Valló István szerk.: Győri Szemle 4. évfolyam, 1933.

IV. évfolyam. 7-9. szám. 1933. szeptember-november - ADATTÁR - Géfin Gyula: Kisfaludy Sándor kiadatlan levelei. (1. közlemény)

Szegedy János aligha sejtette ekkor, hogy, már nem érdemes földi célokért küszködnie, rövidke az idő, amit : még a földön tölt­het. Öt évvel később, 1806 április 21-én .a felsőörsi templomban Nep. sz. János oltára előtt temették el. 1 ) Halálos ágyán kelt végren­deletében Szegedy Ferencet tette általános örökösévé. Az irodalomtörténet művelői előtt Szegedy János mint Sz. Róza gyámja ismerős. 1796. szept. 16-án halt meg Szegedy Ignác, kir. tanácsos, Vas- és Zala megyék táblabírája, Zala megyének 1782—5. években első alispánja. 2 ) (Felesége, Rosty Katalin már 1787. október il0-én hunyt el.) Négy kiskorú gyermekének: Rózá­nak, Antóniának, Katalinnak és Ferencnek gyámja Szegedy János, az elhunytnak unokafivére lett. A gyámság és a vele kapcsolatos vagyonfelügyelet és elosztás sok gondot, de kevés hálát és elisme­rést szerzett a prépostnak. Róza és Antónia férjeikkel együtt azzal vádolták, hogy öccsüket az ő rovásukra pártfogolja. Sőt Kisfaludy Sándor »tsalard«, »kevely és komor « férfiúnak emlegeti. 3 ') Vájjon rászolgált-e erre? Véleményem szerint mint gyám igen jól megfelelt kötelességének. A Szegedy-családot anyagiakban is, tekintélyben js emelte. A gondjaira bízottakról szépen gondosko­dott. Rózát 1800-ban Kisfaludy Sándorhoz, Antóniát 1805-ban Be­zerédj Györgyhöz adta feleségül, Ferencet kitűnő hazai és külföldi intézetekben neveltette. Katalint 1812-ben báró Taxis Pál generális vette feleségül. Kisfaludy Sándort, ha hihetünk a költőnek, nem szerette. Le­het, hogy a pontos bürokrata és jó gazda, tehát erősen reális gon­dolkozású férfiú általában nem sokra becsülte a poézist és a poétá­kat. Talán ez az oka annak is, nogy ránk maradt két nagy iratköte­gében plébánoskodásának és esperesi hivatalának majd minden ügy­irata megvan, de Faludi Ferenctől, aki 1773-tól haláláig Rohoncon lakott s így plébániájának kötelékében élt, egyetlen kis kéziratot sem találhatunk. — A Szegedy-csaiád hagyománya jószivü ember­nek; tudja, 4 ) utódai ügyes gazdálkodását és bőkezűségét emlege­tik, 5 ) Reinhold Taute pedig azzal gyanúsítja, hogy fiatal éveiben 1 ) A felsőőri plébánia halotti anyakönyvének vonatkozó bejegyzése; „1806 Die 21-a Április Reverendissimus D Joannes Szegedi de Mező Szeged Praepositus Infulatus S. Mariae Magdalenae de Felsőörs et Parochus Loci omnibus ad salutem necessariis Sacramentis provisus, sepultus et ad Ecclesiam ante aram S. Joannis Nepomucensis, requiescat in pace." (Horváth Lajos felsőörsi prépost úr szíves közlése.) 2 ) Zalavármegye 1785. szeptember 2 iki közgyűlésének jegyzőkönyve nagy elismeréssel sorolja fel az önkéntes lemondással távozó alispán érdemeit. — Az elhunyt javainak összeírását 1. Szegedy család iratai 60—8, Vasvármegye levéltára. 3 ) ,,A' tsalárd Prépost ellen Rozi' nevében a' meg esett osztályra nézve a' Vármegye előtt solenniter protestáltam." Levele Takács Józsefhez. MM. VIII. 134. — „Kevély, komor Bátyáim ... a' megsiketűlésig és megőrülésig prédikál­hatnak . . ." Két szerető szónak története. XVI. levél. M. M, VI. 477. 4 ) A jelenlegi hitbizományos, Szegedy-Entsch Sándor báró úr szíves közlése. 5 ) Mórocza Dánielnek a mult század első feléből való „Felső Ors és pré­postsága" ekézzél írt művében ez áll róla : „1780—1805. Mező Szegedi Szegedy János. Születése által jó birtokú, bőkezűsége mellett jó gazda és szerző, ki a préposti lakást úgy, mint máig is áll felújította. Ö végezte el a préposti tized

Next

/
Oldalképek
Tartalom