Vay Dániel: Magyarország története 2. (Debrecen, 1888-1889)

I. József

— 420 — jelentette, hogy elutasítás esetében a czár Józseffel szö­vetséget köt és Eugén herczeget kinálja meg a lengyel trónnal. Rákóczy válaszra kényszerítve, megköszönte a czárnak jóakaratát és a lengyel nemzet választásától tette függővé elhatározását. Az orosz 7 követnek távozta után Ráday Pált XII. Károly svéd királyhoz küldötte, kivel Péter czárnak feltételeit megösmertette ; kijelen­tette, fél, hogy ha ő, ajánlatát elutasitja, a czár ellene Józseffel szövetkezik, mire a svéd király következőleg felelt : Mitse hajtson a fejedelem Péter czárra, ő rövid időn Lengyelországba lesz, hogy Szaniszlót Lescinszky trónjába helyezze és a czárt onnan elűzze. A svéd ki­rálynak válasza csak fokozta Rákóczynak aggodalmát, mert Péter czárnak hadai a magyar határoknak köze­lében táboroztak s maga Péter czár a hozzá ragasz­kodó lengyelekkel Lublinbe gyűléseket tartott, hogy a lengyel rendeket Rákóczynak elválasztására Dirja. Rákóczy szorult helyzetében XIV 7. Lajos franczia királyhoz fordult, kit felkért, lépjen fel közbenjáróul a svéd és orosz között és ezekkel szövetkezve, segítse a bajor fejedelmet Magyarországnak trónjára, eszközölje, hogy a fejedelem Erdélynek háboritatlsn birtokába ma­radjon. Péter czárnak ösztönzésére a lengyelek Rákóczyt trónjukra meghívták. A lengyeleknek követségét Rákóczy Munkácson fogadta; kiket azzal eresztett el, hogy kitün­tetéséért háláját legközelebb nyilvánítani fogja. Azonban aggályoktól gyötörtetve, a követség eltávozta után Er­délynek rendeit Husztra összehívta, hogy véleményüket a lengyel királyságot illetőleg kikérje. Erdélyország kül­döttei a lengyel trónnak elfogadása mellett nyilatkoztak. Ettől bátorítva Rákóczy, gróf Bercsényi Miklósnak ve­zetése alatt Klobusiczky Ferenczet, Bartóthy Feren­czet, Keczer Sándort és Ráday Pált augusztus hónak

Next

/
Oldalképek
Tartalom