H. Szilasi Ágota - Várkonyi Péter - Bujdosné Pap Györgyi - Császi Irén (szerk.): Agria 50. (Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2017)

Szecskó Károly: Az első egri zsidó polgár: Schwarcz István

A levél hátoldalán olvasható: „Küket. 1850. bemut. Dec. 29.-én 1840-évig Szabadalmas Érsek Eger városa nemes Tanátsához intézett alázatos jelentése a bent írtnak. 1840-ik évi december 29.-én tartott Tanácsülésben. Végeztetett: Afolyamodó, mielőtt ezen elöljárósággal helybeni megtelepedése eránt jelentést tett volna, a Méltósá- gos Helybéli Kettős Uradalmat e tárgybani intézkedéséért tevén kérést, onnani rendeletiül várjon és azontúl ezen Elöljáróságnál jelentse magát. Költ Egerben mintfelly ebb. Jegyeztette: Makári Imre városifőjegyző sk.”6 A kérelmező beadványához csatolta Sály földesurainak bizonyságleveleit is: „Minekutánna Schwanz István Sályi születésű izraelita, e helyen sok évek leforgása alatt magát nem csak mindig józanon rendesen és becsületesen viselte, de úgy egy általa nyolcz évek előtt kezdett, min­den áruszerekkel elátott, s ilyenfaluhelyeken ritka pontossággal folytatott boltos kereskedés, valamint más különbféle adásvevések, és szerződések által is műveltebb ügyességének bőséges birtokosa ötét most midőn lakását és kereskedését innen más nevezetesebb helyre által tenni szándékozik, mint egy szorgalmatos hasznos és jóviselésű kereskedőt, kérése és kívánsága szerént önnön tapasztalásomból is mindenkinek ajánlom. Költ Sályban 8.-ik okt. 1840. br. Eötvös Ignác, sk. Pecsét hely." „Bizonság levél Aláb meg nevezett adom tudtára, mindenkinek, az kiknek illik, hogy ezen bizonyságlevelemet mu­tató Schwanz István becsületes izraelita sályi rész jószágomban boltot nyitván 8 esztendőkig birto­kom alatt igen becsületesen folytatta kereskedését s valóban is vagyonát iparkodása által jó értékkel szaporította, seza vidék fáj dalommal ereszti el ötét, mivel mindenféle árukat fel lehetett nála találni; de nagyobb kereskedést kíván űzni. Érseki Eger városában boltot és házat árendált oda kívánván la­kását venni. Kit is én mint igen becsületes és biztos izraelitakereskedőt mindenkinek jó lelkiismerettel merek ajánlani, mellyet ezennel tulajdon nevem aláírásával s velem született pecsétemmel is erősítek. Költ Vattán 24-ik októberbe 1840-ik esztendőben. Br. Szepessy Antal sk’.’7 A város közgyűlése válaszában Pyrker János László érsekre, mint „kettős földesuraság”-ra hivatkozott, s Schwartz folyamodványát a földesuraság 1841. január 2-án tartott „tanácskoz- mánya" elé terjesztette. „Nagyméltóságú, Méltóságos és Fő-Tiszteledő, Felső-Eőri Pyrker János László, Pátriárka Egri Ér­sek Eő Excellencziájához, a jeles Vas Korona Rend Első Karú Vitézzéhez, Tekintetes Nemes Heves és Külső Szolnok t. e. Vármegyék örökös és valóságos Fő Ispánjához, Eő Cs. Kir. Felsége valóságos belső titkos Tanácsossához, Kegyes és Kegyelmes pártfogó Urához letelepedési engedély iránti kérvényét, melyet a következőkép intéznek el: 6 Székely Endre Schwartz Istvánra vonatkozó iratmásolatai. (Fia, Székely Gábor tulajdonában) 7 Székely Endre Schwartz Istvánra vonatkozó iratmásolatai. (Fia, Székely Gábor tulajdonában) 511

Next

/
Oldalképek
Tartalom