Farkas Péter – Novák László szerk.: Irodalomtörténeti tanulmányok (Studia Comitatensia 19. Szentendre, 198)

Jakus Lajos: Életképek Petőfi diák- és ifjúkorából

JEGYZETEK /. fejezet 1 Notationes Variae Per Ketskemetini d. febr. 822. Hajósi Dániel Palotán. Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Gyűj­temények, Alkalmi versek a XVIII—XIX. századból — vegyes anyag kötetei között. 2 Kecskeméti evang. egyház levéltára. Protocollum Determinationen! Ecclesiae Ev. А. С Ketskemetiensi ab Anno 1819-1845.; JAKUS Lajos 1961. 3 Uo. 4 Notationes Variae. 1824. ápr. 22. 5 Kecskeméti evang. egyház levéltára, Protocollum 1819—1845. — 1823. május 22-i gyűlés határozata. 6 Kecskeméti evang. egyház levéltára, A kecskeméti Evang. iskolában tanuló Növendékek Név és Jegyzőkönyve 1819-ik Évtől a 1851-ig. 7 Kecskeméti evang. egyház levéltára. Protocollum 1831. febr. 2. (45. 1.) 8 PÁSZTOR Ferenc, 1864. 9 Bács-Kiskun megyei Levéltár Kecskemét, Fasc. 2. No. 33. Instantiák 1779. Az Privilégiait Nemes Ketskemét Városa Nemes és Betsületes Tanátsához mint kegyes Patrónus Uraihoz alázatos Instantiája Szűr Szabó Mester Kovátsai Dánielnek. 10 OL Helytartótanácsi lt. Acta Mechanica Ladula С Fasc. 48. 11 KÉRY Gyula, 1908. 26. 12 Kecskemét evang. egyház levéltára. Protocollum 1819—1845. 13 KÉRY Gyula, 1908. 22. //. fejezet 1 Majosi evang. akv. 1793. I. 6. Peter-Heinrich Haag—Maria Elisabetha. 2 Tolna megyei Levéltár Szekszárd. Haag jelentése és kérése Tolna vármegyéhez, 1821. 1. 10. Hivatalos feljegy­zés: 40/821. E szám alatt intézte el a közgyűlés. Lev.tári jelzete: 1821:3:2. 3 EOL Dunántúli egyh. ker. lt. I, 2 IV 11-ből. 1834). május 12. Majos Schlajer Dániel bíró és esküdtek bizo­nyítványa. 4 Tolna megyei Levéltár Szekszárd. Perczel Imre szolgabíró jelentése Csapó Dániel alispánnak 1831. okt. 12. Csapó család levéltára. 5 EOL Dunántúli egyh. ker. ltár. I. 2 IV-ból. folio 12. Benyovszky Károly táblabíró, várkapitány bizonyítványa 1834. május 9. 6 EOL Tolna—Baranya—Somogyi egyházmegyei ltár. 4. cs. 1—41 folio. Tóth János levele az espereshez, 1832. febr. 12. 7 Uo. folio 26. — 1832. márc. 15. Sz.Lörintz. 8 EOL Dunántúli egyh. ker. lt. N. III. 15. ///. fejezet 1 JAKUS Lajos, 1972. 4. és 6. 2 KEMÉNY János, 1881. 3 Csörföly István: Mindenféle jegyzések 1824—1854. (Kézirat) Penci Falumúzeum Tört. dokum. gyűjtemény. 4 Pest megyei Levéltár, Consc. Regnicolaris Possessionis Curialis Felső Pencz XVIII. 1828. Ignatz Gasparus Jud. Questor cum cutibus. IV. fejezet 1 FEKETE Sándor 1973. 88. 2 DIENES András, 1968. 226. 3 NÉMEDY Imre, 1899. 822. 4 NÉMEDY István, 1901. 1. 5 SZALAY Károly, 1907. 16. 6 OMPOLY M. Ernő, 1878. 7 NÉMEDY Imre, 1901. 8 DIENES András, 1968. 226. 9 Eddig a Petőfi-irodalomban mindig tévesen szerepel Faska Samu: hol Foska, hol Táska néven. 10 BÉKÉS István 1966. 75 skk. 11 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Protocollum currentale possessionis Czinkota 1835—1848. Fol. Hung. 1695. 12 Uo. Hirdetmény. Hivatalosan értesíttetvén — Sobri—Milfajt és Pap Andor elhíresztelt Rablók ösmertető jelei­rűl, azoknak Személlyes leírásokat, az illeti Helységek érdemes Elöljáróinak a végett közleni, hogy azt annál sikeresebben nyomozhassák és a Tárgyban tett rendeléseimnek annak pontossabban megfelelhessenek. Gedel­lőn Deczember 22-én 1836. észt. Sobri Józsi Csavargó magas termetű, szeg szemű hajú, kikent középszerű vastagságú bajusza hosszúkás tiszta képű, Pofa Szakállas. Milfajt Ferkó közép kisded termetű gömbölyű képű, kék szemű hosszúkás vékony orrú 197

Next

/
Oldalképek
Tartalom