Kruesz Krizosztom, Fehér Ipoly szerk.: Győr megye és város egyetemes leírása (Budapest, 1874)

Harmadik rész. TÖRTÉNETI VISZONYOK. - Történelem

r . 3. 449.). 1405 márc. 27-én Zsigmond király a komáromi főispán- és írnagynak megparancsolta, hogy egyebek közt a Komárom várához rtozó kulchodi nemeseket, — bár szabadság-leveleik elvesztek, — régi váltságaik- és szabadságaikban meghagyja (Hazai Okmt. I. 297.). >35-ben I. Ferdinánd Kulchodot a pannonhalmi főapátságnak adomá­rozta (Czinár Mór: Monasteriologia 1.111.), s 1848-ig e helység a bencés nd birtokaihoz tartozott. Mikor és mikép kapcsoltatott Győrvármegyéhez ? ennek nyomát îm találtuk ; de 1612-ben másokkal együtt a kulcsodi nemesek is yőrvármegye közgyűléséhez folyamodtak Forgách bibornoknak Csiliz­5zben tett erőszakos tizedszedése ellen (megy. lvt, 23/1612.). Mi Bartal yörgynek „Csallóköz vázlata" című munkája nyomán úgy véljük, 3gy Kulcsod mint csilizközi helység már a honalkotás korában oszta­>tt Győr vármegy éhez, és időközönkint Komáromhoz történt csatlako­ísa csak a viharos időknek kifolyásául tekinthető. Ladomér, magyar falu Szigetközben. Ladomér hajdan a zámolyi atár alkatrészét képezte, s ladoméri kúria néven fordul elő. 1474-ben szent-mártoni konvent Országh Mihály nádor parancsára Darnay ^ászlónak Jakab fiát a ladoméri kúria birtokába bevezette (Hédervári T t. 31-ik csomag, 1/1474.). 1658-ban I. Lipót király Viczay Jánost és nnek nejét: szül. Hédervári Katát a fi-ágot illető jószágok birtokában íegerősítvén, Zámolyt a ladomér kúriával együtt mint e család birtokát mlíti. Manap is a Viczay grófi családé. *) Markota a már fönnebb (512. 1.) említett Bödögével összeépült íagyar falu Tóközben; az úgy nevezett ló-réti ér árka választja el két falut, melynek egy községi hatósága van. BödÖgét 1619-ben íyáry Pál birta, ki „bedeghi" előnevét e falutól vette (megyei lvt. III. tv.). Mikor és mikép jött a győri káptalan birtokába? — nem tudjuk, e „Bedegh" földjére Nyáry már 1161-ben nyert III. István királytól dományozást (Fejér Gy.: C. D. VII. 5. 121.). Medve.**) magyar falu Csilizközben. A N.-Dunán átjáró kompnak dkötő rév-helye, melyen át Győr és Pozsony vármegyék egymással zözlekednek. *) Jelenleg már ennek örököséé : Khuen Károly grófé (1. 516. 1.). — Szerk. **) Több statistikai munkában e falu német nevét hibásan olvassuk „"Weis­:irchen"-nek, mert ez a N.-Duna által elmosott Egyházas-medvét (522.1.) illette

Next

/
Oldalképek
Tartalom