Petercsák Tivadar – Veres Gábor szerk.: Agria 44. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2008)

Komjáti Zoltán: Adalékok Gróf Koháry István (1649-1731) Heves vármegyei birtokviszonyaihoz

kényesen lefoglalt és birtokba vett ideiglenesen elnéptelenedett, s alig használt bir­tokokat a maga javára fordított. 6 8 Az előbb említett esetben Sár, Visonta, Ugra, Karácsond, Györk és Gyöngyöshalász birtokosai részéről is sor került a tiltakozás­ra a gyöngyösi, árokszállási lakosok jogsértő viselkedése miatt.) A Rákóczi-szabadságharc idején Gyöngyös városához semmi kimutatható kö­ze nem volt Koháry Istvánnak, s csupán annyit tudunk róla, hogy birtokát elveszí­tette 6 9, Forgáchokat illető zálogjogát pedig felfüggesztették. 7 0 Ám a Rákóczi-szabadságharc utáni legelső heves megyei közgyűlési ülésna­pon, alig egy héttel a nagymajtényi fegyverletétel után, 1711. május 7-én akcióba lendült Bajtai István útján. A legelső dolog a gyöngyösi adósság kezelése volt, mely a szabadságharc folyamán felhalmozódott. A megyén kívül más közvetítő hatalom nem állt rendelkezésre az adósságok enyhítésére, de most az is le volt terhelve, és azért, hogy Gyöngyös lakossága helyben maradjon, és ne jusson szegénységre, va­gyis az elviselhető terhek érdekében, több gyöngyösi nemesúr, pl.: Koháry István, a Nyáry-család és más helybeliek elhatározták, hogy a borból származó saját bevé­telüket, a bormérés jogát (ius educillae) szabadon felajánlják a város részére. 7 1 Az 1715. január 27-i közgyűlésen Koháry István nevében teljhatalmú megbí­zottja, Gömrei János, ugyanakkor saját nevében Tarródi István megjelent, hogy előadja sérelmét, miszerint azzal lettek megvádolva, hogy jobbágyaik behatoltak több gyöngyösi lakos birtokára, s ott a pincék díszítésére szolgáló borostyánt le­vagdosták, a bort a pincékből felhozták és szétlocsolták, s egyéb erőszakos cselek­ményeket is véghezvittek. A gyöngyösiek kételkedve hallgatták, hogy nem isme­rik el bűneiket, s jobbágyaikat takargatják. A gyöngyösi lakosok szerint ez a mód­szer nem igazolja a bűnösök urainak birtokjogát, s ha még egyszer hasonló eset történne, s a bűnös jobbágyokat megint takargatni igyekeznének, azonnal tiltako­zást fognak benyújtani az ősi törvények alapján. 7 2 Összegzés A tanulmány kimutatási alapján tehát Koháry István nyolc Heves vármegyében ta­lálható településen volt birtokos, melyek közül ötöt az anyai örökség címén nyer­ték el I. Lipóttól az elkonfiskált Balassa-vagyonból, hármat pedig a Forgáchok zá­logosítottak el a Koháry-családnak 1647-ben. A nyolc településen található birtok­6 8 DEZSÉRI BACHÓ László 1941. 164. 6 9 DEZSÉRI BACHÓ László 1938. 39. 7 0 HML IV-1/a, 12. könyv, 37-38. 7 1 HML IV-l/a, 13. könyv, 51. 7 2 Uo. 1159-1160. 128

Next

/
Oldalképek
Tartalom