Korkes Zsuzsa szerk.: Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia II. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek 5., Szentendre, 1999)

Történettudomány, helytörténet - Fegyó János: A nemzetőrség szervezése 1848 tavaszán

sem nézvén bé hunyt szemmel, vagy fülei mellett el nem botsájtván, egy szívvel és egy akarattal el határozta, hogy ennél üdvösebb és szentebb czélra az ő tsekél jövedelmét nem fordíthatva, mint hogy az ország szükségeit pótolni segítse(.) ezért egy hangúlag 100 pfor azaz 250vt forinto­kat ajándékba adni rendelt és adott, ámbátor a felszólítás úgy hangzott, hogy vagy költsön, vagy ajándékba, a mellyet a többi czéhek tsak ugyan úgy is vállaltak el és költsön adtak amit adtak." 22 A város ezer pengő forintja mellé további ezer váltó forint (400 pft) gyűlt össze a lakosságtól és a céhektől. A lakossági és céhektől származó pénzt a budai kincstári hivatalba "örökösen leendő átadás végett Pestre küldettett Gózony István bíró és Károly János tanácsnok" végül csak kölcsön­ként adták át. "...tapasztalván az ajánlott öszletnek átadása alkalmával azt, miképpen más közön­ségek nem ajándékképpen, hanem visszatérítés mellett, azonban kamat nélkül szolgáltatták lé­gyen be; ezeknek nyomán az egyesektől s a czéhektől beszedetteket - ide nem értve a város által ajánlott 1000 for. - szinte költsönképpen adtuk be, mely öszlet az e részben adott utalvány szerint jövő 1849 ik évi július 20 kán viszsza fog téríttetni(.) a küldötteknek illy módon tett beszolgálta­tása helyeseltetik. " 2 3 Május második felében megindult az önkéntes nemzetőrség, az első 10 honvéd zászlóalj fel­állítása. A toborzási felhívást a tanács támogatta, magáévá tette olyannyira, hogy levélben kérték fel a három felekezet lelkipásztorát "a szószékről való buzdításra a nemzetőrségbe való jelentke­zés érdekében." Indoklásként írja a jegyzőkönyv: "a nemzeti őrség felállítása egyenesen az bel­tsend s a haza boldogságára czélozva légyen, ától ne tsak ne vonakodjanak, hanem egész képeséggel a hazát őrizni, a szükség esetében védelmezni ditsősségüknek, s kötelességüknek ösmerjék el." 24 Az önkéntes honvéd zászlóaljak felállítása formálisan sem szüntette meg a nemzetőrséget. Egy esetleges népfölkelés bázisaként továbbra is együtt maradt. Legnagyobb gondot a felfegyver­zésük, a tisztekkel való ellátásuk és a kiképzésük jelentette. A forradalmi kormánynak ugyan volt hadügyminisztere, de sem fegyvere, sem hadserege nem volt. A hazai fegyvergyártás megszerve­zése, beindítása hónapokat vett igénybe, a külföldi fegyvervásárláshoz pedig nem volt anyagi fe­dezet. Maradt volna a császári hadtestparancsnokságok fegyverkészlete, de a bécsi udvar azt nem volt hajlandó átadni. A budai fegyvertárból május végéig kb. 9500, a vidéki fegyvertárakból au­gusztus közepéig 8-10000 fegyvert adtak ki. Ebből Pest megye kapott 1500 (!) puskát a 25000 nemzetőre számára. Hozzá kell tenni, hogy ezek bizony elavult, rozsdásodó fegyverek voltak. Nem csoda, hogy a ráckevei nemzetőrök egyetlen fegyvert sem kaptak a központi keretből. Bár ha kaptak volna is, nem ingyen! A miniszterelnök április 28-án meghagyta a törvényhatóságok­nak, "miszerint mindazoknak, kik a nemzetiség tekintetében veszélyesnek tarthatók, vagy kik a nemzetőrségbe beállani vonakodnak, vagy pedig kik a belcsend és nyugalom megzavarhatása te­kintetében gyanúsak lennének, fegyver ki ne szolgáltassék." Az értesítés leszögezi, hogy a "tehe­tőseknek a fegyvert meg kell váltaniuk 14 pft 18 kr-ért." 2 5 Tűzfegyver hiányában a nemzetőrséget az otthon található vadászpuskákkal, kardokkal sze­relhették fel, - központilag pedig maradt a kiegyenesített kasza, de az is nagyon későn. 1848. jú­nius 6-án a minisztertanács megbízta a hadügyminisztert, hogy "100000 kaszát védelmi fegyver­ré alakíttasson." 2 ^ Resicán lándzsákat gyártottak. Egressy Gábor írta egyik cikkében: "Nemzetőri fegyvereink közül ki nem hagyandók: a csép, kasza, hosszú nyelű balta vagy fokos; a csati fa és ólmos bot vagy buzogány. Ezeknek kiegészítői pisztolyok és karabélyok lehetnek."27 224

Next

/
Oldalképek
Tartalom