Balassa Iván - Ujváry Zoltán szerk.: Néprajzi tanulmányok (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 39. Debrecen, 1982)

Balassa Iván: Dankó Imre hatvanéves

BALASSA IVÁN DANKÓ IMRE HATVANÉVES Biztosan találkoztunk már előbb is, de számomra az a kép maradt meg, amikor 1951. augusztus 20-án Túrkevén, a termelőszövetkezeti múzeum felavatására a nép­gyűlés közönségével vonult végig a városon. Majd képek sorakoznak arról az egy évről, amit Sárospatakon a Rákóczi Múzeumban együtt töltöttünk, jártuk a falva­kat, rendeztük a kiállításokat és barátokká váltunk. Mindezt csak azért bocsátom előre, mert érzékeltetni szeretném, ha igyekszem is tárgyilagos lenni, de az - előre tudom - nem minden esetben fog sikerülni. Ezt pedig becsületesebb bevallani, már­csak azért is, hogy az utókor ezt figyelembe véve használja fel a muzeológia, a nép­rajz történetében az alábbi sorokat. Magam, de mások is sokszor mondták Dankó Imrének, hogy nyugtalan termé­szetű és ez túlságosan is jelentkezett félországot átfogó vándorlásaiban. Most, mikor életútját alaposabban áttekintettem, sok mindent megértettem, hiszen nagyon nehéz körülmények között nőtt fel. Édesapja mészárossegéd és éppenúgy, mint édes­anyja, szülő nélkül maradt, szétesett családból származott, akik maguk erejére utalva nagyon keservesen küzködtek, előbb Budapesten, majd Kunszentmiklóson. Dankó Imre 1922. január 22-én, Budapesten született ugyan, de csakhamar Kunszentmik­lósra került és ez a környezet gyakorolta rá a legnagyobb hatást. A nagymúltú gim­názium, a kiváló tanári kar sokat segített abban, hogy jól képzett, de különösen so­kat olvasott ifjúként tette le az érettségi vizsgákat, és elhatározta, hogy magyar­angol szakos tanári képesítést szerez. Anyai ágon hajdúsági lévén, ez indította arra, hogy a Debreceni Egyetemen 1941-ben kezdje meg tanulmányait, de egy év múlva már a Budapesti Egyetemen találjuk, ahol könnyebb megélhetést remélhetett. Már a gimnáziumban is, de külö­nösen az egyetemen teljesen magára utaltan, sokszor szüleit is segítve, tanult. Részt vett a Györffy Kollégium megalapításában, sőt 1942-ben arra is megbízást kapott, hogy Debrecenben szervezzen hasonló intézményt. Betegsége, gyenge szervezete megmentette a katonai szolgálat alól, de tanári és doktori oklevelet már csak a felszabadulás után szerezhetett. Bár mindig a kutatói, muzeológusi pálya vonzotta, az éppen megszerzett tanári oklevelével a hajdúnánási gimnáziumban vállalt állást, és itt készítette el doktori disszertációját a debreceni kollégium partikula rendszeréről. Három év múlva már Kecskeméten igazgatóhelyettes, majd ugyanezt a tisztet tölti be Szentendrén, ahon­nan 1950 őszén az éppen alakuló Túrkevei Múzeumba ment át, majd annak igazga­tója lett. Mint tanár és igazgató is, jeles munkát végzett, hiszen az elsők között kapta meg a „Kiváló Tanár" elismerő kitüntetést. Túrkeve fordulópontot jelentett életében, mert munkatársaival és a Karcagi Mú­zeum segítségével létrehozta az ország első termelőszövetkezeti múzeumát, melynek 1953-ban igazgatója lett. Itt kezdődött hát csaknem háromévtizedes múzeumi mű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom