Farkas Rozália szerk.: Gazdaság- és társadalomtörténeti tanulmányok (Studia Comitatensia 25. Szentendre, 1995)

Jakus Lajos: A töröktől megszabadított Vác 1596–1622

fekvő falvait elzálogosítják bizonyos összegért. Őfelsége a falvakért a végvári fizetések szüksé­gére készpénzt akar felvenni. Ezért neki, ha gondolja és pénze van, megparancsoljuk, hogy ta­nácskozzon velünk. Amint döntenek, a pénzösszeg előzetes letételével, biztosíték letétellel és a nevezett jószágok átadásával megerősítést nyer." lf " Két hét múlva újabb királyi birtokot, Fülek körüli falvakat, a hozzájuk tartozó pusztákkal kínál­ják zálogba: Morgentaller Fülöphöz vagy Saladi Györgyhöz hasonlóan készpénzben fizessen. 186 A királynak 1619 június elején „bizonyos okokból kellett felvenni néminemű summa pénzt" a váci és keviszigeti jószágra. A Kamara felszólítja a váci és keviszigetieket, ha meg akarnák magu­kat váltani 2000 ft. summával és nem kerülnének zálogba, akkor hamarsággal gyűljenek össze s teremtsék elő a pénzt. Évente a fizetésükből betudják, így megtérül a pénzük.' 87 A keviek azon­ban nem tudták, vagy nem akarták elfogadni az ajánlatot, ezért Beniczkyt felszólította a Kamara, előbbeni ígéretét meg akarva jobbítani, jelentkezne a pénzzel. ш Beniczky ekkor a két szigetségbeli jószágra 2000 rajnai forint összeget ígér, addig használná, amíg pénzét megkapná. Vörösmarty a Kamarától júniusban úgy értesült, a király megmentette a szigetieket a zálogba adástól. Beniczky ajánlatát azonban végül mégis elfogadta a Kamara. Beniczkyt sógora, Loránth Ferenc szeptember 5-én értesíti: „Megh atta Uram Sógorom nekem az Kegyelmed levelét az kegyelmed jámbor szolgája melyben mit írjon megh értettem, tudniillik az Szigetséghi jószágh felől hogy kegyelmednek a két ezer Rhenes forintba adna oda az eo Felséghe Camorája bizony dologh édes Uram sógorom eleghe nehezen mén reá az Kamora de megh is én sok törekedésemre azt cselekette az eő Felsége Camorája, hogj rea ment, es az mint szinte magha kívánta szinte ugy Inscribalta kegyelmednek az két ezer Rhenes forintokban." A perceptor Újvár­ban felveheti tőle a kétezer forintot és jószágot kezéhez bocsátja. 189 A Kamara szeptember 28-án az inscriptionalest küldi a négy szigeti helységnek bírásáról, a megállapodott kétezer forintról. Ezen a napon Bethlen Gábor főkapitánya Rákóczi György elren­deli a felsőmagyarországi megyék személyes felkelését. Az események gyorsan követik egymást, Bethlen hadvezére Érsekújvárt körülzárta. A várat Koháry Péter főkapitány védi. Az őrség azon­ban Bethlenhez húzva Koháryt letartóztatja, a várat október 2-án átadja Rhédey Ferencnek. Beniczky dönt, nem áll Bethlen oldalára, elhagyja Vácot, hazatér családjával Micsinyére. Felke­resik 1620. március 5-én a váci lovas és gyalog hadnagyok levelével: „Szolgálatunkat ajánljuk kegyelmednek, mint jó akaró bizodalmas urunknak. Istentől kívánunk kegyelmednek sok jó egéssiget jó szerencséssen meg adatni. Továbbá csak azért kölletek kegyel­medet meg találnunk mint jó akaró urunkat, kérjük azon kegyelmedet mint hogy meg értettük, hogy az mely búzája kegyelmednek itt vermekben vagyon hogy el adattya kegyelmed mások­nak is, hogy adassa kegyelmed az mi számunkra az alattunk való vitézeknek, had osszuk ki, mert fölötte igen fogyatkozott állapotban vagyunk és igen meg szükölköttenek az Vitézek, búza nél­kül mindenik hadnagy uram közülünk kevest leszen az alatta valóért és magunk ki szeggyek uram, köztök az árát fizetéskor, ő kegyelmeteket szépen meg öleigetyük róla, kit mutassa meg hozzánk ebből is jó akarattyát kiért kegyelmed seregestől akarunk szolgálni. Az fizetés felől is Istennek legyen hála jó reménsigünk vagyon és minden órában meg indolnak véle, kegyelmedtől ezen levél vigire emberünk által kedves választ várunk. Ezzel Isten éltesse kegyelmedet jó egéssigben Asszonyunkkal eő kegyelme és az házok s eph Gyermekivel együtt. Datum in Vacz die Anno 1620. Kegyelmednek szeretettel szolgálunk mint jó akaró Urunknak Mi Váczi Lovas és Gyalog Had­nagyok." 19() Úgy tűnik, hadnagyai visszavárták főkapitányukat az idők változásával. Beniczky bizonyosan teljesítette kívánságukat, levelüket megőrizte iratai között. 37

Next

/
Oldalképek
Tartalom