Vay Dániel: Magyarország története 2. (Debrecen, 1888-1889)

I. József

— 419 — Rákóczy a függetlenségi nyilatkozat után észlelte, hogy Eszterházy nádor óvásával erejét végtelenül meg­gyöngítette, hogy magát s a confoederatiónak ügyét meg­menthesse, mindenekelőtt /seregét akarta szervezni, mi­k őzben szomorúan tapasztalta, hogy kitűnő tábornoka Sennyei István köszvény baja miatt, a tábori szolgálatra képtelen. Forgách Simont makacssága miatt nem hasz­nálhatta, Károlyi Sándor hadsikereibe nem bizott, Esz­terházy Antalban, mint Dánielben a vezéri képesség hiányzott, Ocskay merész csapatvezér, de nem tábornok ; ki minden tulajdonaival ajánlkozott, a hadjárataiban sze­rencsés, a császáriaktól rettegett Botthyánt pedig az aristocratia irigysége miatt mellőzendőnek Ítélte, igy bár hevességét, önkénykedosét jól ösmerte, szemeit Bercsényire vetette, s ezt fővezérül kinevezte. Az ötödik évi hadjáiat Rákóczyra nézve, főleg ha a franczia királylyal békekötés felett alkudozó József hadait Magyarországra vetheti, aggasztó kilátást nyúj­tott. Ezt látva a fejedelem, a diplomatiai alkudozások­tól reménylett sikert, mire alkalom kínálkozott. Lengyelország a Szász August és Lesczinszky Szaniszló között két pártra szakadt, Augustot Péter czár, Lesczinszkyt XII. Károly svéd király pártolta. — August Lengyelországból kiűzetve lemondásra kénysze­ríttetett. Péter czár a hozzá szitó lengyelekkel Rákó­czyt óhajták a lengyel trónra emelni, Péter tanácsosát, Korbe nevü főpapot, Rákóczyhoz küldötte, ki az ónodi gyűlés előtt a lengyel trónt két izben felajánlotta. Rákóczy tűnődött, mert ha a czárnak ajánlatát el­fogadja, a svéd királyt, ha pedig elutasítja, a czárt in­gerli maga ellen, pedig a czárnak barátságát ez időben József is kereste, hogy az oroszszal egyesülve a magyar forradalmat elnyomhassa. — Rákóczy odázná válaszát, de Korbe határozott feleletet követelt, egyszersmind ki­26

Next

/
Oldalképek
Tartalom