Somogyi Múzeumok Közleményei 2. (1975)

Közlemények - Molnár István: A magyarországi pálosok „Zöld kódex”-ének Somogy megyei regesztái

A MAGYARORSZÁGI PÁLOSOK „ZÖLD KÓDEX"-ÉNEK SOMOGY MEGYEI REGESZTÁI 219 Anno 1444 Ders fibius Martini báni de villa Beath vocata domavit huíic medietaitem eiusdem molendi Thazy dicti circa villáim Thazar super fluvium Kapós cuius älterem partem donavit Paulus Danch cum germano suo et matre sua Anna predicto. Extant super hac donatione littere eiusdem Ders et domine Dorothée relicte quondam didi Pauli Danch et filiarum suorum Pauli ac Joanniis. Anno 1424 domina Anna relicta et Georgias Ders et Pet­rus filíiii quondam Martini boni domavenunt huic quondam particulam terre in monte possessionis Zent Lwka 40 iugera terre in se contlnenteim, Extant littere eorum cum metis dis­tinct is. Anno 1470 1 Paulus Danch et Stephanas feus Ders de Serdahel donaverunt huic locum piscinalem et molendina­torem sub ecclesia parochiali Beate Virgin is de Zerdahe! in gurglte Gerencze, extant littere eo<rundem. Anno 1481 Michael de Wairda legavit huic quinque ses­siones lobagianales in diverse lacis, babes super hoc lit­teras testaimentades eiusdem, Anno 1487 Miihael filius quondam Georgii Imrehffy dona­vit huic totales prtiones suas in possessiene Chyl vocata in camitatu Tholnensi cum omnibus pertinentes. Extant super hac donatione littere capitulfi Quinqueecclesiensis. Eodem unno Stephanus filius quondar Emerici de Zerdahel coram comité Stephane de Bather fassionem fecit, Quod ipse tota­les portiones suas in possessiiome Chyl existentes vendidit huic monaistenio pro 300 et L flerenis. Vide in litteris eius­dem Stephan! de Bather. Anno 1488 Nicolaus et Joannes filii quondam Nicolai Im­rehffy similiter dederwrt huic totales portiones possessiona­ris in eadem Chyl habitas tum pro ele-masina tum pro 300 et L floireniis. Extent littere eiusdeim capituli Quinque - ecc­lesiensis. Vide litteras meta les in litteris canventus monast­nii Sexard'iensls de anno 1399 tempore Emerici priori s ©ma­natis. Anno 1520 istud monasteniuim passidébat possession es Chyl, wewresalma, Gyrmath, Petherffailwa et tarnen non -sunt reperta privilégia earum. Lapszélen: In Sancto Laurentie ha­be ntur. A Thoold-i Boldogságos Szűz Mária kolostort 1384­ben Záimbó Miklós 'királynéi tárnokmester alapítja, akit a templomban temetnek el. 29 A kolostor a pálos­rend egyik leghíresebb vikariatusa. A templom Szent Margit és Szent Katalin oltára előtt kőből épült sír­boltba a iFayz-i család temetkezik, 30 míg a Szent Péter és Szent Pál előtti oltár előtt is sírbolt található. 31 A történelmi nyomok szerint a hírneves Boldogasz­szony XII. századi faszobra a törökök által feldúlt Thoold-i pálos kolostor templomából az alig néhány kilométerre levő pálos birtokra, Andocsra kerül. Anno millesimo trecentesimo octuagesimo tertio dominus Nicolaus filius Zambo filius Ladislai de Mezewlak Castella­nus veteris Bude condidit testamentum, quod quidem insertum in litteris regis Sigismundi de anno 1399 inter ce­tera dicit quod quia heremite Sanctorum Ladislai et Sigis­mundi regum in possessione Kysbathe alio nomine Gerchen vocata residentes terra arabili et prato carere dinosceban­1444. évben a Bath falunál nevezett Ders Márton bán fia, adományozta ennek a kolostornak a Thazy maiam felét, mely Thazar falu közelében a Kapós folyón volt. Ennek a mólóimnak másik felét még Danch Pál édes testvérével és az anyjával! említett Annával együtt adományozta a kolostor­nak. Megvan erről az adoimányozásról ugyanazon Ders és néhai Danch Pál özvegyének, Dorottya úrnőnek s fiainak, Pálnak, Jánosnak levele. 1424. évben néhai Márton bán özvegye Anna úrnő, vala­mint fiai, Ders, György és Péter ajándékozott Szent Lwka birtokon fekvő hegyen 40 holdnyi főid területet. Megvan er­rői a levél határak feltüntetésével. 1470. évben ajándékozott ennek a kolostornak Danch Pál és szerdahelyi Ders fia, István halászó és a malom helyét a szerdahelyi Boldogságos Szűz plébániatemplom alatt a Ge­rencze örvénynél. Megvan erről ugyanazok levele. 1481. évben Wairda-i Mihály hagyományozott ennek a ko­lostornak öt jobbágy telket különböző helyeken. Megvan er­ről a végrendelet. 1487. évben néhai limrehffy György fia, Mihály ennek a ko­lostornak adományozta a tolnaimegyei Chyl nevű birtokon lévő egész birtokrészét a tartozékaival együtrt. Megvan erről az adományról a pécsi káptalan által kiállított oklevél. Ugyanezen évben néhai szerdahelyi Imre fia, István Bathori Corne« előtt, Chyl birtoíkon lévő egész birtoikrészét eladta en­nek a kolostornak 300 forintért. Lásd mindezt ugyanez Bathori Itstván oklevelében. 1488. évben néhai Imrehffy Miklós fiai, Miklós és János hasonlóképpen ennek a kolostornak adományozta ugyan­azon С h y l-ben birtokolt egész birtokrészét egyrészt ala­mizsnaként, másrészt 350 forintért. Megvan erről a pécsi káptalan által kiállított oklevél. Lásd erről a sekszard-i ko­lostor konventjének 1399. évben Imre perjel idejében kiadott hazajáró levelet. 1520 1 . évben ez a kolostor birtokolta Chyl Wewresalma, Gyarmath, Petiherfalwa birtokokat, de ezekről nem találha­tók kiváltságos levelek (Lapszélein: Szentlőr'ncen vannak. 1542. augusztus 6. körüli levél szerint a 'kolostort felperzselik a törökök. 32 Az ellenség elvonulása után, a hónap végén Péter bajcsi pálos vikárius Segesdről jelzi, hogy a Thoold-i kolostoriba ímegy lakni. Az 1555. évi török hadjárat azután végleg megszünteti a szer­zetesi életet. 1864-ben a <roimokat a karádi uradalom lebontatja és a kolostor boltozatos pincéjére kilenc ablakos, fél­emeletes gazdasági és tiszti épületet emel, ősi fákkal, festői környezetben, nagyon szép parkbam a „kastély" most áll aim i gazdasági központ. A nagy ím ultra — a sarkokon kivebető — faragott kövek emlékeztetnek. 1383. évben Zámbo fia, Mezewlak-i László fiainak, Miklós úr Óbuda várnagya végrendelkezett, melynek szövege benne van Zsigmond királynak 1399. évben kelt levelében, mely többek között elmondja, hogy mivel Szent László és Szent Zsigmond királynak Kysbathe, másként Gerchen birtokon lakó remetéinek hiányzik a szántóföld és rét, azért Nagh Bathe birtokának határában egy darab szántóföldet és rétet THOOLD (Zöld kódex 25-28. I.) 29. OL Acta Pauli, Fase. 627. 30. OL DI 18, 355. 31. OL DI 10, 838. 32. OL Acta Pauli, Fase. 578.

Next

/
Oldalképek
Tartalom