A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1971 (Debrecen, 1972)

Történelem – Geschichte - Fogarassy László: Az ismeretlen székely hadosztály

világnézetű embereket sodort egy táborba és hosszabb-rövidebb ideig együtt tartott. Az 1. székely dandárcsoport-parancsnokság egyik fennmaradt aktája bizonyítja, hogy a székely nemzeti tanács feloszlása után alakult székely tanács (szovjet) céljául „a szülőföldjük összes dolgozóinak minden rabságból és el­nyomásból való felszabadítását" tűzte ki. A végrehajtó bízottság tagjai közül megemlítendő Nagy Vilmos vezérkari százados, akiből a II. világháború alatt zsidó munkaszolgálatosokat védő honvédelmi miniszter lett, Király Aladár há­romszéki főispán és Gagyi Jenő újságíró. 01 A Forradalmi Kormányzótanács elnöke, Garbai Sándor követte Károlyi Mihály példáját és 1919. március 31-én szintén látogatást tett a székely csapa­toknál. Garbai különvonata reggel, zuhogó esőben érkezett Szatmárnémetire, sokkal szerényebb kísérettel: Kalmár Jenő elnöki titkár és Büchler József párt­titkár volt vele. A pályaudvaron nagy tömeg, óriási lelkesedéssel fogadta, Nagy Pál ezredes, az 1. székely dandár parancsnoka és Jellinek Ede, a helyi szocia­lista pártszervezet elnöke köszöntötte. A katonazenekar eljátszotta a Marseil­laise-t, amelynek dallamára Magyarországon munkásmozgalmi szöveget éne­keltek, utána Garbai elvonult a székely díszszázadok előtt, a városháza dísz­termében fogadta a szatmári munkás- és katonatanács bizalmiférfiait, amely alkalommal Vén Zoltán mint a katonatanács elnöke (volt főhadnagy, akit IV. Károly király koronázása alkalmával aranysarkantyús vitézzé avatott) tar­tott beszédet. Délután 14 órakor Garbai különvonatával kiment a szinyérváral­jai frontra, ahol Nagy Vilmos százados, a Székely Tanács tagja szocialista szel­lemben üdvözölte. A különvonat este 19 órakor tért vissza Szatmárra, majd há­rom órai ott-tartózkodás után Budpestre." 2 Garbai szatmári fogadtatásán Kratochvil ezredes nem vett részt, habár ekkor már nem Debrecenben, hanem Szatmáron volt a székhelye. A hadügyi népbiztosság ugyanis március 25-én az erdélyi katonai kerületi parancsnoksá­got Debrecen székhellyel hadtápparancsnoksággá alakította át, Kratochvil ez­redest pedig a székely hadosztály parancsnokságának átvétele végett Szatmár­ra rendelte, ahol eddig Nagy Pál ezredes helyettesítette. Ennek következtében a 39. dandár (parancsnok Raits Károly ezredes, vezérkari főnök Resch őrnagy) önállósult. Kratochvilnak a 39. dandárt érintő utolsó intézkedése az volt, amely­ben felhívja a megyei direktóriumot, hogy a hadseregbe való toborzást a leg­erélyesebben folytassa.' 11 Ennek folytán kezdődött meg az idáig csak két század­dal rendelkező 4. bihari ezred feltöltése az előírt három zászlóaljra. Kratochvil erről az intézkedésről nem ír, mert szervezési részletkérdésről van benne szó, de egyáltalán nem említi Nagy Vincét, a Károlyi-kormány legutolsó belügymi­niszterét sem, aki pedig politikai tanácsadója volt. Beszámol róla, hogy március 30-án a debreceni Székely Nemzeti Tanács kiküldöttjeivel és az erdélyi katonai parancsnokság egyes tisztjeivel Debrecenben megbeszélést tartott, amelynek határozata értelmében hadiköveteket küldtek a franciákhoz és románokhoz.'''' Ennek előzményeit Nagy Vince írta meg, aki a február 20-i Népszava elleni tün­tetés után letartóztatta a kommunista vezetőséget, majd a Károlyi-Berinkey­kormány lemondása, illetve a proletárdiktatúra kikiáltása után visszaköltözött Szatmárra. Itt Kratochvil „minden este fölkereste lakásán". Kratochvil fölve­61 HIL Tanácsköztársasági iratok, Székely hadosztály iratai. 62 Népszava 1919. április 1., 77. sz. 5. o.: ,,Garbai elvtárs a székely hadosztálynál. - Az új rend nem nyúl a kisvagyonokhoz. - A székelyek hitvallása a proletáruralom mellett. - A világ proletárjait védik a demarkációs vonalon." 63 Farkas Dezső: A két forradalom Bihar megyei történetéhez (1918-1919.) (Bp. 1965.) 75. 64 Kratochvil i. m. 45. o. okmányok 104-105. és 111-113. 248

Next

/
Oldalképek
Tartalom