Benedek Gyula: Öcsöd nagyközség oklevelei és fontosabb iratai 1297-1738(Documentatio Historica 6., 2001)

42. A leleszi konvent és Habardy László prépost bizonyságlevele arról, hogy Öcsöd falubirtok egészét beiktatták Rhédey Istvánnak, Pálnak, Lászlónak, Péternek és Jánosnak (1613. június 22.)

György nádor úr fent érintett bevezető és beiktató levelének a tartalmában és szövegében benne foglaltatott - ezért tehát a kényszerhelyzettől szorítva ugyanazon bevezetést és beiktatást elrendelő levél tartalma szerint, valamint az ezen Magyarországnak az e témában kiadott közönséges törvénycikkei rendszabása és szelleme szerint a közelmúlt május hó 30-án [die Tricesima mensis May proxima transacti praeterita] a Szabolcs vármegyében lévő Kalló nevezetű mezőváros helyszínére - mintegy biztonságos helyre [adfaciem oppidi Kalló vocatj in comitatu de Zabolch existente, uti loci securi] - érkeztek, annak valamennyi szomszédjával, a határosával, és az azonos vármegyébe tartozókkal -jelesen pedig és kiváltképpen - a nemzetes és nemes urakkal: Fekete Jánossal a kallói erősség alkapitányával és hadvezérével [belliductore], Szunyogh [Szwniogh] Istvánnal és Jánossal, Székely [Zekely] Péterrel, Baba Istvánnal, Bíró [Byro] Györggyel, Erdődy [Erdoedy] szintén Györggyel, Tököli [Tekely] Jánossal, Mérges Mártonnal, Tóth [Thotth] Andrással, Lovász [Lowaz] Jánossal, Kálvássy Mihállyal, Fodor szintén Mihállyal, Vonsza [Wonza] Istvánnal, Hartyányi [Hartiany] Jánossal, Zsáka [Saka] Mártonnal, Viga Tamással, Török [TheoreokJ Jánossal a legkegyelmesebb urunk a császár és király úr szolgáival és zsoldosaival egyrészt, másrészt pedig a fentírt Kalló mezővárosban megülőkkel [in praescripto Oppido Callo moramfacientis], nemkülönben Buzgány [Buzgan] Mihállyal a korábban Békés vármegyében, most pedig Bihar vármegyében, valamint Nemeskércsi Borbély [Barbely de Nemes Kerch] Gergely Szatmár vármegyében lakókkal, az alávetett­jeikkel, továbbá nemtelenekkel: Kállay Lőrinc két [emberével] Kánthor János bíróval és Kalmár Lőrinccel: Béres Lukáccsal, hasonlóképpen Kállay Ferenc [emberével], mindhárman Napkorból 4 ; Azután Szondi [Zondy] Tamás bíróval és Györe [Gieöre] Györggyel, a mondott Kállay Lőrinc [embereivel], továbbá Antal [Anthal] Gergellyel Jármy András [emberével] és mindhárman Orosból 5 ; Ezután Cser [Cher] Mihállyal Apagyi Mihály [emberével], Hegedűs Pállal a hasonlóképpen Apagyi Miklós [emberével], továbbá Hegyes [Heges] Andrással a deák Czeglédy István [emberével], mindhárman Apagyról ; Legvégül Nagy Mihály bíróval, Sülé [Swle] Benedekkel Pazonyból 7 a [Pazony] falubirtokban élő nemzetesek és nemesek alávetettjeivel, akik mindnyájan a fentírt Szabolcs vármegyében vannak és laknak, a saját földesuraik nevében és személyében ugyanoda törvényesen összehívottakkal és megjelentekkel megérkeztek 8 , és a szóban forgó királyi ember [nemes Csuth Ferenc], a közhitelű bizonysá­gunkkal [Jemicinus János konventi emberünkkel], a segítőjével és asszisztensével a belül írt napon [1613. május 30-án], valamint az érintett helyen [Kallóban] a szomszédok, a határosok és tudniillik az ugyanazon megyébe való nemesek, a fentebb előszámláltak és összeírtak előtt bevezette a szóban forgó Rhédey Istvánt, Pált, Lászlót, Pétert és Jánost a Békés vármegyében lévő a korábban, ahogy mondják, népesített, most pedig teljesen elhagyott, valamint pusztába hajló Öcsöd teljes falubir­3 Nagykálióról van szó. 4 Napkor - Szabolcs vm. nagykárolyi j. 5 Oros - Szabolcs vm. nagybogdányi j. 6 . Apagy - Szabolcs vm. nyírbaktai j. 7 Pazony (Nyírpazony) - Szabolcs vm. nyírbogdányi j. 8 Az iktatásnak normális körülmények között Öcsödön és Öcsöd szomszédainak jelenlétében kellett volna zajlania. Ez nem volt lehetséges a törökjelenlét, de az öcsödiek szétfutása miatt sem. 102

Next

/
Oldalképek
Tartalom