Agria 18. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1980-1981)

Dancza János: Visszaemlékezés az egri városi múzeumra

megbíztak, még 1934-ben sem készítették el a múzeum szervezeti szabályzatát. Sőt ez irányban még egy lépést sem tettek. Erről tanúskodik az Eger 1934. május 24. számában megjelent: Tisztázatlan jogi kérdések miatt nem.tárgyalták a városi múzeum szervezeti szabályrendeletét с cikke is. Vagyis én szorgalmasan gyűjtöttem a múzeum anyagát, ők pedig tőlük telhetően késleltették a múzeum megnyitásának az időpontját, amire a múzeum anyagi alapjainak az elköltése után már nem is volt lehetőségük. De nemcsak Pálosival és Patakival volt a múzeum miatt kellemetlenségem, hanem Karczos Bélával az idegenforgalmi hivatal akkori vezetőjével is. Ugyanis 1935-ben az amerikai művésziskola vagy három hétre Egerben ütötte fel a táborát. Szükségük volt egy nagyobb teremre, ahol rajzolni és festeni tanulhattak. Karczos, aki ismerte a múzeum helyiségeit, elérte a városnál, hogy a múzeumnak az emeleten levő nagytermét ürítsem ki és az anyagot préseljem össze a többi kisebb helyiségben. Persze tiltakoztam e terv ellen, de a város vezetősége akkoriban még szolgai módon meghajolt minden előtt, ami ameri­kai volt. Mint említettem, többszöri sürgetésemre Pálosi 1935-ben 7 db 2 m hosszú, egy­szerű, fenyőfából készült tárlót készíttetett, amelyekben főként a Legányi által aján­dékozott régészeti anyagot és néprajzi tárgyakat helyeztem el. 13 Miután a múzeum ügye ez idő tájt egyhelyben topogott, elhatároztam, hogy megvalósítom régi tervemet és elkészítem 1:100 méretű nagyságban a Büdöspest és a Subalyuk barlangok hosszanti és harántszelvényének a modelljét. A rétegszíneket nem festéssel, hanem az erre a célra a két barlang feltárása közben gyűjtött eredeti barlangi anyagok felrakásával fogom elérni. Hosszan tartó és aprólékos munka volt, de megérte a fáradságot. A négy darab modell a maga nemében szinte nemzetközi viszonylatban is egyedülálló volt és a szakembereknek is megnyerte a tetszését. 14 Az értékes modellek számára olyan biztonságos, fenyőfa­dobozokat készítettem, hogy azokat vasúton is veszély nélkül lehetett szállítani. Az első kiállítás, amin a modellek részt vettek, a Természetbarátok Turista Egyesületének jubileumi kiállítása volt 1935 áprilisában Budapesten, ahol nagy tetszést aratott. A Népszava 1935. április 24-i száma is ismertette a négy barlangmodellt és a 25-i szám pedig képet is közölt róluk. Meg kell itt röviden említenem az én fizetésem ügyét is. Kezdetben mint szellemi szükségmunkást alkalmaztak és heti 12 pengő, azaz napi két pengő fizetést kaptam. Ezt a helyzetet rögzíti az 1936. augusztus 11. polgármesteri Határozat is „Ad 15125/1936. Tárgy: Dancza János v. muzeumkezelő illetményének rendezése. Jelentés száma: 1997/1936. HA TÁRÓZA T A v. számvevőség fenti számú jelentése alapján Dancza János v. muzeumkezelő illetményének rendezésére a f. évi háztartás III. csoport II. fejezet 2. cim 1. rovata terhére heti 12 pengőt azaz: Tizenkettő pengőt állandó hatállyal visszavonásig kiutalok, és utasítom a v. számvevőség utján a közpénztárt, hogy ezen összeget Dancza Jánosnak a betegség, öregség, rokkantsági biztosítási járulék és a bélyegilleték levonása után hetenkint az esedékesség napján fizesse ki. (Dancza János azonban nyugtáira szolgálatának teljesítését előzetesen igazolni tartozik.) Eger, 1936. augusztus 11. Braun polgármester 15 " Ez a fizetés azonos volt egy városi utcaseprő fizetésével, ami idők folyamán persze még az értékéből is veszített. 1939-ben kértem a fizetésem emelését, amit a 25797. kgy. 387/1939. sz. Véghatározattal havi 60 pengőre emeltek. 16 Az utolsó bér­emelést 1941-ben kaptam a 24810 KGY. 399/1941. szám véghatározat alapján, ami havi 229

Next

/
Oldalképek
Tartalom