H. Szilasi Ágota - Várkonyi Péter - Bujdosné Pap Györgyi - Császi Irén (szerk.): Agria 50. (Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2017)

Szecskó Károly: Az első egri zsidó polgár: Schwarcz István

Az 1841 -ik Január 2-án a Nagyméltóságu Méltóságos Egri Kettős Földes Uraság részéről Eger­ben tartatott közös Tanácskozás Jegyzőkönyvének részes kiírása. S-ös Felolvastatott Schvarcz István Sályi lakos Izraelita kereskedő folyamodássá, mellyben Eger Vá­rossá kebelében való lakhatást megengedtetni kéri; mellyre Végeztetett: Miután a Folyamodó Schvarcz István Sidó, folyamodásához csatolt oklevelekkel mind azt, hogy Tek: Ns: Borsod Vármegyébe bekebeleztetett Sály helységben született, mind azt, hogy becsületes ma­gaviseletű hitelesen beigazlotta, az 1840-ik évi 29-ik Törvény Czikkely értelmében az Eger Várossá kebelében való lakhatás nekie megengedtetik, s kérelem levele a mellé csatolt 6 darab bizonyság le­velekkel összesen 7 darabokban Érseki Eger Város Birájához és Tanácsához általtétetni rendeltetik. Kelt mintfelly ebb. Megjegyzette, olvasta és kiadta Szalay József Urad. Fő-Felügyelő és Jegyző”8 Ajég megtört! Az első zsidó letelepedett Egerben. Csakhamar akadtak követői is. Mind­egyiknek megengedték ugyan a letelepedést, de csak bizonyos díj lefizetése mellett. A lete­lepedni kívánók ezt igazságtalannak tartották, mivel tudták azt, hogy az ezután letelepedni kívánók között lesz olyan is, aki ennek a feltételnek szegénysége miatt eleget nem tehet, így a következő kérvénnyel fordultak a városi tanácshoz: „Nemes Magistratus! Drága Jó Uraim! Minekutánna egy folyamodásunk a cautióképen fizettetni kívánt 25 pengőforintok elrendelése eránt - siker nélkül maradt ekoráig; újítjuk kérésünket azon megjegyzéssel: hogy mi a 25 pengő forintok befizetésétől nem vonakodunk ugyan, bár ilyetén cautiótKassa, Debrecen és több Nemes Városok nem kívánnak a Sidóságtul, holottpedigtöbb szabadsággal, jelesen a bor és italok-mérésével, ami részünkről egygyikfő élelem keresti mód - biztosan élhetnek, csupán azért esedezünkjelenleg a Nemes Magistra­tus előtt: hogy a kívánt 25 forintokat Angáriákra méltóztassékfelosztani! mivelhogy találkoznak kö­zöttünk szegényebb sorsúak, kik azt magok romlások nélkül egyszerre le nem tehetik: de ollyanok is, kik üdő közben ide hadják a városi lakást?; sőt akik már bentlakván a le nemfizethetés esetében is la­kosok maradnak; - mindezekre nézve tehát az arány uságsinór mértékit esedezünk közöttünk elren­deltetni, örömest kikerülni kívánván a Felsőbb Helyre kíntelenfolyamodásunk benyújtását. Óhajtott válaszukért esdekelve, kegyeikbe ajánlottak telly es Tisztelettel maradván, Egerben,Aprilis 8-án 1841. a Nemes Magistratus Drága Jó Urainknak tisztelő alázatos kész szolgájok az Egerben lakni kívánkozó Sidóság közönsége’'9 8 Kertész 1905.8-10. 9 Kertész 1905.8-10. 512

Next

/
Oldalképek
Tartalom