G. Szende Katalin – Szabó Péter szerk.: A magyar iskola első évszázadai = Die Ersten Jahrhunderte des Schulwesens in Ungarn : 996-1526 (Győr, 1996)

TÁRGYKATALÓGUS - Kézművesek képzése

297 Szt. Eligius, az ötvösök védőszentje ábrázolása a váci ötvösök szertartáskönyvében Darstellung des Hl. Eligius, Schutzheiligen der Goldschmiede im Missale der Goldschmiede von Vác (Wäitzen) (Fotó) 1423, Vác iniciáléról (fol.7r) A kódex a magyarországi művészek egyedülálló dokumentuma, illuminátora, Johannes név szerint is megneve magát. A Szt. Eligius-iniciálé nemcsak a védőszent és ötvöseszközök ritka ábrázolása, hanem a magyarországi miniatúraművészet kiváló alkotása is. írod.: Bartoniek Nr. 377, Radó Nr. 40., Szendrei 1981. 38, Kódexek 94. OSZK Cod.Lat.377. Gy.É. 298 János királyi festő sírköve Grabstein des königlichen Malers János (Fotó) 1370, Buda mészkő m.: 205 cm A síremlék felirata az 137u-ben elhunyt János mestert királyi festőnek nevezi. A sírkövön a fes­tőmesterség hárompajzsos címere látható. írod.: Kumorovitz L.B.: A budai várkápolna és a Szent Zsigmond prépostság történetéhez. Tanulmányok Budapest Múltjából XV (1963) 109-151, itt: 118. és 138. skk.; Magyarországi művészet 1300—1470 k. 174.o, 631. sz. Budapesti Történeti Múzeum 67.1.1 Gy.É. 299 Johannes Aquila templomfestő önarcképe Selbstporträt des Kirchenmalers Johannes Aquila (akvarellmásolat) 1392, Mártonhely (Martjanci, Szlovénia), R.k. templom freskórészletről készült akvarellmásolat az akvarell mérete: 120 x 39 cm A mártonhelyi templom freskóján Johannes Aquila templomfestő önarcképén nemesi öltözetű, föve­ges, oldalán kardot viselő alakot festett meg, lábához támasztva a művészi mesterség interna­cionális jelképe, a három pajzsos címer látható. Az önarckép felirata: OMNES S(ANC)TI ORATE PRO ME JOHANNE AQUILA PICTORE (Minden szentek, imádkozzatok értem, Johannes Aquila festőért.) írod.: Dercsényi Dezső: A Képes Krónika és kora, in: A Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása, Bp. 1987. 81-110. Közölve: Magyarországi művészet 1300—1470 k.II.k. 726. sz. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Tervtár, FM 293­Gy.É. KÉZMŰVESEK NEVELÉSE 300 Faragott kőtöredék ácsszerszám ábrázolással Baustein mit Darstellung von Zimmermannwerkzeugen 14. sz. eleje, Szentléleki pálos kolostorrom, Bükk hg., 14. század faragott mészkő, az egykori Szentlélekről elnevezettt pálos kolostorból 80 x 45 x 40 cm Faragott kőtömb, kapu részlete, bárd és kés, mint mesterségjelvények domborművű ábrázolásával. A diósgyőri várhoz közeli pálos kolostor az Anjou-kori építészet jeles alkotása, melyen az egykorú mesterek (ácsok?) a mesterség szerszámainak ábrázolásával állítottak emléket az építőmunkának. írod.: Magyarországi művészet 1300—1470 k. II.k. 891.kép. Miskolc, Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteménye 1. sz.: 53.4780.1 Gy.É. 301 15.századi épületek korabeli tervrajzai Zeitgenössische Planrisse von Gebäude aus dem 15.Jh. (Fotó) papír, tollrajzok a) Pozsony, Szt. Márton templom hosszházboltozata b) Somorja, a templom boltozatának sémája c) egy szentély tervrajza, megfelel a pozsonyi kórus­nak, csak az egy boltszakasszal hosszabb A bécsi építőpáholy rajzi hagyatékában jelentős terv­rajzanyag maradt fenn olyan, a középkori Magyarország területén állt épületekről, amelynek építésében a bécsi páholy közreműködött. A rajzok a műhely magyarországi művészeti kapcsolatait, munkáit igazolják, valamint az építőművészet ter­jesztésének és hagyományozásának fontos doku­mentumai. A műhely jelenlétét a bécsiekkel rokon műformák, valamint Pozsonyban korabeli építészeti számadások is bizonyítják. írod.: Magyarországi művészet 1300—1470 k., Szerk. Marosi Ernő, Bp. 1987. 663-683.; H. Koepf: Die gothischen Planrisse der Wiener Sammlungen, Wien —Köln —Graz 1969.; Jaroslav Bures: Die Meister der Pressburger Domes, Acta Históriáé Artium XVIII (1972), 85 skk. Wien, Akademie der Künste, Inv.-Nr. 16.925, 16.990, 17.025. Gy.É. 302 Bronz körző Bronzenzirkel 15-16. század Buda, Királyi palota, Pince; Gerevich László feltárása 1950. 11.2 x 1.4 x 1.3 cm, bronz Egymásra hajló csuklófogó szárai egymásba illeszkednek, az alsó kétharmad rész legömbölyített és hegyben végződő tagokból áll, amelyek éles pro­239

Next

/
Oldalképek
Tartalom