Kemény György: Szabolcs vármegye gazdaság-földrajzi monogárfiája (Budapest, 1913)

Forrásművek

X \ A S" híK . Tartalom-mutató. Lap Forrásművek , 2 Történeti vázlat 3 Földrajzi viszonyok 7 Terület, népesség 14 Mezőgazdaság : a) Földmívelés • 26 b) Szőlőművelés és gyümölcstermelés 32 c) Erdészet 34 Állattenyésztés 36 Ipar, kereskedelem, pénz- és hitelügy: 1. Ipar . 40 2. Kereskedelem 47 3. Hitel- és biztosításügy 49 Közlekedésügy 53 Igazságügy 58 Törvényhatósági és községi élet; adózási viszonyok 59 Közművelődés, közoktatásügy 62 Használt forrásmüvek. 1. Magyarország vármegyéi és városai: Szabolcs vármegye. Budapest, évszám nélkül. 2. Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. (Magyar Statisztikai Köz­lemények, Új folyam, XII. k.). Budapest, 1896. 3. Magyar Statisztikai Évkönyv 1893—1911. Budapest 1894-1912. 4. A magyar szent korona országainak népszámlálása az 1900. és az 1910. évben. I. k. (Magyar Statisztikai Közlemények, Új sorozat 1. és 42. kötet. Budapest, 1902, 1913. 5. A debreczeni kereskedelmi- és iparkamara évkönyve 1906—1912. Debreczen, 1907-1913. 6. Szabolcs vármegye alispánjának jelentése a vármegye közönségéhez a vármegye közállapotairól 1907—1912. Nyíregyháza, 1908-1913. 7. Balbi Adorján—Dr. Czirbusz Géza: Egyetemes földrajz, V. k. 1. r. Nagybecs­kerek, 1899. 8. Dr. Cholnoky Jenő: Az Alföld felszínéről. (Földrajzi Közlemények, 1910. évf.) 9. Dr. Cholnoky Jenő: A futóhomok mozgásának törvényei. (Földtani Közlöny, 1902. évf.) 10. Kozma Béla: A kunhalmok földrajzi elhelyezkedése az Alföldön. (Földrajzi köz­lemények, 1910. évf.). 11. Róna Zsigmond: Éghajlat, II. Budapest, 1909. 12. A m. kir. orsz. meteorologiai- és földmágnességi intézet évkönyvei. 1—XXXIX. évf. Budapest, 1873-1912.

Next

/
Oldalképek
Tartalom