Somogyi Múzeumok Közleményei 2. (1975)

Közlemények - Molnár István: A magyarországi pálosok „Zöld kódex”-ének Somogy megyei regesztái

218 MOLNÁR ISTVÁN SERDAH EL (Zöld kódex 22-23. \.) Szerdahelyen zárdát Miklós, 1 ' 1 a Ders fia épít, Hogy Szent László királyt megdicsőítse vele. 15 „1336-ban Szerdabei és Thermoch 10 birtok közt a Rend és Haza ékességéül" 17 Zerdahel területén, 18 a falutól délre fekvő erdő szélén 19 épül fel a pálosrend egyik leggazdagabb kolostora és temploma. Kolosto­runk a Thooldi vikariatus alá tartozó perjelség. 20 A templom az alap ítócsa Iád temetkezési helye. 21 1412­ben Ders Márton királyi étekfogó mesternek László rendfőnök a 100 arany forint ajándék viszonzásaként megengedi, hogy a kolostorhoz kapcsolva Szent Már­ton püspök tiszteletére kápolnát építsen és abban te­metkezzék. Ezen a helyen a jótevőkért és családjáért mindennap misét mondanak. 22 A község plébánia­templomát Szűz Mária tiszteletére szentélték. 23 Zerdabel-í Ders család 145-ben a Bath-i iskola ve­zetésére Themeswar-i Imrét fogadja meg. 24 Bath-on 1459 febr. 25-én Wylak-i Miklós szlavón bán faimilia­Anno 1335 magister Nicola us filius Ders comitis incepit a fundamento edificare banc ecclesiam Bea ti Ladisla'i re­gis in medio duarum viiHonum sua m scilicet Serdohel et Thermoch et donavit de suis poisessionlbus h eredi tari is unam partíicularn isiilve swrlk diictaim litem duo •molendina in aqua Kapws in villa Bech, iteim duas vineas unam in Thornoch alim in Ku kumisf ew, item unam villám Zerekethalwky extant littere donationis eiusdem inserte uteris regis Lwdovici qui de anno 1358 ad sup pli cation em fnatnis Nicolai prioris generalis fratrum h ere mi ta ru m fecit tramsumi et confirmari dictas litteras fundatlonis et donaitionis. Anno 1347 Petrus filiuis Dens de génère Gewer ad hanc ecclesiaim in territorrio Pethewffalwa dedit tria loca sessio­nalia, item promisi't dare ominü anno post fest um Georgii usque penthecostes duas marcas pro usu fratrum, item pro loco sessional! claiustri ubii curia sua sita est in concam­bium dédît ultra a quam Gerencze plura et amplio­ra, item 30 munera omni anno. Insuper promisit emere unum molendium de his ommibus dedit proprias litteras, de quibus etiam videre potest in litteris regiis Ludovic! anno 1369 amennotiis ufoi fr. Christiainius provincials fratrum transsumi fecit litteras eiusdem magistri Petri. Postea anno 1488 fr. Thomas prior generalis pramisSt conservaire Nico­laurn et Joannem limirehffy im pacifice dorn Гпч о illius curie predicto. Anno 1370 fr. Christianus prior gênerais per concaimblum cum magistiro Michaele Ders de Serdahel relaxamdo sci­licet cortos proven tos mom a steril et aco'piendo pro eis silvam quondam cum suis metis. Vide in litteris conventus S Egidii de simigio. Anno 1405 magnifica domina Anna relicta quondam Mairtînii bani Ders de Serdohel legavit huic monasterio quamdam villám nomine Kyspalocz inter possesianes Streza et Nagipalocz existentem et in со mita tu Cri si en si. Extant lïttere quedam antique sine sigillé. 14. OL DI 4743. 15. GYÖNGYÖSSY l m. Cap. XXII. 16. OL DI 4743. 17. EGGERER A., Frogmen panis corvi. Wien 1663, II. Cap. Vlil, P. 120. 18. OL DI 46, 361. 19. OL DI 2971. 20. OL Acta Pauli, Fase. 627. risai rátörnek a várkastélyra. Teljesen kifosztják, a családra vonatkozó értékes okleveleket elviszik, egy hónapi ott-tartózkodás után pedig az épületeket föl­dig félégetik. Ders-et is egy ködmenbe öltözve dob­ják ki. 25 Egy év múlva augusztus utolsó napján meg Meztegnew-i Zerechen György és cinkostársai törnek rá Zerdahel-en Dan oh Pál kúriájára. Innét minden elemeibetőt elvisznek, háromezer arany forint kárt okoznak és Danch anyját Dorottyát véresre verik. 26 Serdahel nagy hírét jelenti Mátyás király 1464. évi rendelkezése, mely szerint az uralkodó saját lelki­üdvéért évi száz arany forint értékű só kiutalását ren­deli él a pálosok részére. 27 1491-ben a sót Pestről szállítják a kolostorba. 28 A szerzetesi életet a török hódoltság szünteti meg, a rákövetkező időben pedig az épületek az utolsó kő­darabig megsemmisülnek. A nagy ^múltra ima csak a téglatöredékes szántóföld emlékeztet. 1335. évben Ders ispán fia, Miklós mester kezdte építeni az alapjától fogva Szent László király ezen egyházát két fa­luja: Serdahel és Thermoch között és neki adományozta örökölt bi'rto'kafiból a Swrk erdőnek nevezett részecskét, úgy­szintén két malmot Bech faluban a Kapós vizén úgyszintén a Zerekethalwky falut. Megvan minderről az adománylevél, mely bele van foglalva Lajos király oklevelében, aki 1358. évben Miklós testvérének, a remete testvérek rendfőnökének kérésére átíratta, megerősítette az említett alapító és ado­mánylevelet. 1347. évben Gewer nembeli Ders fia Péter, ezen egyház­nak adományozott Pethewfalwa területén három jobbágy telkét, úgyszintén megígérte, hogy évente Szent György ün­nepe után pünkösdig két márkát ad a testvérek használa­tára, úgyszintén a kolostor telkéért, ahol az udvarháza fe­küdt, cserébe adott a Gerencze vizén túl több és tágasabb telket, úgyszintén évente harminc ajándékot. Ezenkívül meg­ígérte, hogy egy mailmot vásárol számukra. Minderről saját adománylevelet állított ki számukra, mely bele van foglal­va láthatod Lajos királynak 1369. évben kelt levelébe, amibe Keresztély tartományfőnöknek kérésére átíratta Péter mester levelét. Ezután 1488. évben Tamás testvér, rendfő­nök megígérte, hogy meghagyja (mrehffy Miklóst és Jánost Péter mester említett udvarházának békés birtokló sábam. 1370. évben Keresztény rendfőnök szerdahelyi Ders Mihály mesternek átengedte a kolostor bizonyos jövedelmeit, melye­kért cserébe egy határjelekkel elkülönített erdőt kapott tőle. Lásd ezt a somogyi Szent Egyed konvent levelében. 1405. évben nagyságos Anna úrnő, néhaii szerdahelyi Ders Márton bár özvegye hagyományozta ennek a kolostornak Streza és Nagpalocz birtok közt lévő Kyspalocz nevű fa­lut Kőrös-megyében. Megvam erről egy régi pecsét nélküli levél. 21. OL Dl 11, 498. 22. OL Dl 9912. 23. OL Dl 17, 078 24. OL Dl 14, 429. 25. OL Dl 15, 419. 26. OL Dl 15, 514. 27. OL Dl 15, 970. 28. OL Dl 19, 725.

Next

/
Oldalképek
Tartalom