Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig, 2005

BAT - Vár (várkastély) Első említése 1454-ből castellum Bath-ként történik. 458 1459-, 1461-, 1465-, 1483- és 1501-ben is szerepel. Castellum seufortcúiáum Bath 1485-, 1490- és 1493­ban. A Szerdahelyi rokonságáé volt. Csánki Dezső szerint Szigetvártól E felé a Győr nemből való Szerdahelyi rokonság: Dersffyek, Dancsok és Imreffyek birtokcsoport­jai kovedœztek mintegy 67 helyiségben, a Kaposvártól D-re és DK-re elterülő Zse­licségben és odébb ENy felé Csokonya és Sárd táján. A Derzsfiek ezen kívül Kapos­Ujvár és tartozékai (mintegy 27 falu) felét is birtokolták, sőt olykor a zákányi ura­dalom részeit is. A Zselicségen Báthon kastélyuk is volt. 459 A Szerdahelyiek a társ­birtokossá lett nagyúr Újlakival 1445 óta rendszeres küzdelmet folytattak a kaposújvári váruradalomért. Újlaki végül is erőszakkal kiszorította onnan őket. He­lyette építették fel az 1454-ben először említett báti kastélyukat, amelyet azonban Újlaki 1459-ben felégetett. Az 1471-es Újlaki végrendeletnél Báti Bánfi Istvánként szereplő Dersffy István - csupán a bosnyák király halála után - kért helyreállítására engedélyt Mátyás királytól 1478-ban, a vár 1483-ban már állt. 460 Tímár Péter sze­rint már a 14. század végére tehető a család báti kastélyának kiépítése, ami Ш. Ders dédunokájának, Mártonnak fellépéséhez köthető. Márton Zsigmond király híveként szlavón vicebán, a délvidéki hadak főkapitánya, több vármegye ispánja volt. Utód­jai néha Báti előnévvel szerepelnek. 461 1472-ben Danes Pál báti majorsági házára tá­madtak rá a Bátinak is mondott Dersffy István falmiliárisai. 1490-ben a budai káp­talan előtt Danes Pál a felesége, gyermekei és összes rokona nevében fogadott fiá­nak: Tolnai Bornemissza János királyi aHdncstárnoknak adta és örökítette birtokait, köztük a Somogy megyei Bát erődítmény és Bát birtok felét. 462 Jól látja Komjáthy Miklós, hogy Újlaki Miklósnak a Szerdahelyiek báti kastélya elleni támadása nem csak egyszeri fosztogatás volt. Felperzselése előtt a báti kastélyt teljesen kifosztották és a nagyértékű ingóságok mellett magukkal vitték a támadók a birtokokra vonat­kozó okleveleket és a földesúr pecsétjét is. 463 A 6000 forintnyi kár ügyében még 1485-ben is folyt a per. 1497-ben Újlaki embere, Dombói Dávid kaposújvári vár­nagy a báti várkastélyban megtámadta és súlyosan megsebesítette a báti várnagyot. Ez a harc egészen az Újlakiak kihalásáig tartott, amikor is Kaposújvár birtokába visszakerültek a Szerdahelyi Dersffyek (Dersfiek), akik még 1520-ban is birtokolták Bátot. Ezután a báti megerősített várkastély is Kaposvár egyik elővára, erődítménye lett. A török elleni harcokban azonban már nem szerepel. 464 A báti várkastély helyét ma Taszár D-i részén kereshetjük, itt említi Rómer Flóris is. A Kis-erdő nevű részen a helyi hagyomány szerint egy kis vár volt, a mély fekvésű mocsaras, nádas részből kiemelkedő szárazföldön, ahol köveket lehetett ta­lálni. A berekben árokkal körülvett helyet Pogányvárnak is nevezték. Pesty Frigyes szerint egy kis halom van a határ K-i részén a Kapós vize mellett. Somogy megye földrajzi névgyűjtésében a Vármonai-rét is szerepe, mint kastélyhely 465 Felmerült, mint lehetőség, a Santos falutól E-ra emelkedő Várhegy is. 466 155

Next

/
Oldalképek
Tartalom