Farkas Rozália szerk.: Gazdaság- és társadalomtörténeti tanulmányok (Studia Comitatensia 25. Szentendre, 1995)

Jakus Lajos: A töröktől megszabadított Vác 1596–1622

szótár fennmaradt éppen sajátkezű bejegyzésével. 179 Ez a szótár előbb Tolnai Borbély István tol­nai rektor tulajdona, 3 Ft-ért vette 1596-ban, tőle 4 Ft-ért került Vörösmarty Literati István ugyan­csak tolnai rektorhoz. Új tulajdonosának utolsó bejegyzése 1б12. nov. 24-én kelt, s a következő tulajdonosa Beniczky Ferenc váci főkapitány l6l4-ben írja be nevét a könyvbe. 180 A szótár belső borító lapjára Beniczky Péter 1619-ben két istenes magyar verset örökített meg, 1623-ban pedig egy négysorosat, latinul. Az előbbi négysoros párosrím, az utóbbi 9 soros Balas­si-strófa. A két dátum közötti betűk vonalvezetése mutatja, hogy időközben írása fejlődött. Ifjan Koháry Péter főkapitány mellett, annak kancelláriájában tevékenykedhetett. Közben részt vett hadakozásban, érdemei elismeréseként, mint atyját, aranysarkantyús vitézzé avatják, birtokado­mányban részesül. l64l-ben Konstantinápolyban jár követségben. Nevét az irodalomtörténet tartja fenn. Balassi és Rimai követőként verselgetett, s költészete terméke előbb kéziratban, halála után egy kis, 16-od rétű könyvecskében jelent meg s nagy sikert aratott. Népszerűségét verseiben ki­fejezett békevágyának köszönhette, melyet nagybátyja, Koháry Péter és Rimay János képviselt egész életében diplomáciai tevékenységével. DONÁCIÓ ÉS ZÁLOGBIRTOK KÉRÉSE Beniczky amikor Vácra került, hamarosan neki is tapasztalnia kellett, hogy saját és katonái zsold­ját az udvari kamarától nehezen kapja meg. Követte azért elődeinek bevált módszerét, a bizony­talan fizetés pótlására igyekezett szert tenni mellékjövedelemre. Hódoltsági területen módjában állt katonáival behajtani olyan földesúri jövedelmeket, melyekre a tulajdonosoknak nem volt le­hetőségük, így azokkal szerződést kötött a dézsma beszedésére. Cegléd mezőváros a 15 éves háború előtt 200 forint tized dézsmát fizetett a váci püspöknek. Almásy Pál püspök is 200 forintot követelt, nem törődve azzal, hogy közben elpusztult a helység, holott újjátelepülése után árendáját 50 forintban állapították meg. Almásy azzal fenyegetőzött, ha nem adják meg, a Vácon megforduló ceglédieket lefogatja, s másnak adja a dézsmájukat. Ekkor még sikerült megegyezniök 100 forintban, azonban I6l4-ben ismét 200 forintot követelt, s való­ban elvette a ceglédiektől és Beniczky Ferencnek adta árendába 200 forintért. 181 Nem kétséges a váci főkapitány hiány nélkül megvette rajtuk. Beniczky ugyancsak megszerzi Maros mezőváros árendáját a Kamarától. Azonnal olyan beszol­gáltatást követelt tőlük, amit soha nem tartoztak adni. Panaszuk eljutott a Kamarához, onnan Új­várba. Ennek nyomán írja Koháry 1б14. szeptember 29-én intő figyelmeztetését neki, hogy ne erőltesse őket dézsmahordásra, mert feléjük is csak „kellemes szerint cselekszik" 182 Beniczky még lóló-ban nemcsak Pozsonyban fordult meg az elmaradt zsold miatt, de Sopron­ban is tartózkodott, s a császárnak supplicatiót adott át, valószínűleg birtokadományra vagy zá­logbirtok kérésére, mert nem remélhette, hogy egyhamar készpénzben megkapja a Kamarától a katonáinak adott előleget, azért szerette volna kárpótolni magát adományul Cinkotával, melyet addig is árendált. Kérését az új esztergomi érsek, Pázmány Péter támogatta, azonban hiába várta kedvező elintézését, valahol megakadt, hosszú időre sem kapott kedvező választ az „aulica came­ratól". Újból felkeresi levelével az érseket, panaszolja fáradozása eredménytelenségét: „noha ez idő alatt elegendőképpen nagy költségemmel és sok fogyatkozásimmal, untalan szolgálván és sollicitation! által instáltam érette." m l6l8. május 16-án II. Ferdinándot választják II. Mátyás utódjául. Beniczky újabb kéréssel for­dul hozzá, zálogba kéri a váci szigeten Bogdány, Tótfalu, Torda, az elpusztult Vác-rév, Szentpéter, Várad és Monostor helységeket. Beniczky a császárnak benyújtott kérésében megemlíti, hogy szolgálatáért elmaradt fizetése 8849 ft. 30 kr. Kapitány elődje Dóczy István királyi jóváhagyással bírta ezen helységeknek jövedelmét. A zálogbavevésért felajánl 1000 forintot. 187 ' Beniczkyt 1б19­május 3-án értesítik: „A most lezajlott országgyűlésen elhatározták, hogy őfelsége Vác szigeten 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom