Lehoczky Tivadar: A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészséget története a XIX. század végéig (Munkács, Grönstein Mór, 1904)

II. rész, meh/ a mostani és hajdani lelkészségek múltját s jelenét tartalmazza.

isá 1704-ben volt a pap Holcza István, 1733-ban Sztanovics Gergely; a fatemplom, mely Péter-Pál tiszteletére épült, két haranggal volt ellátva, ágybérül kapott a pap 1—1 mérő rozst és 1—1 napszámot, stólául pedig 1—3 máriást. Filiája volt Kis­Lucska, 1778 ban pedig még Klastromfalva is. 1797-ben tervezteti, hogy Sztánfalva csatoltassék a leány­falvi parochiához s e pap szedje a jövedelmét, lévén akkor Sztánfalván 348, N.-Leányfalván 248 és Kislucskán 80 g. k. lakos, azonban a terv nem valósult meg. A XIX. század elején volt a lelkész Viscsák János, 1843­ban Jaczkovics János, 1845-ben Jaczkovics András, 1861-ben Homicsko András, 1878. Kossik András, 1881. I.egeza Tódor, 1885. Homicsko Jenő, 1895-ben Holozsnyay Tódor, s most Szabó Simon, ki kongrua cimen 165 írt 42 krt huz az államtól. Anyakönyve 1781. óta vezettetik. Temploma és a paplak kő­épületek. Lakossága Sztánfalván 595, Kislucskán 148 gk. lélek. 1785. junius 5-én Viscsák János ottani lelkész kérelmére, azért, mert a parochia akkor oly helyen feküdt, hol a viz által gyakran rongáltatott s e miatt sokszor a templomba sem jár­hatott, Neupauer Sámuel urad. ügyész és Cserszky András számtartó a Kopcsa Fedor és Mátyás telkét találván arra alkal­masnak, oly egyezséget hoztad létre, hogy a házakat elcseré­lik s ráadásul a község a jobbágyoknak 60 frtot űzet; igy azon­nal az ottani lelkész be is vezettetett az uj telekbe Udvari Illés munkácsi főesperes, Diohobeczky János kántor és Kampü Fe­dor biró jelenlétében. 1791-ben pedig a kántor kérte a ható­ságot, hogy a nép a megkezdett kántorlak kiépítését végezze be, mert felesége s apró gyermekeivel közeledő tél idején nem tud hova lenni. Sztrabicsó. 1640. körül voltak a lelkészek itt Pap György, Pap Dé­nes és Pap László, kik I. Rákóczy György Munkács urának egy-egy nyesttel adóztak, mint azt az 1649-iki úrbér is fel jegyzé; 1672-ben már csak két pap működött, Pap Dénes és László; 1682-ben Pap László müveit fél jobbágytelket, öcscse Lengyel Márton szintén féltelket, másodfeleségü pap volt pedig Szarka Pap Demeter, ki egy nyesttel tartozott évenkint. 1704­ben volt a pap Lengyel Pap János, ki félnyestadóul 2 forintot fizetett évenkint. 1733-ban ült a parochiális telken Nalivajko János nevü lelkész, a fatemplom Demeter tiszteletére állott. 1775-ben volt a pap jövedelme Sztrabicsórúl 47 frt 40 kr., kántoré 16 frt 49 kr. Gorond nevü filiából a pap évi járadéka 47 frt 27 krnyi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom