Horváth László szerk.: Mátrai Tanulmányok (Gyöngyös, 1997)

Horváth László: A gyöngyösi zsidóság története a XX. században a vészkorszakig

a Spitzer, Büchler, Rusz és Rosenfeld családok szerepe a vezetésben. 62 Ez egyértelműen vagyoni állapotra vezethető vissza. Spitzer László Bogdán Sándorral alapította a Keres­kedelmi és Gazdasági Bankot, továbbra is a város egyik legjelentősebb gyára a Büchler László és Márton gőzmalma, Rusz Jakab a híres visontai szőlőtelep tulajdonosa, míg Rosen­feld Emilnek és Samunak Atkár környékén volt több mint 2000 holdas gazdasága. 63 A zsidóság gazdasági súlya a pogromok hatására sem csökkent. A kereskedelmi és gazdasági életbe betöltött szerepüket megingatni ezek az évek nem tudták. A társadalmi, társasági élet viszont polarizálódott. A MOVE, az EME, s más fajvédő csoportosulások a kérdést állandóan felszínen tartották, s ezzel az addigi asszimilációs folyamatot is megakasztották. A zsidók kirekesztése azokban épp az izraelita felekezethez való tartozás érzését erősítette, másrészt hozzájárult a cionista mozgalmak erősödéséhez. Palesztinába az 1930-as években évről-évre kiutazott egy-egy gyöngyösi. 64 Gazdasági szerepüket különböző fajvédő szervezkedések igyekezték megtömi. Ezek közül vitathatatlanul a legjelentősebb volt a Gyöngyösi Baross Szövetség, mely a „ker­esztény vevő és eladó egymásra találása céljából alakult. " A kizárólag faji alapon szerveződő szövetség kezdetben tagjai sorában iparosokat és kereskedőket tömörített, később azonban orvosok, ügyvédek is csatlakozhattak. Felhívásaikban kizárólag keresztény kereskedőktől és iparosoktól való vásárlásra ösztönöztek. 1939-ben Gyöngyösön könyvet is adtak ki, hogy kinél szabad vásárolni a keresztény magyar vásárlónak. 65 A numerus clausus ellenére még az 1940-es évek elejére is az ún. szabad pályákon jelentős az izraeliták szerepe. 1941-ben a városban: 10 keresztény és 20 zsidó ügyvéd 17 16 orvos 2 3 gyógyszerész 1 1 állatorvos 2 5 magánmérnök volt. 66 A virilista rendszeren keresztül a zsidóság az 1930-as években is jelentős módon tudott beleszólni a város és némileg a törvényhatóság életébe. A vagyoni cenzus alapján 62 1796-tól 1849-ig Hirschl Herman a Hitközségnek, a Szentegyletnek, a Bikur Cholim egyletnek is elnöke, őt követi 1870-ig e tisztségekben fia, Lipót, majd 1893-ig Lipót fia Salamon, végül 1906-ig Éliás. 1907-től Spitzer László volt a Hitközség és Szentegylet elnöke, őt követte Büchler László, 1911-től Rusz Adolf következett, majd Rusz Jakab. Rosenfeldek közül Emil szerzi az első jelentősebb tisztséget. 1914-től haláláig, 1934-ig a Szentegylet elnöke, öt Rosenfeld Samu követi, majd az alelnöki tisztségben Rosenfeld Ede. Izraelita Nőegyletét is az ő hozzátartozóik fémjelzik Első vezető Hirschl Éliásné, majd Rosenfeld Edéné és Schönfeld Mónié. Követi őket özv. Hirschl Ignácné, majd Pickler Gyuláné, aki Spitzer László leánya. GYIHI. Arcképcsarnok, készítette Eckstein Jenő (1937.) 63 ÚJVÁRI Péter 1929. 331. 64 HML. VI-l/l. 3/1930. Az Államrendőrség Gyöngyösi Városi és Járási Kapitányságának iratai. Gyöngyösi útlevelek kiadása 65 A Gyöngyösi Baross Szövetség 1939. 1-34. A szövetséghez Gyöngyösön 13 asztalos, 9 autófuvarozó és szerelő, 2 kocsifényező, 5 ács, 2 bádogos, 2 biztosítós, 8 borkereskedő, 1 bognár, 5 borbély, 2 címfestő, 20 cipész és csizmadia, 2 cukrász, 1 drogériás, 2 edénykereskedő, 1 esztergályos, 10 építési vállalkozó, 1 festékkereskedő, 35 fűszeres,, 1 gumijavító, 2 gyógyszertár, 1 gyümölcskereskedő, 8 hentes, 2 kalapos, 5 kádár, 2 kelmefestő, l kereskedelmi képviselet, 1 kerékgyártó, 1 kerékpárjavító, 1 képkeretező, 1 kézimunka kereskedő, 1 kocsi fuvarozó, 5 kovács, 1 kőfaragó, 1 kőműves, 6 lakatos, 1 malomtulajdonos, 7 szobafestő, 1 műhimző, 1 műszaki vállalkozó, 1 női kalapos, 5 nyomdász, 1 órás, 3 pék, 3 rádiókereskedő és javító, 1 rézműves, 6 magyarszabó, 4 nőiszabó, 13 úriszabó, 2 szíjgyártó, 1 szikvízgyártó2 szőlőoltványkereskedő, 1 szűcsmester, 2 temetkezési vállalkozó, 2 textilkereskedő, 1 trafikos, 3 vaskereskedő, 3 vendéglős, 2 villanyszerelő tartozott. Valamint csatlakozott hozzájuk 8 orvos, 1 fogorvos, 1 állatorvos, 5 ügyvéd. 66 BACHÓ László, Dezséri 1942. 104.

Next

/
Oldalképek
Tartalom