Petercsák Tivadar (szerk.): Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században - Studia Agriensia 17. (Eger, 1997)

Imre Mihály: A kereszténység védőbástyája (Egy irodalmi toposz XVI. századi változatai)

Merőben más szemléletű már Nagyszombati Márton 1522-ben, Nándorfe­hérvár eleste után keletkezett műve; Ad regni Hungáriáé proceres. Lényege­sebben reménytelenebbnek látja a jelent, mint még Hagymási: most minden csupa szorongás, a török állandó fenyegetése; hősi erényeink megrendültek, főuraink pedig nem alkalmasak a pusztító áradat föltartóztatására. Mátyás évszázada volt nagyszerű, hősi erényeink tündököltek, békés gazdag természet pompázott. Korábbi heroikus erényeink, de országunk mesés és háborítatlan természeti gazdagsága is csorbát szenved: hazánk már csak volt egykoron a kereszténységnek védőbástyája, hajdani békés tájait - mint a Szerémség bor­termő vidékeit — pedig vad martalóchad dúlja. „Jó Magyarország volt hű pajzsa, erős bizodalma; Félő országok második védfala volt.”13 Már a Mohács körüli évekre fölbillen a korábbi évszázadban megszületett egyensúly: külső megítélésünk is változik, egyre kevésbé látszik valószínűnek, hogy a magyarság képes a törökkel eséllyel szembeszállni. Belső önértékelé­sünk is kétségesnek látja egykor bátran vállalt feladatatunk beteljesítését. Megnő a múlt jelentősége, különösen Mohács bekövetkezése hoz fordulatot. Elveszíti a magyarság önálló kezdeményező erejét, a védőbástya-gondolat egyre inkább a múlt - mind tündöklőbb - része lesz, amely azonban jelent akkora erkölcsi értéket, hogy most Magyarország viszonzásképpen segítséget kapjon másoktól. Nem is szűnik meg a magyar diplomaták kitartó — ám vége­redményben eredménytelen - követjárása Buda 1541-es elveszéséig, majd tovább az egész században. Ékes orációikat már több nyelven, több városban ki is nyomtatják, szétküldik Európa-szerte; így jár el Hieronymus Balbi, Mace­dóniai László, Frangepán Ferenc és más kisebb talentumú diplomaták (Kor­látkői Péter, Pogány Zsigmond, Kenderesi Cséb Mihály). Macedóniai László a Mohács körüli évek humanista műveltségű diploma­tája, többször is megfordul birodalmi gyűléseken, elmondja a magyar király és rendek mind kétségbeesettebb kérésit még a csata előtt, majd a végzetes ütközet utáni időszakban is. Az előző korszak magabiztosságának helyébe lassan a kétségbeesés, reménytelenség költözik. A magyarság visszavonhatat­lanul elveszítette korábbi képességét, büszkén vállalt feladatát; országának romjain él, mások jóindulatú, vagy politikai érdekből táplálkozó segítségében reménykedhet. Míg régebben az egész kereszténység védőbástyájának tudta magát önérzetesen, most úgy koldul politikai rokonszenvet és katonai segít­séget, hogy saját keresztény mivoltát bizonygatja megalázóan, a szomszédság­ra hivatkozik s buzgón emlegeti a Birodalomhoz fűződő szövetségünket és barátságunkat. Macedóniai László már elfogadja a német közvélemény jelen­tős részének álláspontját: Magyarország csak a mögötte következő Germania védelmezője lehet; azonban erre is csak segítséggel képes. Ezt gondolja már 222

Next

/
Oldalképek
Tartalom