Agria 41. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005)

Misóczki Lajos: A vallási türelem az észak-magyarországi vármegyék példái alapján II. Rákóczi Ferenc intézkedéseiben

Egyházi személy iránt fogyatkozás ne légyen". 201 (Jóval a semptei rendelet és a szaniszlói parancs előtt előfordult az, hogy a helyi őrségek katonái vagy a telepü­lések templomaiban vagy a vártemplomban, a vonuló seregek pedig vasárnapon­ként és az ünnepeken a szabadban tartott tábori misén voltak jelen. 203 ) A tábori pa­pok szolgálatba állítása folyamatos volt, mihelyt a rendeletet az ezredesek és az egyházak vezetői kézhez kapták, és velük az előbbiek kapcsolatra léptek. A kö­vetkezőkhöz jutott el a december 9-i értesítés egy héten belül: 204 Egyház Területe Vezetője és tisztsége Római katolikus egri egyházmegye Telekessy István püspök M váci Berkes András vikárius M váradi - " ­Bakó János prépost - " — esztergomi - " ­Balassa Pál vikárius II csanádi - " ­Dőlni István püspök Református (ev. réf., helv.) debreceni-tiszántúli kerület Csergő János püspök - " ­dunáninneni Baracsi János püspök - " ­borsod-gömör-k.honti - " ­Pápai János püspök — " — abaúji Szécsi István esperes — " — zempléni Rozgonyi Mihály esperes - " ­ungi Rozgonyi János esperes и barsi Körmendi György esperes Evangélikus (ág. ev.) szabad kir. városok kerület Zabler Jakab püspök -"­selmeci vagy bánya - " ­Pilárik István püspök A kuruc seregek vezérkara a protestáns túlsúlyú katonaság ellenére katolikus több­séget mutatott. Hat tábornagy közül római katolikus volt gr. Barkóczy Ferenc, gr. Es­terházy Antal, gr. Forgách Simon, br. Károlyi Sándor és Thoroczkay István; reformá­tus gr. Pekry Lőrinc. Tizenhét tábornok közül tizenkettő római katolikus; Buday István, Galambos Ferenc, Gyürky Pál és Vay Ádám református; Petrőczi István evangélikus. Az 1705 szeptemberétől főgenerális gr. Bercsényi Miklós római katolikus, Bottyán Já­nos generális már korábban római katolikus hitre tért „hitehagyott református" volt. 205 202 Szepesi Hírnök - Zipser Bote, 1906. nov. 17., I. Ratzenberger (Dávid): II. Rákóczi Ferenc leve­le a lőcsei evangélikus superintendenshez. Hivatkozik: Evangélikus Egyházi Levéltár, Lőcse. 203 SUGÁR István 1991.9. 204 Egyháztörténet, 1943. jan.-jún., 45-47. ESZE Tamás: 1943. 205 Uo., 45. 165

Next

/
Oldalképek
Tartalom