Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig, 2005

GEREC - Vár A várat 1467-ben említik először (mstellum Gercez). Birtokosa Csapi András, aki ekkor lemond róla szomszédja, Keményfalvi Török Péter javára. A király Tö­rök Pétert 1469-ben be is iktatta a kastély birtokába. Gerecz település Kisterech néven már 1397-ben szerepel. 467 Bizonyos részei 1467-69-ben az említett kastély­hoz tartoztak, míg más részei úgynevezett nemesi, majd 1495-től a volt Marczaly, illetőleg Báthory birtokként szerepeltek. Gerec kastély az enyingi Török család bir­toka volt. 468 „Mátyás uralkodásának második felében végleg az enyingi Török csa­ládé lett Szigetvár és környéke, akik ezen kívül odébb Ny-ra, a Dráva mentén Gerecz kastélyban és Wkó városban, fent a megye ÉK-i csücskében Köröshegy vá­ros vidékén mintegy 14 helyiségben szereztek jószágokat." 469 Keményfalvi Török Péter, a kastély 1469-ben említett tulajdonosa, annak az enyingi Török Ambrus­nak a testvére, aki rokonai, az Anmimiek környékbeli birtokait szerezte meg (Id. Szenyér és Tapsony várát). Török Ambrus a Kanizsai család familiárisaként előbb Lékán szolgált, majd 1458-ig sárvári várnagy volt, de ugyanezen évben már Újla­ki Miklós németújvári várnagya. 1459-1462 között testvérével, Péterrel együtt Újlaki kaposújvári várnagya volt. 1462-1465 között Mátyás király familiárisa, majd soproni kapitánya és ispánja. 1465-ben bizonyos visszaélések miatt a király lefogatta. Három év múlva azonban Mátyás mégis a budai vár udvarbírájának tet­te meg. Testvére, Péter ekkortájt, 1469-ben kapta meg Gerecz kastélyt a királytól. Az 1467. évi Csapi András féle átadást követően 1468-ban Mátyás király az át­adáshoz királyi beleegyezését adta és elrendelte Török Péter beiktatását. A család legtekintélyesebb embere: Ambrus 1473-ban Újlaki Miklós boszniai király jajcai udvarbírója, vagyis boszniai királyságának pénzügyi „igazgatója" lett. Újlaki Mik­lós halála után, 1479-ben Mátyás király Szörényi bánná nevezte ki. 470 1488-ban az elhunyt Marczaly László somogyi birtokaiba a Báthoryakat iktatták be és ezek kö­zött Geréc castellum is szerepelt. 471 A várat többet nem említik, Gerecz, Kerest, Ghereecz, Grecz településnek több birtokosáról tudunk az 1558-1565 közötti időből. 47 2 Az ország zászlósuraivá váló család gereci kastélyáról több adatunk nincs. He­lyét nem ismerjük, Csánki szerint valahol az egykori névadó település mellett, Barcs és Babócsa vidékén, 473 Tímár György szerint az Újpetréhez tartozó Gréc­pusztán állhatott. 474 HEDREHELT - Vár A Kaposvártól D-DNy-ra eső helység 1437-ben szerepel Hedrehel-ként. Előt­te Hedruch-ként említik, 1332-37 között, mint egyházas helyet. 1343-ban Hedreh. A Hedruch, Hedreh helynév a tulajdonos: Héder személynévből szárma­zott, amely később kiegészült a hely település, helység főnévvel. 475 Henrik bán fia János fiai: Miklós, Péter és Henrik, a Tamásiak ősei 1339-ben kapták más birto­156

Next

/
Oldalképek
Tartalom