Lukács Ödön: Nyíregyháza… története (Nyíregyháza, Jóba, 1886)

IV. Könyv: Az ujtelepülés és várossá alakulás kora. 1753–1847 - II. FEJEZET

korlat is szabadon folyt, ugy hogy az 1811 -ik év okt. 1811 21-én nagy és emlékezetes superintendentialis gyűlés tartatott Nyíregyházán az ágostai evangelicnsok ré­széről. Szontagh Sámuel snperintendens és Berzeviczv Gergely kerületi felügyelő elnöklete alatt, mely az egyháznak 1225 frt költségébe került, e gyűlés külö­nösen arról nevezetes, hogy itt hirdettetett ki a líotli Teleky Grófné ev. iskolai stipendiumokra tett 100.000 forintos alapitványa, s itt fogadtatott el a Berzeviezy Gergely által készitett „Coordinatio ecclesiarum." (egyházak rendszabályzata.) ') Az 1813-ik évi rettenetes vizáradás alkalmával isi: városunk elöljárói és lakosai az elpusztult városok és falvak nyomorba jutott lakosai számára nagy menyi­ségü pénzt és élelmi szert gyűjtöttek, és azt kellő időben a kivánt helyre szállitani siettek. Ugyanezen évben az idegenek, csavargók beköl­tözése ellen azon üdvös és szigorú határozat hozatik. hogy a ki házához bármely idegent he mer fogadni bejelentés nélkül, kemény büntetésnek vettetik alá. akinél pedig, ha bár régibb időtől fogva is van ilyen, azonnal jelentse be kemény büntetésnek terhe alatt, még ha mester legény vagy cseléd is. 2) Bizony ma is felférne városunkban ilyetén intézkedés !! Ettől fogva nevezetesebb eseményre nem akadtam városunk életéből egészen 1815-ig. Ez év és a követ- 18] kezők szomorú lapot képeznek nemcsak városunk, ha­nem az egész ország történetében. Az Ínséges évek elsője 1815 volt, mikor a rósz. termés miatt az élet ára nagyon felszökkent, fokozódott ez 1816-ban, úgy­hogy már ekkor egy köböl gabona 50 sőt 60 forinton ') Nagy Sámuel töredékjegy/,et.ei. -) Városi jkönyv. 1813. 15*

Next

/
Oldalképek
Tartalom