Agria 25.-26. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1989-1990)

Bakó Ferenc: Andornak. Adatok az Egri-völgy betelepülésének történetéhez

többnyire itt laktak. A Liptayakkal 1735-ben egyeztek ki, és birtokrészüket pénzen meg is váltották. Arról nincs tudomásunk, hogy ez a család szintén Andornakon lakott vol­na. Az eddig elmondottak alapján kétségtelen, hogy a Mocsáry család nem a mohácsi csatában véghez vitt vitézi magatartásért kapta ezt a birtokot, hanem egyéb, az okirat­ban meg nem nevezett okból. 20 A Mocsáryak birtokszerző hagyományának első részét tehát, azt, hogy „Andor" kapta volna a földet és így alakult ki a falunév, nem fogadhatjuk el, de a második rész, azaz a ló átadása valamilyen ütközetben a főpapnak, megtörténhetett. Ennek az ese­ménynek lehetett valamiféle magja talán egy, a XVI. századot megelőző korban, és va­lószínűleg egy egészen más család hadra kelt sarjával megtörtént eset, akinek valamiféle kapcsolata volt a szóban forgó Mocsáryakkal. Mocsáry Antal Nógrád vármegyéről írt munkájában ui. azt állítja, családja a XII. századig „terjed fel". Az adatokat nem közli, csak azt, hogy nevük időközben megváltozott. 203 Történelmünk évszázadai során az egyes korszakokban kialakult főrendek letűn­tek és helyüket más családoknak adták át. Az Árpád-kor vezető nemzetségei a XV. szá­zad végére nagyrészt birtokukat, rangjukat vesztették, és az 1487-es névsorban már csu­pán négyük kapott helyet. A következő fél század alatt újabb váltás zajlik le és a török­kel már megint egy más, fiatalabb arisztokrácia áll szemben. 21 A mágnások körében ész­lelhető ilyen társadalmi mobilitás teszi érthetővé azt, hogy a családi, nemzetségi hagyo­mányokat a magasabb szférából leköszönök átadták azoknak, akiknek sorsa - talán a rokonságból - felfelé ívelt. A XVI. századot, Mohácsot megelőző időkből két hadi ese­ményre gondolhatunk, amelyek számításba jöhetnek olyan helyzet kialakulására, ahol a püspök életének megmentésére és a ló átadására kerülhetett sor. Egyik ezek közül a nevezetes rozgonyi csata 1312-ben, ahol Károly Róbert király is jelen volt, mellette pe­dig II. Márton egri püspök. Bár a viadal az Aba nemzetséghez tartozó Amadé négy fia személyében az oligarchia, az ország megosztására törekvő kiskirályok és a törvényes Anjou király között folyt, itt kisebb valószínűséggel részt vehetett olyan főnemes is, aki lova átadásával megmentette a püspök életét. Erről a feltételezett eseményről azonban semmiféle feljegyzés, bizonyíték nincs. 22 Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a Mocsáry család nemzedékeiben hagyo­mányozódott eseménymonda az egy évszázaddal korábbi, muhi csatához fűződik. Tudjuk, hogy ezen részt vett a magyar király és II. Kiüt egri püspök is, bár erre csak kö­vetkeztetni lehet. A csata lefolyásáról igen kevés és szűkszavú, egykorú leírás maradt meg, de a rákövetkező években IV. Béla több oklevele birtokadományban részesíti azokat a híveit, akik vitézségükkel kitűntek a harcban. Ezek indokolása kitér a csata egy-egy epizódjára is, amelynek során utalnak az adományozott hősies cselekedetére. A legnevezetesebb és az irodalomból leginkább ismert ilyen eset a felföldi birtokos, Ákos-nembeli Ernye ispáné, akinek hőstette így került be a történelembe: Amikor a csata már vesztésre állt, a király menekülésbe kezdett, de a tatárok üldözőbe vették. „Az Ákos nembeli Ernye ispán azonban hirtelen átadta a királynak vezetéklovát s csa­patával feltartóztatta az üldözőket. Noha ő maga is súlyosan megsebesült s alig ment­hette meg a maga életét, a királynak biztosította az utat az erdők (B. F: ti. a Bükk hegy­ség) rengetegébe (. . .) A Hunt-Pázmány nembeli Ivánka fia András, a Forgách család őse, szintén átadta paripáját s Tamás testvérével együtt feltartotta a száguldó tatárokat. 20. SZEDERKÉNYI Nándor 1890. II. 314-316., 483-484. 20a. NAGY Iván 1860. VII. 519-524. 21. FÜGEDI Erik 1986. 389. 22. FÜGEDI Erik 1986. 389.; SUGÁR István 1984. 94-95 465

Next

/
Oldalképek
Tartalom