A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968 (Debrecen, 1970)

Sápi Lajos: Faragott kapuk Debrecenben

Sápi Lajos Faragott kapuk Debrecenben A falvak, városok utcáinak, tereinek megjelenését, városképi jellegét álta­lában a közelben fellelhető és rendelkezésre álló építési anyag felhasználási módja határozza meg. Ott ahol a kő a fő építési anyag a település külső képét, a kialakult építési formát az hosszú időre meghatározza, mindennapi fogalommal élve, állandósítja. Az alföldi településeinknél, ahol tartósabb építőanyag nem állt rendelkezés­re, a falvak és városok külső megjelenésüket évszázadokra visszamenőleg nem tudták megtartani. Minden pusztító külső behatásra kisebb-nagyobb változáson mentek keresztül. Az időnként ismétlődő tűzvész, vagy ellenséges támadás néha teljes városrészeket pusztított el, sőt igen sokszor megsemmisítette az egész települést, mint azt a régi Debrecen környéki elpusztult helységeknél látjuk. Legtöbbnek ma már csak a neve maradt fenn egyes határrészek elnevezésé­ben. Az üszkös romokon új életre kelő alföldi község, vagy város egyes létesít­ményei általában már nem tartották meg az évtizedeken, sőt sokszor évszáza­dokon keresztül kialakult régi építési formát, jelleget — mintahogy ezt az 1802­ben leégett gótikus debreceni Szent András templomnál is tapasztaltuk —, ha­nem az újjáépítés során a kornak és új szemléletnek megfelelő jellegű létesít­mények épültek fel. Az újjáépítés, vagy egy nagyobb mérvű helyreállítás már törvényszerűen az új építési elemek megjelenését eredményezte. Ez természetes jelenség, mivel a munkát végző kőműves vagy ácsmester — szakítva a múlt hagyományával —, általában csak a működése idejében szokásos építési formát, stílust alkalmazta, ami a legritkább esetben sem volt 60—70 évnél nagyobb időtávlatú. Ez a gyakor­lati időtávolság tükröződik vissza a több mint másfél évszázaddal ezelőtt, a nagy tűzvészek után végbement újjáépítés idején tevékenykedő debreceni ácsmesterek munkáján, a fából készült kerítéseknél, kapuknál sőt a lakóházaknál és egyéb létesítményeknél is. A korabeli létesítményeket vizsgálva azt találjuk, hogy az idősebb mesterek által alkotott létesítményeken a múlt gyakorlati hatása még felismerhető, de a későbbi időben s különösen a fiatal és sokszor idegenből beköltözött mesterek által készített létesítményeknél már majdnem minden kialakult helyi forma lassan a feledés homályába veszett. Ennek a jelenségnek vagyunk most is a tanúi Debrecenben az egyre nagyobb ütemben végbemenő település átalakulásnál, amikor a második világháború mindent felőrlő pusztítása után megindult az új szellemben gyökerező városépítés. Ugyanis a várost ért háborús események viha­ra alig hagyott meg egyetlen épületet, mely kisebb-nagyobb mértékben ne hor­dozná magán a pusztulás nyomait. Egy kis részük, mely a háborút megelőző 24* 371

Next

/
Oldalképek
Tartalom