár vármegye története, Bagossy Lászlótól. 2 Vármegyei jegyzők: 1705, Fol. 177. 3 Budára és Pestre 1686—1687. érkeztek svábok, bajorok és osztrákok. Pestmegyei telepítések még: Jenő (1686). Isaszeg (1690), Dunaharasztá (1694), Pilisborosjenő (Weindorf) (1696). A XVll. század végén telepedtek le svábok

Next

/
Oldalképek
Tartalom