Magyari Márta szerk.: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2010 (2011)

MUZEOLÓGIA - Szabó Anna Viola: Debreceni utcák színei. Fotótörténet városképekben elbeszélve

DEBRECENI UTCÁK SZÍNEI 257 utca. Zoltai Károly, 1974 - Bécsiné Kiéri Ágota, 2009 1890 körül nyitott műtermet Debrecenben a lengyel lovag, Chilinsky György, aki már hivatalos megrendeléseket is teljesített, több alka­lommal képviseltette a város magát külföldön is a lovag precíz fényké­pei által. 1894-ben országos tanszerkiállítást, majd közegészségügyi és ethnográfiai kongresszust rendeztek Debrecenben és a fővárosban, s a vá­rosi tanács felkérte Debrecen fényképészeit, Chilinsky mellett Papp Alber­tet és Gondy-Egeyt mint szakfényképészeket, illetve Kiss Ferenc és Dézsi Lajos amatőröket, örökítsék meg a város nevezetes épületeit, hogy bemu­tathassák a cívisváros modern fejlődését. Dézsi Lajos a közegészségügyi intézményeket fényképezte: a kórházat, a vágóhidat minden pavilonjával, a gyepmesteri telepet, a járványkórházat, a Margit-fürdőt: összesen 42 képet készített. Chilinsky témái: a Nagytemplom, a Piac utca, a Bika, a Csokonai szobor, a Kossuth utcai temp­lom, a Nagy és Kis Várad utca, a dohánygyár, a város látképe az Ispotálytemplom tornyából, a Tisza palota, a Hungária és a Csanak-ház, a Margit-fürdő, a városhá­za, a főreáliskola, a színház, a Kereskedelmi és Iparbank, a kollégium a konzisztoriális házakkal, a gazdasági tan­intézet, a nagyerdei fürdő és fasor, az István malom, a Kereskedelmi akadémia, a zenede, a Pavillon laktanya. És természetesen a Hortobágy. A felsorolás teljes. A „si­került, nagy alakú felvételeken" melyekből jó néhány fennmaradt, minden megvan, amit megmutatni va­laha is érdemesnek ítéltetett, később ugyanezeket a témákat ismétli minden útikönyv és képeslap. Különb­ség pedig azért nincs amatőr és a műtermes fényké­pész között, mert egyik a másiktól tanul, s így egymás felé közelít még e korszakban: a végleges szakításhoz, a műfajok és szemléletmódok szétválásához még el kell telni egy pár évnek. A két korszak határán áll a városábrázolás szempont­jából igen jelentőset alkotó két, de inkább három fényké­pész. A Gondy műtermében tanuló amatőr, Kiss Ferenc, a valószínűen autodidakta Haranghy György ós a hiva­tásos, műtermes fényképész, Letzter József. Ami össze­köti őket, az a riportkép új műfaja (illetve Haranghy és Letzter esetében a még újabb technika, a mozgókép, a film: mindketten megpróbálkoztak ezzel is). Kiss Ferenc a századfordulón még a műtermes szemléletű beállításokat használja riportszerű képein is, a századforduló után azonban maga az eleven élet jele­nik meg: disznóölés, szüret, marokszedés, karácsonyfa­vásár, fagyoskodó bérkocsisok, rőzseszedő szegények, sztrájkolok, hetivásárosok. Emberek a város utcáin: Kiss Ferenc képein a várost alkotó házsorok már nem dísz­letként, „hivalkodó maltercsimborasszó"-ként vagy a fejlődés puszta bizonyságaként láttatódnak, hanem az élet szerves részeként, használatban lévő környe­zetként, a mindennapok tereként. Ö az első, aki közel megy a városlakóhoz is. Kiss volt az első a városban azok között is, akik felismerték a millennium után fel­lendülő képeslapüzletben rejlő lehetőséget, debreceni és hortobágyi ké­peit magánkiadásban sokszorosította és Pongrácz Géza papírkereskedő segítségével, terjesztette; bár jó, ha tudjuk, hogy erre a végül anyagi ere­jét felemésztő vállalkozásra azért kényszerült, mert Debrecen városától hiába kórt támogatást. A város nem tekintette, nem ismerte el ezeket a felvételeket hivatalos arcának; pedig az egykor itt zajló életet sok tekin­tetben egyedül az ő képei őrizték meg számunkra. Hogy azonban mások is próbálkoztak, azt, ha képek nem is, apró híradások bizonyítják: 1902 augusztusában pl. Némethy József, a Piac utcai műteremmel rendelke-

Next

/
Oldalképek
Tartalom