Kaposvári Gyula: Szolnok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában – A Damjanich János Múzeum közleményei 31-32. (1973)

dött az országos honvédelmi bizottmányhoz. Damjanich tábornok ur hadteste, me Ily Cibakházá­nál még tegnap átkelt a Tiszán, egy tőlem nekie adott dandár segélyével ma reggeli 3 órakor Szol­nokot a Tisza jobb partján megrohanta és ostrommal bevette. Ez alkalommal én a hid felé rendeztem támadást, s félórai kölcsönös ágyútüzelés után — melly alatt Damjanich serege az osztrák hadakat Szolnokból ki­verte - hadtestem nálam maradt részeivel az ellen--. ség által még sértetlenül hagyott hidon át Szol­nokba nyomult, Az ellenség rendetlen futással vonult 3ékas felé vissza; poggyászaink leganygobb része, négy ágyú, 12 megrakott lőszerkocsi, számos ló -S mintegy 26o fogoly, közöttük Regelsberg alezredes, néhány tiszt, 2 tábori lelkész és négy orvos kezeink kö­zött maradtak. Megtisztíttatván a város az ellenségtől, midőn had­testem épen a szolnoki országúton előre vonult, Ottingernek 5 vértes osztályból és egy lovas üteg­ből álló dandára Ahány felől Szolnok előtt megje ­lent. Be sem várván különben is már nagyon kifá — radt gyalogságomat, azonnal lovas ütegemmel és két osztállyal a 3-ik számú huszárezredből támadást rendeltek, mely az ellenség által két Ízben el is fogadtatott, de mindannyiszor az ellenség megsza­ladásával, s utóbbi Abonyig üzetésével végződött. Jelenleg olly helyzetben vagyunk» hogy minden el­lenséges megtámadásnak sikeresen ellenállhattunk. Hadainkról csak annyit mondhatni, hogy mindnyájan kitűnő vitézséggel és bátorsággal harcoltak. A két részről a'veszteségről utólag fogom tudósításomat beküldeni. Kelt Debrecenben, mart. 6. 1849» Az orsz. honvédelmi bizottmány, " - 19 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom