Benedek Gyula: Oklevelek és iratok Szolnok város történetéből 1075-1685 (Documentatio Historica 10., 2007)

16. Zsigmond király parancsa az ország összes vezető tisztviselőjéhez, hogy engedjék Szolnok városba azon jobbágyaikat, akik törvényes úton oda akarnak költözni 1429. július 2

16. Zsigmond király parancsa az ország összes vezető tisztviselőjéhez, hogy engedjék Szolnok városába azon jobbágyaikat, akik törvényes úton oda akarnak költözni 1429. július 2. „Mi, Zsigmond, az Isten kegyelméből örök dicsőségű [német-]vóma\ [birodalmi] király és Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királya valamennyi és mindenegyes hívünknek: a főpapoknak, a báróknak, a grófoknak, a várnagyoknak, a nemeseknek, a tisztségviselőknek, továbbá a városoknak, a szabad helyeknek, az ugyanazok vezetőinek, bíráinak, gondviselőinek- akiknek a jelenlegi [levelet] felmu­tatják - üdvözletet és kegyelmet; Felségünk elégedetlenül vette tudomásul, hogy volnának némelyek, akik a jobbá­gyaitok közül azokat, akik szabadságot bírnak a törvényes földbér és más adók lefize­tése után Szolnok városunkba [ad Civitatem nostram Zolnok vocatam] x akarnak köl­tözni lakhatás céljából, azokat ti nem engeditek szabadon távozni a falubirtokaitokból valamilyen fondorlat kitalálásával a sérelmükre, semmibe véve az országunk főpap­jaival, báróival, főnemeseivel, valamint az előkelőivel korábban hozott egyetemes végzésünket; Ezért a hüségteknek és közületek akárkinek erős királyi rendeletünkkel paran­csolva rendeljük miszerint ezentúl és a jövőben az olyan jobbágyaitokat, akik szabad­ságot bírnak és a jogos földbért, valamint más adósságaikat - amit [eddig is] ígértek ­megfizették és lakás céljából Szolnok városunkba akarnának költözni, szabadon és minden akadály nélkül engedjétek, valamint engedtessétek elmenni, továbbá eltá­vozni azok jószágainak és személyeiknek bármilyen sérelme nélkül; Ezenkívül meghagytuk és a jelen [levelünk] rendén erősen meghagyjuk azon vár­megyék ispánjainak, vagy alispánjainak, amelyekben az ilyesféle költözni szándé­kozók találtatnak, hogy azok az ilyeneket az előrebocsátott [költözés] megtételére minden nehézség mellőzésével engedjék [. . . ] 2 Tehát másképpen cselekedni ne merészeljetek; 1 Itt figyelemre méltó, hogy Szolnokot nem „oppidumnak", hanem „civitasnak" nevezi az oklevél. 2 Itt kb. egy sort hagytunk ki, kibetüzési nehézségek miatt. 42

Next

/
Oldalképek
Tartalom