Ablonczy Balázs szerk.: Viczián István: Életem és korom. Pest vármegye főispánjának emlékiratai. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek 8., Szentendre, 2007)

IV. AZ ÉN POLITIKÁM A most vázolt módon közös erővel sikerült a Liga társadalmi vezető­szerepét Wolff Károly és Teleki Pál halála után is megőrizni, úgy hogy Kállay Miklós miniszterelnök is, pedig egyébként nem tartozott a Liga táborához, ha valami fontosabb politikai akciót akart a társadalomban népszerűsíteni, avagy ha nehéz időkben a csüggedő magyar közönségbe akart lelket önteni, szintén ismételten is a Liga összejöveteleit választotta erre a célra színhelyül. Tette ezt az egész kormány jelenlétében (1943. március 6-án) Budapesten a Liga köz­pontjában, valamint (1942. október 18-án) a Liga ungvári fiókegyesületében, ahol akkor Kárpátalja egész magyarsága képviselve volt. Közbevetőleg említem meg, hogy részemről a Ligán kívül más egyesüle­tekben is igyekeztem szolgálni keresztény-nemzeti gondolatot. E nemben igen kiváló missziót teljesített a Magyar Kálvin Szövetség is, a fennkölt lelkű és érzésű Bernát István vezetése alatt. Mint ennek az egyesületnek választmá­nyi és intézőbizottsági tagja vállaltam vidéki kiszállásokat is. Egy ízben Mis­kolcon a Kálvin Szövetség ottani fiókegyesületében mondtam ünnepi beszé­det, amit igen nagy örömömre a miskolci helyi sajtó nagy megértéssel foga­dott, sőt még az ottani katolikus egyház lapja is egész terjedelmében leközölt. A Keresztény Községi Pártban Wolff életében Csilléry András volt az ő ál­landó helyettese, és ott Csilléry vette át Wolff örökét. A Keresztény Községi Párt Wolff emléke iránti kegyeletből azután Ke­resztény Községi Wolff-pártnak nevezte magát, s a párt Wolff névnapján (november 4.) minden évben kegyeletes ünnepélyt rendezett az ő emlékére. Egyik évben (1938) én kerültem sorra az emlékbeszéd elmondásában a bu­dapesti Vigadó nagytermét megtöltő közönség előtt. Gömbös halálával (1936) megszűnt a Nemzeti Egység Pártja (a NEP), s annak helyét az országos politikában a Magyar Élet Pártja (а МЕР) fog­lalta el. 244 így a városházi NEP is fölszámolás alá került. Két részre szakadt. A liberális rész (főleg a zsidók és szabadkőművesek) 245 a baloldali pártok­hoz simultak, a jobboldali érzelműek pedig fuzionáltak a Keresztény Köz­ségi Wolff-párttal. Ez a fúzió akként ment végbe, hogy a volt NEP-tagok egyenként belép­tek a Keresztény Községi Wolff-pártba, s ez a párt azután testületileg lépett be a MEP-be, vagyis az országos kormánypártba. Elveit azonban továbbra is fenntartotta. Ezt az átalakulást Csilléry András bonyolította le. De ő aztán egyetemi ta­nári állást vállalt Debrecenben, oda átköltözött és megvált a Keresztény Köz­ségi Wolff-párt elnöki tisztétől. E pártnak azután a mindenkori főpolgármes­244 А МЕР valójában 1939 tavaszán alakult meg, két és fél évvel Gömbös halála után. 245 A kiváló NEP-tagok között volt Kozma Jenő, Ripka Ferenc, Usetty Ferenc, Zsitvay Tibor. 179

Next

/
Oldalképek
Tartalom