Petercsák Tivadar (szerk.): Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században - Studia Agriensia 17. (Eger, 1997)

Imre Mihály: A kereszténység védőbástyája (Egy irodalmi toposz XVI. századi változatai)

Ulászló megválasztása után azonban megváltozik a helyzet, ez a hivatás már a magyar királyé. Néki kötelessége a kereszténységet védelmezni a pogány ellen, így vélekedik a kortársi közvélemény is. Idézzük Benda Kálmánt: „A XV. és még inkább a XVI. században Európa Magyarországot és a magyar­ságot a törökkérdésen át látja, minden róla szóló vélemény a törökkel kapcso­latos. Magyar részről vesztett vagy nyert csaták, szerencsés vagy szerencsétlen hadjáratok egyik végletből a másikba lendítik a közvéleményt... A XV. század közepén mind jobban és jobban begyökerezik a közfelfogásba, hogy nem a görög császárság, nem is a Balkán vagy a lovagrendek, egyedül Magyarország a kereszténység védőbástyája, a propugnaculum et antemurale christianitatis.”4 Különösen a nándorfehérvári győzelem után billen ebbe az irányba a mérleg s válik egyre erőteljesebbé a XV század végéig. Ekkorra mindkét eszmei-eti­kai komponense kialakult: a nyugati közvélemény szemében Magyarország méltán és eredményesen töltheti be e szerepkört, a magyarság pedig vállalja, magáénak tudja immár azt, annak minden politikai-katonai és ideológiai fel­adatával és terhével. „Magyarország ebben az időben a középkorban soha el nem ért magasságban áll. A leáldozó egyházi hatalom, a felkelő nemzetálla­mok csak benne bíznak, mind csak tőle várnak mindent a törökkel szemben...A bástyának az őrsége, a védő - a magyarság, a propugnatores, a milites Christi. Az egész küzdelem feje a jóslások szerint jövendő dicsőségek Istentől küldött vezére a magyar király, az Athleta Christi, a defensor fídei. Ország, nép és király vállalták és állták a harcot, amíg erejük tartott...” - írja Benda Kálmán.5 A külső megítélésnek és a belső önértékelésnek nagyjából egyensúlya alakult ki, bár a XVI. század kezdetén már ennek fölbomlási tüneteit figyelhetjük meg. A védőbástya gondolatot leginkább a pragmatikus politikai műfajok hor­dozzák kezdetben (pápai bullák, misszilis levelek, követjelentések, oklevelek, diplomáciai följegyzések etc.), ebbéli szerepük még akkor is megmarad, ami­kor fokozódó szerephez jutnak majd az irodalmi földolgozások. A XV. szá­zadban pedig egyre nagyobb számban jelennek meg irodalmi feldolgozásai, amelyek esztétikai megformáltságukkal immáron nyomtatásban még hatéko­nyabb propagandisztikus eszközt jelenthetnek. A védőbástya gondolat XV. századi megformálásában meghatározó szerepet játszott a reneszánsz iroda­lom, fejlődési vonulatának egyik fő ága ez. Egyik legnagyobb hatású megfogalmazója és elterjesztője Aeneas Sylvius Piccolomini, aki korának meghatározó politikai és ideológiai tényezőjeként, kiemelkedő hummanistaként egyik leghatékonyabb propagátora is volt. Ké­sőbb már pápaként is jó néhányszor foglalkozik e kérdéssel s bár említései néha misszilis levelek, máskor birodalmi gyűléseken elmondott politikai szó­noklatok; mindegyikben közös a rendkívüli gondos, művészi tudatossággal, művészi hatásosságra törekvő retorizáltság. Igen nagy megértést, rokonszen- vet és elismerést tanúsít a magyarok ügyében. Nem győzi elégszer hangoztatni 218

Next

/
Oldalképek
Tartalom