Farkas Péter – Novák László szerk.: Irodalomtörténeti tanulmányok (Studia Comitatensia 19. Szentendre, 198)

Jakus Lajos: Életképek Petőfi diák- és ifjúkorából

kikent kisded bajuszú. — Pap Andor Széles képű, vörös és himlő helyes, kopasz, kisded tömött termetű kemény nézésű. Társaival együtt Czifra kanászos Szűrben Széles kalappal, Sötét Szürke vörössel, tzimzett gombos nadrágban (Reithesni) jár és Társai többnyire Szép magas termetű fiatal Emberek — Fáy György fő szolg.bíró. sk. 13 PETŐFI Sándor, 1960. 203. 14 BÉKÉS István, 1966. 78. 15 Delhányi Zsigmond emlékirata: Adatok Petőfi Sándor életrajzához- Petőfi írod. Múzeum Kézirattár. Közölte HATVÁNY Lajos, 1967. 180-183. 16 Petőfi Zöld Marci c. 1847-ben írt verse nyomán változtathatta meg Delhányi korábbi emlékezését. 17 Eddig meg nem jelent kézirat. V. fejezet 1 Király István 1820-ban még Nyíregyháza tanyai iskolájában tanít. Schematismus Joanne Csaplovics. Viennae, 1820. 110. — Utána Bényén, majd 1834-től Csiktarcsán tanító és jegyző. 2 Tóth István volt bíró életrajza. Rákospalota, 1904. Közzéteszi ismét Vámbéri Gusztáv. Budapest, 1984. Ismé­telten közölte a csiktarcsai látogatást MOLNÁR Lajos, 1988. 75—78. 3 Király Károly született Bényén 1827. dec. 13., az 1837/38. tanévben a donatus 1-be járt Aszódon, s 1842/43-ban végezte a syntaxis 2-t. Az aszódi kisgimnázium anyakönyve. Petőfi Múzeum Aszód. 4 EOL Ordinációk. Kemény János önéletrajza. VI. fejezet 1 HATVÁNY Lajos, 1967. 198. 2 KEMÉNY Mihály, 1877. 3 DÖMÖK Elek, 1877. 4 JAKUS Lajos, 1971.; Váci Egyházmegyei Levéltár-Canonica Visitatio II. k. 1697—1738. — 1702. Galgagyörk. 5 KEMÉNY Mihály, 1873. 6 EOL Pest megyei esperesség 1853. dec. 1. Kisgyűlés jkv. Korén elleni vádakról. 7 ZERINVÁRI Szilárd, 1934. 6. VII. fejezet 1 ÉOL Lelkészavató jkv. 1801-től. Sárkány János önéletrajzából. 2 Petőfi levele Csörföly Lajoshoz, 1838. nov. 1. Petőfi írod. Múzeum Kézirattár. 3 EOL A tiszai ágost. hitv. evang. Egyházkerület Superintendentiáján a felszentelt lelkészek életrajza; Matricula Ordinatorum ab Anno 1836. VII. No. 2.—101. Lichard Daniel 11—12. 1. 4 Delhányi Zsigmond: Adatok Petőfi Sándor életrajzához. Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattár. Közölte HAT­VÁNY Lajos, 1967. I. 244., SZEBERÉNYI Lajos, 1861. 8-11. 5 EOL Egyetemes egyh. lt. Selmeci lyceum anyakönyvei 1838/39. 6 SZIKLAY László, 1962. 331. 7 VERSÉNYI György, 1881.; HATVÁNY Lajos, 1967. I. 246.; A Selmetzi Nemes Magyar Társaság nyilvános Törvényei 1826. Evangélikus Országos Múzeum, Budapest. VIII. fejezet 1 Petőfi levele Csörföly Lajoshoz 1838. nov. 1. Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattár. Budapest. 2 Evangélikus Országos Múzeum Budapest. A selmetzi ev. lyceum Magyar Társaság Érdemkönyve 1838-ik esz­tendőtől VII. k. 3 VERSÉNYI György, 1881.; HATVÁNY Lajos, 1967. I. 246. 4 BÉKÉS István, 1959. 68. 5 BREZNYIK János, 1889. 449. 6 PETŐFI Sándor, 1973. 180-188. • 7 KÉRY Gyula, 1902. 8 MARTINKÓ András, 1968. 458—462. IX. fejezet 1 Kemény János nem említi öccse jelenlétét. 2 Kemény János önéletrajza. Evangélikus Országos Levéltár. Bányai egyházkerület lelkészavatási törzskönyv. 3 Csörföly István, Mindenféle Jegyzések 1824. Kézirat. Penci Falumúzeum Tört. dokum. 4 SZALATNAY Rezső, 1954. 5 Kemény János leszármazóinak személyes közlése. Gaál Ödönné sz. Kemény Ilona és Kemény István ny. gazd. isk. igazgató, Szada. Tőlük hallottuk, hogy Kemény János egy dohány(tök) zacskót is őrzött Petőfitől emlékül. 6 Delhányi (Dlhányi) Zsigmond. Adatok Petőfi életrajzához с emlékirat Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárá­ban, Budapest. 7 KEMÉNY Mihály, 1877. 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom