Angi János – Lakner Lajos (szerk.): A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2017 (Debrecen, 2017)

Történettudomány, művelődéstörténet - Szabó Anna Viola: „A magyar művészet eleven ereje”. Egy építész, egy festő és egy fényképész találkozása a XIX. század végi Debrecenben

47 Szabó Anna Viola „A MAGYAR MŰVÉSZET ELEVEN EREJE" Egy építész, egy festő és egy fényképész találkozása a XIX. század végi Debrecenben 1892 őszén, Debrecen főterén, megnyitotta kapuját a Gerster Kálmán mű­építész tervei alapján fölépült Kereskedelmi Tanintézet és a Debreceni Kereskedő Társulat új palotája. Ez utóbbinak termeibe Mirkovszky Géza festőművész készített falfestményeket, amelyeket Chylinski György fény­képész örökített meg az utókor számára, amely másképp nem is ismer­hetné ezeket az immár elpusztult képeket. A három szereplő e ponton összekapcsolódó történetét meséljük el az alábbiakban. A közös történet a századforduló három, merőben eltérő művészsorsát, a művészet mint megélhetést biztosító, önálló egzisztencia megteremtésére alkalmas, le­hetséges életpálya három különböző, sors és választás meghatározta módosulását mondja el; amelyek létrejöttét és találkozását a század­vég művészetről való közgondolkozásának alapvető megváltozása idézte elő. A művész társadalmi helyének megítélésén túl ebben fontos szere­pet játszott a millennium idejének nagy vitája is a nemzeti művészet mi­benlétéről és megteremtéséről. Az átmeneti kor forrongása pedig még Debrecenre sem maradt hatástalan. AZ ÉPÍTÉSZ: GERSTER KÁLMÁN (1850-1927) A három pálya közül Gersteré volt a leginkább kikövezve: pályaválasztását épp annyira határozta meg a családi tradíció, mint saját ambíciója és te­hetsége. Építész- és művészcsaládba született 1850. október 9-én, Pesten, s nemcsak közvetlen felmenői, de a kiterjedt rokonság révén is: számos pallér, tervező, mérnök és vállalkozó, illetve festőművészek és zenészek vették körül a felvidéki majd pesti polgárcsaládban.' Választása ebben a közegben nemcsak természetes lehetett, de a családi és baráti kapcsola­tok az egyenes út, a biztos pálya mellett védelmet, támogatást és nem utolsósorban megrendeléseket jelentettek. A pesti Reáliskolában szerzett érettségi és egyéves katonai szolgálat után a családi hagyományt s a magyar építészek bevett képzési útját kö­vetve, a bécsi Képzőművészeti Akadémián a historikus Bécset felépítő legnevesebb építészek egyike, Theophil Hansen által vezetett iskolában 1 A Gerster életére és tevékenységére vonatkozó adatok java részét Papp Gábor György alapkutatására hivatkozva idézem: PAPP Gábor György, Gerster Kálmán munkássága, Doktori disszertáció, 2007, http://doktori.btk.elte.hu/art/papp/diss.pdf, illetve PAPP Gábor György, Gerster Kálmán síremlék-építészeti munkássága, in Ars Hungarica 30.1 (2002) 49-122. Lásd még a nekrológokat: FÁBIÁN Gáspár, Gerster Kálmán 1850— 1927, Építő Ipar-Építő Művészet, 1927. szeptember 15., 137-138; LYKA Károly, Gerster Kálmán, Magyar Művészet, 1927.7.478-479; In memóriám Gerster Kálmán, Magyar Iparművészet, 1927. szeptember 10., 182. folytatta tanulmányait három évig, majd mestere építkezésein szerzett gyakorlatot. Külföldi tanulmányutak után végleg hazatérve, először a pesti Mér­nöki Hivatalnál dolgozott, majd hamarosan megkezdte önálló építészi tevékenységét: erre alkalmas teret biztosított a századvég építési lázá­ban kiírt számos fővárosi és vidéki tervpályázat. Az egyik első, amin el­indult és tervével sikert aratott az ekkor, 1875-ben is még csak 25 éves építész, a debreceni református egyház által a kollégium mellett elbontott consistoriális házak helyére építendő hármas funkciójú iskolaépület pályá­zata volt, amely főreáliskolát, kereskedelmi középiskolát és gazdasági tan­intézetet foglalt magába. Gerster terve szerint „mind a három tanintézet részére egészen önáiió, külön bejárattal és elkülönített udvarral bíró épület­rész készült volna; de azért kívülről tekintve a három épület mégis egynek tűnt volna fel". A tervet elfogadták, mert „építészeti tekintetben a kérdés igen ügyesen volt megoldva" de nem építették fel, mert „tanügyi tekintet­ből több kifogást lehetett ellene emelni".1 * Az időközben megváltozott kon­cepció miatt Gerster tervéből végül csak a gazdasági iskola épült meg a Füvészkert utcán. Közben azonban az 1876-ban elnyert megbízás Deák Ferenc mauzóleumára, majd annak sikeres megvalósítása, rögtön pályá­ja elején magasra röpítette Gerstert, s meghatározta társadalmi-művészi helyét: ezután tudni lehetett, mire képes és tőle mi várható. A jól sikerült iskolaépület és az építész közben megváltozott státusza is közrejátszhatott abban, hogy a Simonyi út elején építendő városi Köz­kórház tervezését 1885-ben pályázat nélkül Gersterre bízta a debreceni tanács. A tervek többszöri átdolgozása után a kórház pavilonjai 1893-ra készültek el, a betegeket március végén költöztették át a régi épületből.3 1888-ban ismét az egyháztól kapott megbízást, s a gazdasági iskola mel­lé megtervezhette az új consistoriális házat is, amely még abban az évben felépült.4 Ugyanekkor alakíttatták át vele a főreáliskola régi terveit az új 2 FAZEKAS Sándor, A debreceni állami főreáliskola új épülete, in A Debreceni Állami Fő­reáliskola huszadik értesítője az 1892-93. iskolai évről. Debrecen, 1893,3—19. 3 PAPP, 2007; Vállalkozók Lapja, 1887, december 13.3., 1889, október 1.2.; Debreczeni Ellenőr (DEII), 1893. májusi. 4 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1888. június 17.790-791: A debreceni új templom felavatása. A helyzet nem teljesen világos, mert e hírrel ellentétben (amely a Petz Samu tervezte és a Gregersen és Fischer cég által kivitelezett Vöröstemplom átadásá­ról szól, és a végén megemlíti, hogy az egyház új épületének terveit Gerster készítette - ahogy Gerster maga is felsorolja a consistoriális házat debreceni munkái között), a jelenleg is álló épület 1888. március—1889. január között keltezett tervlapjain Fischer Károly, illetve a Gregersen és Fischer építőcég neve szerepel. A cég a templom mel­lett ugyanekkor a Gerster tervezte takarékpénztári bérházon is dolgozott. Valószínű

Next

/
Oldalképek
Tartalom