Számadó Emese: Komárom és településrészeinek egyesülése. Szőny és Koppánymonostor története a kezdetektől 1977-ig (Komárom, 2007)

IV. A szőnyi területek Komáromhoz csatolásának főbb lépései 1. A koppánmonostori területek Az 1886. október 15-én kelt 195/4154. alispáni számú jegyzőkönyvi kivonat szerint „ Uj­Szőny község és Monostor adó tekintetében Ó-Szőnytől elválasztatik és Új-Szőny és Monos­tor egy adóközséggé alakíttatik. " 131 Hogy ez az intézkedés pontosan hány embert érintett, nem tudjuk, csupán 1897-ből van adatunk arra, hogy 79 család élt a területén. 132 Ez az át­csatolás valószínűleg csak az akkori lakott és Komáromhoz közeli területeket érintette. Ezt igazolja Szőny nagyközség kataszteri telekkönyve, amelyben a 297,3111 kat. hold területű Szent Pál sziget ószőny részeként szerepel 1905-ben. 133 Az így létrejött különállás olyannyi­ra éles volt, hogy Szőny község a határánál a monostori szőlőkbe vezető út felügyeleti jogát és így a fenntartási költségét sem ismerte el, mondván, „mivelKomárom város hatóságához tartozó pusztamonostori hegyközségi érdekeltségű egyének használják, ezért a fenntartása sem a község feladata. " - áll az 1913. november 19-i jegyzőkönyvben. 134 A - főleg - újabb lakott monostori területek átcsatolására 1932-ben került sor. Szőny kö­zség 1932. június 22-i képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve arról tanúskodik, hogy „Komárom szabad királyi megyei város 6047/1930. számú átiratát, melyben a város polgár­mestere a földbirtokreform - t.i. az 1920. évi XXXVI. törvénycikk - eljárás során a város határához tartozó Koppánymonostor-puszta közvetlen szomszédságában Szőny község hatá­rából, komáromi lakosok részére kiosztott s mintegy 73 kat. holdat kitevő földterületnek köz­igazgatási, rendőri, adózási, közegészségügyi, állategészségügyi és tüzrendészeti szempontból Komárom szkir. megyei város határához leendő átcsatolása tárgyában határozathozatalra kéri Szőny község képviselőtestületét." Az átirat szerint az átcsatolandó területek 11 km-re fekszenek Szőny község határától és kizárólag koppánymonostor-pusztai, valamint komá­romi lakosok tulajdonát képezik. „A nagy távolság következtében természetes, hogy az itt épült 38 lakóházban élő 159 főnyi lakosság közigazgatását Szőny község nem láthatja el olyan gyorsan és hatályosan, mint a közelfekvő és a puszta többi részének közigazgatását amúgy is ellátó Komárom sz.kir. megyei város. * A községi képviselő-testület az átcsatoláshoz egyhan­gúlag hozzájárult. 135 Az átcsatolandó területek között volt a 808,2902 k. hold (kb. 4,65 km 2 ) nagyságú 136 ún. Felső gyöpi dűlő egy része is, melynek legnagyobb tulajdonosa gróf Gyürky Viktorné és a magyar kincstár volt. Ez a terület a monostori iskolától az erődig húzódó ka­tonai gyakorlótér volt. 131 346. (l/265.;45.) in: Kürthy - Tóth i.m. 48. 132 Kürthy-Tóth i.m., 12. 133 A szigeten 4,19 hold kert, 64,68 k.h., 22,6601 k.h. erdő és 205,781 k.h. földadó alá nem eső területet tartot­tak számon. InrSzőny nagyközség kataszteri telekkönyve az 1905. évi mérnöki helyszínelés alapján. 232. 134 1465. (4/39.;37) in: Kürthy-Tóth i.m. 163. 135 2185. (5/41-42.; 21.) in: Kürthy-Tóth i.m. 263. 136 A Felső Gyöpi dűlőben 435,884 k.h. szántóföld, 311,4838 k.h. legelő, 19,2568 k.h erdő és 0,1032 k.h. kert helyezkedett el. A többi terület földadó alá nem esett. In: Szőny nagyközség kataszteri telekkönyve az 1905. évi mérnöki helyszínelés alapján. 229-232. 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom