A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1966-1967 (Debrecen, 1968)

É. Kiss Sándor:Hajdúhadház helynevei I.

E. Kiss Sándor Hajdúhadház helynevei I. Belsőségi elnevezések 1965. őszén kimentem a hajdúhadházi Új Barázda Termelőszövetkezet majorjába, hogy édesapám háztáji tengerijének hazaszállításához fogatot kérjek. Amikor a főagronómus érdeklődött, hol van a tengeri, egy jól tájékozott brigád­vezető már mondta is, hányas táblában. Nekem az a szám semmit sem mondott, mert a hadházi határnak szóbanforgó részét Apróhalmok dűlőnek ismerem, s a nép is így nevezi. Ez a kis epizód világossá tette előttem, no gv a paraszti életforma és a mezei gazdálkodás rohamos változása közvetlenül fenyegeti a nép körében hagyományo­san kialakult határneveket. Össze kell gyűjteni őket, amíg nem késő. A határ­nevek összegyűjtésével egyidőben a belsőségi helynevek összeírását is megkezd­tem. Munka közben azonban kiderült, ez utóbbi még sürgetőbb feladat, mert a hivatalos névadás már korábban feledésre ítélte azokat a hagyományos utca­neveket, amelyeket valamilyen okból nem tettek hivatalossá. Dolgozatom első részében Hajdúhadház belsőségi neveit bocsátom közre. Bízom abban, hogy folytatásaként egy év múlva a határnevek összeírásával is elkészülök. Az elnevezettek „A földrajzi nevek — a táj különböző részeinek, illetőleg a tájban található természetes és mesterséges alakulásoknak megkülönböztető nevei — keletkezésé­nek oka ugyancsak gyakorlati: az ember tájékozódni akar a tájban, s ezt a táj feltűnőbb felszíni alakulatai segítségével éri el, azok általános (köznévi) vagy kü­lönleges (tulajdonné vi), megjelölésével; meg akarja különböztetni a földfelszín egy-egy darabját a többitől, minthogy ez valamilyen oknál fogva jelentőssé vált számára." 1 Egy alföldi község belsőségi elnevezéseiben kisebb szerepet játszanak a természetes, nagyobbat a mesterséges alakulatok. A természetes alakulások közt csak hegyek, dombok és tavak neve fordul elő. Hegy és domb között alföldi viszonylatban intenzitásbeli különbség nincs. Mind­egyik névvel egyformán illetik környezetéből valamennyire is kiemelkedő ter­mészetes képződményt, amelynek a legnagyobbika sem haladja meg a 10 méter viszonylagos magasságot. A tavak, amelyek egykor a város lakott területén vol­tak, régen kiszáradtak, s a név által jelölt tartalom már nem valóság, csak emlék, az egykori táj állapot jelzése. A mesterséges alakulatok elnevezései közül a földrajzi nevek fogalomkörébe tartozik minden olyan tartós létesítmény neve, amely az ember tájékozódása 495

Next

/
Oldalképek
Tartalom