Agria 37. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2001)

Horváth László: A XX. századi Heves megyei kivándorlás alapvetése 1910-ig

hatvani kivándorlási irodát 1905. november 29-én, melynek főnökévé Büchler László, gyöngyösi lakos, kivándorlási biztosi címmel neveztetett ki. 104 A kivándorlás tömegessé válásából sokan szerettek volna meggazdagodni. Se szeri, se száma a hirdetéseknek az újságokban. Ajánlanak kedvezményes hajójegyet, biztos ál­lást, páratlan befektetési, földvásárlási alkalmat, biztosítást, egyszerűbb ügyintézést. Va­lóságos piaca volt a hamis, más nevére kiállított útleveleknek. Az újságok többsége a cím­lapon dörgedelmesen elítéli a kivándorlást, üldözendőnek és bűnösnek tartja az arra való csábítást, majd a következő lapokon egyszerre két, három hajóstársaság ajánlatát is köz­zétette. A legötletesebbek azok a tájékoztatók, melyek hamis címek alatt voltaképpen in­kább kedvet keltenek kivándorolni. Ezek a bujtatott reklámok ellepték a megyei sajtót. Nem kell a vasúti pénztárnál tolongani cím alatt a Hevesvármegyei Hírlap voltaképp azt közli rendszeresen, hogy Egerben az érseki rezidenciával szemben a „Foncière biztosító intézetnél" egészen Amerikáig meg lehet váltani a jegyet. 105 Máskor még hasznosabb ta­nácsokat adnak, „...egy útlevéllel többen is kimehetnek. Mikor kiér Amerikába vagy még az útról vissza küldi az útlevelét, hogy más is felhasználhassa... " I06 Akiket a hajóúttól va­ló félelem tart vissza esetleg az indulástól, azok is találnak olvasnivalót:Fiuméból induló hajók pompás berendezését, az ellátás és az utasokkal való bánásmód jóságát bizonyítja az a nyilatkozat, amelyet az „Ultonia" hajón utazó kivándorlók a következőképpen állítot­tak ki: „Nyilatkozat. Mi alólírottak ezennel kijelentjük, hogy a Chief steward Mr. Green, valamint Wilson ur az Ultonia személyszállító hajó harmadik osztálya főpinczére és az ő vezetése folytán a harmadik osztályú kiszolgáló személyzet, utazásunk alatt tett kiszolgá­lásunkért teljes és őszinte megelégedésünket minden tekintetben kiérdemelték. Ezen aláírást és nyilatkozatot szívesen megadjuk. Az Atlanti Oczeánon, az „Ultonia" hajón, 1904. május hó 19-én. " I07 A hatvani járás esete jó példa arra, hogy a magyar kivándorlást nemcsak a világhá­ború fékezhette le. Hisz a csúcsévekben is a láz megtorpant a Hatvani járás térségében és az Alföld északi peremén. A Hevesi és Tiszafüredi járások képezték a mozgalom legdé­lebbi területeit ebben a régióban. A jobb gazdasági helyzet, a több munkaalkalom, a ha­za „taszításának" kisebb ereje megállította a folyamatot. A dél-hevesi területek azonban még a megyére oly jellemző nagybirtok-övezetnek a részét képezték. Közigazgatásilag olyan falvakkal, kistájakkal tartoztak össze, ahol már jelentős intenzitású volt a mozga­lom. A dél-hevesi területen is a cselédet a hihetetlenül silány komenció, az embertelen la­káskörülmények, a megélhetés hiánya kergeti ki az országból. A munkást az alacsony nap­szám, a hitvány aratási rész, munkahiány kényszeríti távozásra. Míg a törpebirtokosoknál a földadó, a párbér, az uzsora jelenti a kivándorlás legfőbb okát. 108 Az itteni kivándorlás fő okait megszüntetni egy új cselédtörvénnyel, földadóreform­mal, korszerű uzsoratörvénnyel, parcellázással lehetett volna, de a „hitbizományok és nagybirtokok országában" ezt még leírni, kimondani is szentségtörés volt. Megvalósítá­sukra pedig még kezdeti lépések sem történtek. 104 HORVÁTH László 1994/b., illetve Hevesvármegyei Hírlap 1905. dec. 10. 3. Kivándorlási iroda Hatvanban. 105 Hevesvármegyei Hírlap 1904. jun. 23. 2. Nem kell a vasúti pénztárnál tolongani. 106 Hevesvármegyei Hírlap 1903. május 1. 1. Vándoroljatok ki...! 107 Gyöngyösi Újság 1904. jún. 19. 4. Л magyar-amerikai hajójárat. 108 HORVÁTH László 1998. 324

Next

/
Oldalképek
Tartalom