Vonház István: A szatmármegyei német telepítés (Pécs, 1931)

Új sváb községek keletkezése az 1790-es években

165 tartozik. Már 1712-ben telepített ide Károlyi Sándor sváb gazdá­kat, akiknek összes száma 64 volt. Ezek közül még abban az év­ben meghalt 7, elszökött 30, úgyhogy csak 27-en maradtak meg. 5 6' Ezek sem lakhattak itt sokáig, minthogy 1714-ben Csomaköz mái­nem szerepelt a sváb községek sorában. Csak 1795-től fogva ta­lálunk itt újra svábokat. Az 1795—1802-ig terjedő időben 90 cso­maközi sváb lakos neve ismeretes előttünk. Ezek közül a szomszé­dos sváb községekből költözött be 84 (még pedig Mezőfényről 42, Nagykárolyból 14. Mezőpetriből 12. Szaniszlóról 1, Tusnádról 2, Kálmándról 1. Csanálosról 3. Szinfaluból 1, Kaplonyból 2, Nagy­majtényból 1, valamelyik sváb községből 5): új telepes csak 6 volt (még pedig 1795-ben í. 1796-ban 1. 1797-ben 2, 1801-ben 2). Aho­gyan látjuk, a csomaközi sváb lakosoknak majdnem fele Mező­fényről származik; kívüle különösen Nagykároly és Mezőpetri adott még sok új telepest a községnek. Feltűnően kevés a külföld­ről érkezettek száma: 90-ből mindössze 6. 57 0 Njmtünl' 1 1795-ben már voltak svábok. Az 1795—1803-ig ter­jedő időben 36 nántiii sváb lakosról tudunk, akik valamennyien a szomszédos sváb községekből jöttek be (még pedig Krasznabél­tekről 22, Krasznasándorfaluból 3, Nagvszokondról 3, Erdődről 3. Szinfaluból 1, Nagymajtényból 2, Barlafaluból 1, Mezőpetriből 1). A nántiii svábok túlnyomó része a szomszédos Krasznabéltekről vándorolt be. Érdekes, hogy ez idő alatt külföldről nem telepedett le senki a helységbe. 57 2 Kisde ngele gpn 5 7 3 1800-tól fogva laknak svábok, akik kevés ki­vétellel a tőszomszédos Mezőpetriből mentek át. Számuk azonban az 1800-as évek elején igen csekély lehetett. így 1800-ban két Mező­petriből beköltözött sváb férfi szerepel a községben. 57 4 köz 1800-ig Mezőfény községnek. 1800-tól fogva pedig Szaniszló községnek volt fiókegyháza. Az első anyakönyvek 1832-ből valók. — Csomaköz község lakosainak száma a szatmári püspökség schematismusai alapján: 1820-ban: 281 r. k.: 1840-ben: 481 r. k.: 1912-ben: 1367 r. k., 619 g. k.. 155 ref., 1 luth., 33 izr.; 1930-ban: 1367 r. k., 712 g. k.. 155 ref.. 33 izr. 56 9 V. ö. az 1712,-i német nyelvű csomaközi összeírást (Okm. 6.). 57 0 V. ö. az 1795-től 1799-ig szóló mezőfényi, s az 1800-tól 1802-ig ter­jedő szaniszlói keresztelési anyakönyveket. 57 1 Szátmármegyei kisközség. Krasznabéltektől délre. Szatmár várához tartozott, 1620-ban az erdődi uradalomhoz írták össze. 1708-ban IF. Rákóczi Ferenc ezt a községet is zálogba hagyta Károlyi Sándornak. A gróf Károlyi­család Nántiit az 1720 márc. 20.-Í erdődi donáció alapján kapta (V. ö. Éble Gábor és Pettkó Béla idézett művének első kötetét, 67. old.). Nántii 1850-ig Krasznabéltek fiókegyháza volt: 1850-től fogva van plébániája és ebből az évből valók az első anyakönyvek is. — Nántii község lakosainak száma a szatmári püspökség schematismusai alapján: 1820-ban: 223 r. k.; 1850-ben: 219 r. k.; 1912-ben 374 r. k„ 481 g. k„ 39 ref.. 35 izr.; 1930-ban: 391 r. k„ 561 g. k., 5 ref., 34 izr. 57 2 V. ö. az 1795-től 1803-ig szóló krasznabélteki anyakönyveket. 67 3 Szátmármegyei kisközség, Mezőpetri mellett, ennek fiókegyháza je­lenleg is. A lakosok száma 1820-ban: róm. kath. 25; 1912-ben róm. kath. sváb 241, görög kath. 4, izr. 6. 67 4 V. ö. az 1800.-Í mezőpetri-i anyakönyveket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom